НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10325247 Картинка 12342897 Картинка 11576923 Картинка 9602498 Картинка 5472905 Картинка 3932708 Картинка 6976944 Картинка 7107910 Картинка 12156723 Картинка 484582Спортна журналистика


Разписание на часовете УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАЗПИСАНИЕ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 2021/2022

”СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”


ръководител на програма - проф. Татяна Янчева


Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

 

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа) в които:

*Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (60 часа)

 • 1. Спортът в Европа
 • 2. Актуални проблеми на адаптацията и спортната тренировка
 • 3. Спортен мениджмънт
 • 4. Изследователски методи в спорта

* Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (420 часа)

 • 01. История на спортната журналистика
 • 02. Спортният спектакъл: актьори, режисура
 • 03. Журналистически жанрове
 • 04. Спортна журналистическа стилистика
 • 05. Професията „Спортен журналист”
 • 06. Теория и практика на масмедиите
 • 07. Връзка с обществеността
 • 08. Комуникации и медиен продукт
 • 09. Медийна психология
 • 10. Техника на говора
 • 11. Журналистическа етика
 • 12. Персонална промоция на спортния журналист
 • 13. Спортна пропаганда
 • 14. Спортът и гражданското общество

*Специализирани избираеми учебни дисциплини (120 часа)

 • *Журналистическа практика в преса, радио, телевизия (180 часа)
 • *Подготовка за държавен изпит (защита на дипломна работа) -225 часа

Преподавателите са висококвалифицирани специалисти сред които дванадесет професори и десет доценти.

 

    
 
Facebook Twitter Share