НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3050413 Картинка 7066237 Картинка 5421777 Картинка 3107397 Картинка 6553065 Картинка 5790163 Картинка 2382093 Картинка 11897336 Картинка 4336058 Картинка 11461134
Спортна журналистика

Конспект Магистърска програма Разписание РО


Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа) в които:

*Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (60 часа)

 1. Спортът в Европа
 2. Актуални проблеми на адаптацията и спортната тренировка
 3. Спортен мениджмънт
 4. Изследователски методи в спорта
 • Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (430 часа)
 1. История на спортната журналистика
 2. Журналистически жанрове
 3. Спортна журналистическа стилистика
 4. Професията „Спортен журналист”
 5. Теория и практика на масмедиите
 6. Спортен коментар
 7. Връзки с обществеността
 8. Комуникации и медиен продукт
 9. Медийна психология
 10. Техника на говора
 11. Журналистическа етика
 12. Редактиране
 13. Телевизионна журналистика
 14. Спортът в печатните медии
 15. Радиожурналистика
 16. Спортна журналистическа практика

 

 • Специализирани избираеми учебни дисциплини – избират се 10 (150 часа)
 1. Психология на влиянието в спортната журналистика
 2. Допинг и феър плей в спорта и в медиите
 3. Агресия и масмедии – отразяване, възприемане, ефекти.
 4. Международни спортни организации
 5. Лингвостилистичен анализ на публицистичния жанр интервю
 6. Спортът в гражданското общество
 7. Спорт и политика – Олимпийски игри и големите спортни форуми – начини на отразяване
 8. Структура на спортните организации в България
 9. Комуникативен тренинг
 10. Медийно законодателство
 11. Спортът в Европейската интеграция
 12. Емпирични изследвания в спортната журналистика
 13. Чужд език
 14. Медиен електронен монтаж
 15. Съвременни технически средства и тяхното приложение в спортната журналистика
 16. Медийни операции при отразяване на спортни събития
 17. Спортът и политическата пропаганда
 18. Статистически методи в спорта

 

 • Специализирани факултативни учебни дисциплини – избират се 4 (60 часа)
 1. Журналистически рефлексии върху насилието в спорта
 2. Спорт и околна среда
 3. Аудиовизуални технологии
 4. Личността на спортния журналист – диагностика, развитие, стратегии за представяне
 5. Експресивна психодиагностика в спорта
 6. Основи на телевизионното операторско майсторство
 7. Разработване и оформяне на дипломна работа
 8. Чужд език
 9. Спортно законодателство
 10. Медийно отразяване на атлетите от Спешъл Олимпикс и Параолимпийското движение
 11. Репортерство 
 
Facebook Twitter Share