НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4483729 Картинка 11847080 Картинка 5898001 Картинка 5543795 Картинка 10998117 Картинка 4396526 Картинка 3688445 Картинка 7032904 Картинка 10516446 Картинка 3160726
Научна работа

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Етичен кодекс за научно-изследователската дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
pdf file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
    
 
Facebook Twitter Share