НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2323759 Картинка 6071221 Картинка 5994586 Картинка 6909622 Картинка 8733698 Картинка 288978 Картинка 6845451 Картинка 4521632 Картинка 9855709 Картинка 6964882

НОВИНИ

Информация за регистъра на ММС за треньорските кадри

 

Ръководството на НСА напомня, че преподавателите и възпитаниците на Академията, отговарящи на изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г.  за треньорските кадри, могат да подадат документи за вписване в регистъра на ММС.

Процедурата за вписване в регистъра на треньорските кадри можете да прочетете на:
http://mpes.government.bg/Pages/Registers    

Подробна информация за Наредба №1 на:  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190982


Важно за студентите – магистри в НСА:

Според последните изменения и допълнения в Наредба №1/04.02.2019 г., влезли в сила от 1.03.2021 г. (ДВ.бр.17/26.02.2021 г.), длъжността „треньор“ може да изпълнява и лице, което има  „завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор" или "учител/преподавател по физическо възпитание", и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт“ (Чл.8, ал. 2, т.4).

От 01.01.2021 г. в минималните изисквания за заемане на длъжността „помощник-треньор“ е в сила нова т. 4 към Чл.7, ал.2 от Наредбата, която гласи:„завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт“.Отнася се за лица, придобили ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация различна от „треньор“ или „учител по физическо възпитание“.

 


У К А З А Н И Е

ОТНОСНО:  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР И НАЧАЛО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
НА  УЧЕБНАТА 2020/21 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ОКС“МАГИСТЪР“

 

  1. Зимният семестър за всички форми на обучение в ОКС „МАГИСТЪР“ да приключи според учебните разписания на съответната магистърска програма.
  2. Заверката на  зимният семестър ще се извърши административно в Център „Магистри“.
  3. Учебният процес за всички студенти в ОКС“МАГИСТЪР“ да се провежда в електронна среда на основание Заповед № ЗП-82/27.01.2021 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на НСА „Васил Левски“  с изключение на:
  • практически обучения и изпити по практика на студенти;
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда.
  1. При обучението в електронна среда, предоставянето на учебни материали, поставяне на индивидуални задачи към студентите, де се извършва в платформата за дистанционно и електронно обучение virtual.nsa.bg. Теоретичните семинарни и лекционни занимания да се провеждат в реално време в достъпните платформи за онлайн-видео конферентна връзка – Zuum, Google meet и др. по възможност в часовия график от учебното разписание на студентите.

  2. Студентите с изостанали изпити от всички форми на обучение е необходимо да се свържат с ръководителя на съответната магистърска програма, за да определят начина за провеждане на изпитите.
  1. Семестриалната такса за летен семестър да бъде заплатена в периода 29.03-02.04.2021 г. по сметка на НСА „В.Левски“, като в платежното нареждане се описва летен семестър и магистърската програма.

Банкова сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"


  

Национална спортна академия "Васил Левски" получи решение от Национална агенция за оценяване и акредитация /НАОА/, което дава право на Академията да обучава в дистанционна форма на обучение по специалност "Младежки дейности и спорт" за образователно-квалификационна степен "магистър" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки.


Национална спортна академия "Васил Левски" получи решение от Национална агенция за оценяване и акредитация /НАОА/, което дава право на Академията да обучава в дистанционна форма на обучение по магистърска програма "Спорт, фитнес здраве" от професионално направление 7.6.Спорт, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.

проф. Апостол Славчев, д-р
Зам.-ректор по КОА на НСА "Васил Левски"

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share