НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7775382 Картинка 5104509 Картинка 9410892 Картинка 11171491 Картинка 1671122 Картинка 8846870 Картинка 1110415 Картинка 1920010 Картинка 5002567 Картинка 7363613

Спорт, фитнес, здраве

Учебна документация Разписания

„СПОРТ, ФИТНЕС, ЗДРАВЕ”

ръководител програма – доц. Валентин Панайотов, ДН

 

Основна, първостепенна и най-характерна задача на спорта за всички е значителното повишаване на здравния статус на българското население, неговата физическа и интелектуална работоспособност и достигането на активно, трудово и творческо дълголетие. Разрешаването на тази кардинална проблема изисква създаването на оптимален двигателен и хранителен режим за всички социални и професионални групи и професии. През последните десетилетия в развитите общества, а и у нас все повече намира почва виждането, че здравословния начин на живот следва да се разглежда и утвърждава като национална ценност. Консуматор на услугите на тези специалисти ще бъдат не само младите, здрави лица, но и представители на редица специфични популации – деца и юноши, възрастни и стари хора, такива с нисък физически капацитет, с повишен здравен риск, хронични заболявания и др. Основните цели на този тип физическа активност са повишаване на физическия работен капацитет и запазването му на високо равнище с напредване на възрастта, устойчивост към стреса, профилактика на социално-значимите заболявания, подобряване качеството на живот при хора с хронични заболявания, задоволяване на естетически потребности и др.

След завършване на магистърската програма “Спорт, фитнес здраве” специалистите придобиват интердисциплинарни знания и специализирана научна подготовка по проблемите на фитнеса, както следва:

 • • знания за теорията и методиката на фитнес подготовката при отделните спортни дисциплини, основаващи се на специализираните принципи и осъществяващи се чрез съответните методи и средства;
 • • медико-биологични основи на фитнес подготовката;
 • • психологична характеристика и мотивация за занимания с фитнес;
 • • социално-значими заболявания – характеристика, профилактика и възможности за фитнес занимания;
 • знания за диетичното хранене и регулирането на телесното тегло.
 • • да извършват диагностика на компонентите на фитнеса и здравния статус;24
 • • да прилагат групов и индивидуален подход при провеждането и управлението на фитнес занимания;
 • • да съставят общи и персонални хранителни диети съобразени с възрастово-половите дадености, двигателната активност и здравния статус на занимаващите се;
 • • да следят и творчески да анализират новостите в спортната наука, осветляващи отделните фитнес направления, чрез глобалната електронна мрежа и световните медии;
 • • да владеят един или повече чужди езици, позволяващи им ефективно да си служат със специализираната научна литература;
 • да могат адекватно и компетентно да оказват първа долекарска помощ при инциденти

Завършилите магистърска програма “Спорт, фитнес здраве” имат възможност да се реализират както в националните организации (държавни, обществени и частни спортни структури – министерства, федерации, общински съвети, спортни сдружения и клубове), така също и в международни такива. Същите се назначават за треньори, инструктори, методисти, ръководители в спортните клубове и школи. Да могат да бъдат назначавани за научни ръководители на изследователски екипи, лаборатории и други звена в системата на клубния и националния спорт.

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share