НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2465348 Картинка 11984891 Картинка 4698248 Картинка 5989634 Картинка 5199446 Картинка 9064084 Картинка 7122405 Картинка 996503 Картинка 7402677 Картинка 10752839

Международна дейност


Център за Международна и проектна дейност (ЦМПД) Международни договори за академично сътрудничество Международни партньорства Проекти Документи

Международната дейност е неразделна част от институционалната програма за утвърждаване на академията като специализирано висше училище в областта на спорта. Нейната главна цел е да съдейства за академичното сближаване на академията с водещи европейски и международни институции за висше образование, както и да утвърждава присъствието й в най-високите равнища на образователното пространство. 

Международната дейност в НСА се управлява от Заместник-ректора по наука и международна дейност, подпомаган от Център за "Международна и проектна дейност". Значителна част от преподавателите и студентите на академията се ползват от възможността да се присъединят към чуждестранни академични институции чрез програми за обмен.

Една от приоритетните задачи в университетската дейност по международно сътрудничество е да разработва и прилага механизми за увеличаване броя на участниците и приноса на международния опит на всички студенти, преподаватели и административен персонал за цялостното развитие на Национална спортна академия „Васил Левски”.

 
 
Facebook Twitter Share