НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3066245 Картинка 4414572 Картинка 5952726 Картинка 7815051 Картинка 1462716 Картинка 6492826 Картинка 2610063 Картинка 7376149 Картинка 3766592 Картинка 11126825
Съобщения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА
ОТ НАУЧНО ИЗДАТЕЛСТВО НСА ПРЕС, ФИНАНСИРАНА ОТ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Процедура:

 1. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Академията, Издателският съвет приема всяка година Издателски план. Заявките се изпращат от 15 ноември до 20 декември всяка година, като изпълнението им се реализира през следващата календарна година.

  В тази връзка ръководителите на катедри е необходимо да представят списък на планираните за издаване: учебници, учебни помагала, монографии, сборници от научни конференции, одобрени за финансиране от НСА, необходими материали за учебната работа на електронен и книжен носител.

  Какво трябва да съдържа заявката:
 • Заглавие.
 • Автор/и с трите имена.
 • Жанр – на корицата и на титулната страница на изданието задължително се описва: учебник, учебно помагало, ръководство, монография и др.
 • Очакван обем страници и ниво на готовност (предпечат и редакция).
 1. Издателският съвет на НСА „Васил Левски“ разглежда и преценява кои от заявените издания следва да бъдат издадени през новата календарна година.
 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА В ИДК „НСА ПРЕС“, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“:

  Докладна записка от ръководител катедра
  с решение от заседание на катедрата за необходимостта от издаване на конкретното учебно издание (учебник, ръководство, учебна тетрадка, монография). Решението е необходимо да бъде придружено с протокол от заседанието на катедрата.
  Заглавие.
  • Автор/и с трите имена.
  • Жанр – на корицата и на титулната страница на изданието задължително се описва: учебник, учебно помагало, ръководство, монография и др., като се отбелязва за кого е предназначено.
  • Очакван обем страници и ниво на готовност (предпечат и редакция).
  • Рецензенти с трите имена.
  Необходимо е те да бъдат специалисти в областта, свързана с конкретното издание.

В учебната документация, която се утвърждава от Факултетен съвет, се включват само учебници и учебни пособия, утвърдени от катедрен съвет.

На авторите на учебници и учебни ръководства се изплаща хонорар в размер на 25% от реализирания финансов резултат (корична цена) на два етапа след подписване на издателски договор по образец с Ректора на НСА „Васил Левски“ – ½ при излизане от печат и ½ след окончателната реализация на тиража.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ПЕЧАТ МОНОГРАФИИ В ИДК „НСА ПРЕС“ ЗА СМЕТКА НА НСА
  С решение на Академичното ръководство тиражът на издаваните за сметка на НСА монографии е 50 бр., като авторът получава 5 броя безплатно от този тираж.
  Телата на издаваните монографии се отпечатват в черно-бял цвят, корицата е цветна.
  Вложените илюстрации, графики и таблици също трябва да бъдат решени в черно-бяла гама.
  Срокът за редакция е 10 работни дни за издания до 130 страници и 15 работни дни за издания над 130 страници. Предпечатната подготовка на изданията е 15 работни дни.

 2. ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСКО-ДОКУМЕНТАЛНИЯ КОМПЛЕКС:
  1. Текст и оформление на изданията, които са предоставени за редакция и предпечат:
   Текстът на заявеното издание (учебник, ръководство, учебна тетрадка) трябва да бъде написан на Word, шрифтът да бъде Times New Roman с размер:

• 12 pt. (за издания А4 формат) и

• 14 pt. (за издания А5, В5 формат), когато са писани в А4 формат.

Разредката на текста да бъде 1,5, без рамка и номерация на страниците. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен.

Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 25 мм.

  1. Снимките, фигурите и таблиците, които са вложени в заявените издания, трябва да бъдат предоставени и като допълнителен архив с цел обработката им за печат.

   Желателно е таблиците да са изработени на Word или Excel, а фигурите, графиките и диаграмите – на Excel.
   За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използват Corel Draw и Photoshop.
   Номерацията и наименованието на таблиците се позиционират над таблиците, а на фигурите – под тях.

   Изисквания за библиографско цитиране. Библиографията на изданията да бъде оформена по стандарта АРА – имената на авторите се инверсират, заглавията на периодични издания и на самостоятелни издания се изписват с шрифт Italic.


Срок до 20 декември 2021 г.

 

С уважение:
Професор Татяна Янчева, дн
Зам.-ректор по научна и международна дейност,
Председател на Издателския съвет на НСА „Васил Левски“

 

 
 
Facebook Twitter Share