НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8129035 Картинка 8341138 Картинка 6717924 Картинка 7842315 Картинка 3720060 Картинка 6058562 Картинка 8591214 Картинка 10953344 Картинка 3414417 Картинка 8307667Съобщения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА
ОТ НАУЧНО ИЗДАТЕЛСТВО НСА ПРЕС, ФИНАНСИРАНА ОТ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Процедура:

 1. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Академията, Издателският съвет приема всяка година Издателски план. Заявките се изпращат от 15 ноември до 20 декември всяка година, като изпълнението им се реализира през следващата календарна година.

  В тази връзка ръководителите на катедри е необходимо да представят списък на планираните за издаване: учебници, учебни помагала, монографии, сборници от научни конференции, одобрени за финансиране от НСА, необходими материали за учебната работа на електронен и книжен носител.

  Какво трябва да съдържа заявката:
 • Заглавие.
 • Автор/и с трите имена.
 • Жанр – на корицата и на титулната страница на изданието задължително се описва: учебник, учебно помагало, ръководство, монография и др.
 • Очакван обем страници и ниво на готовност (предпечат и редакция).
 1. Издателският съвет на НСА „Васил Левски“ разглежда и преценява кои от заявените издания следва да бъдат издадени през новата календарна година.
 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА В ИДК „НСА ПРЕС“, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“:

  Докладна записка от ръководител катедра
  с решение от заседание на катедрата за необходимостта от издаване на конкретното учебно издание (учебник, ръководство, учебна тетрадка, монография). Решението е необходимо да бъде придружено с протокол от заседанието на катедрата.
  Заглавие.
  • Автор/и с трите имена.
  • Жанр – на корицата и на титулната страница на изданието задължително се описва: учебник, учебно помагало, ръководство, монография и др., като се отбелязва за кого е предназначено.
  • Очакван обем страници и ниво на готовност (предпечат и редакция).
  • Рецензенти с трите имена.
  Необходимо е те да бъдат специалисти в областта, свързана с конкретното издание.

В учебната документация, която се утвърждава от Факултетен съвет, се включват само учебници и учебни пособия, утвърдени от катедрен съвет.

На авторите на учебници и учебни ръководства се изплаща хонорар в размер на 25% от реализирания финансов резултат (корична цена) на два етапа след подписване на издателски договор по образец с Ректора на НСА „Васил Левски“ – ½ при излизане от печат и ½ след окончателната реализация на тиража.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ПЕЧАТ МОНОГРАФИИ В ИДК „НСА ПРЕС“ ЗА СМЕТКА НА НСА
  С решение на Академичното ръководство тиражът на издаваните за сметка на НСА монографии е 50 бр., като авторът получава 5 броя безплатно от този тираж.
  Телата на издаваните монографии се отпечатват в черно-бял цвят, корицата е цветна.
  Вложените илюстрации, графики и таблици също трябва да бъдат решени в черно-бяла гама.
  Срокът за редакция е 10 работни дни за издания до 130 страници и 15 работни дни за издания над 130 страници. Предпечатната подготовка на изданията е 15 работни дни.

 2. ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСКО-ДОКУМЕНТАЛНИЯ КОМПЛЕКС:
  1. Текст и оформление на изданията, които са предоставени за редакция и предпечат:
   Текстът на заявеното издание (учебник, ръководство, учебна тетрадка) трябва да бъде написан на Word, шрифтът да бъде Times New Roman с размер:

• 12 pt. (за издания А4 формат) и

• 14 pt. (за издания А5, В5 формат), когато са писани в А4 формат.

Разредката на текста да бъде 1,5, без рамка и номерация на страниците. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен.

Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 25 мм.

  1. Снимките, фигурите и таблиците, които са вложени в заявените издания, трябва да бъдат предоставени и като допълнителен архив с цел обработката им за печат.

   Желателно е таблиците да са изработени на Word или Excel, а фигурите, графиките и диаграмите – на Excel.
   За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използват Corel Draw и Photoshop.
   Номерацията и наименованието на таблиците се позиционират над таблиците, а на фигурите – под тях.

   Изисквания за библиографско цитиране. Библиографията на изданията да бъде оформена по стандарта АРА – имената на авторите се инверсират, заглавията на периодични издания и на самостоятелни издания се изписват с шрифт Italic.


Срок до 20 декември 2021 г.

 

С уважение:
Професор Татяна Янчева, дн
Зам.-ректор по научна и международна дейност,
Председател на Издателския съвет на НСА „Васил Левски“

 

 
 
Facebook Twitter Share