НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 842184 Картинка 10499961 Картинка 4786161 Картинка 7842755 Картинка 8530727 Картинка 7970297 Картинка 4339337 Картинка 9393598 Картинка 8472939 Картинка 10836164
Общежития

Класиране за общежития

Кристиян Сотиров

Ръководител служба Студентски общежития
Блок 70, стая 235
Тел. (02) 4014(222)

Красимира Стоянова
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 В
Тел. (02) 4014 116

Венета Тодорова
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 Г,Д
Тел. (02) 4014 115

Радка Величкова
управител-домакин на студентско общежитие блок 15
Тел. (02) 4014 114

Светлана Михайлова
управител-домакин на блок 70 Б,В,Г
Тел. (02) 4014 247

Валентина Господинова
 управител- домакин блок 70 А
Тел: (02 ) 40 14 247

Регистратура Бл. 70 А:
(02) 40 14 314
Факс (02) 00 7514

Касиери-регистратори
бл.70 А, факс. 02 400 75 14
тел. (02)4014(314)

 

 

Новоприетите студенти придобиват право на общежитие след подаване на заявление за настаняване до Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и извършване на класиране по приемен бал. Резултатите от класирането се публикуват по факултетен номер.

Настаняването се извършва от 04 до 08 септември 2023 г.

Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 16:00 часа на съответния ден.

В общежитие се настаняват само класираните студенти. Некласираните за общежитие студенти се настаняват след 02.10.2023 год. при наличие на свободни места или в общежитията на друг ВУЗ. Студенти, които са сираци (без двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към заявлението до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал и факултетен (албумен) номер в заявлението до КСБВУ, не се класират.

Студенти, платено обучение в НСА, се настаняват от 02.10.2023 г. при наличие на свободни места.

Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30.06.2024 г., след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. При записването си в НСА студентите подават заявление до КСБВУ за настаняване в общежитие, което се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ и се публикува на интернет страницата на НСА, не по-късно от 25.08.2023 г. 

След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.

Ремонт на стая се извършва след подаване и одобряване на заявление до ръководството на Академията. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.

 Необходими документи за настаняване:

  • 1. Заявление за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);
  • 2. Уверение за студентско положение (получава се от деканата);
  • 3. Квитанция за платен семестър (получава се от каса);
  • 4. Настанителна заповед от Рс ,,СО” (получава се в Бл. 70, ст. 235);
  • 5. Настанителен картон (получава се от упр. домакин на блока);
  • 6. Договор за наем (получава се от Рс ,,СО” в Бл. 70, ст. 235);
  • 7. Адресна регистрация (извършва се в Община „Студентска”, бл. 5);
  • 8. Лична карта (да се носи);
  • 9. Снимки 3 бр. (да се носят).


Плащанията се извършват по банкова сметка: НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01BIC:BNBGBGSD с посочени имена на студента, номер на блок и номер на стая.

При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31.12.2023 год. + депозит (22 лева за семестър) .

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От 2-ри семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието.


ВСЕКИ СТУДЕНТ ДА ИМА ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА И КАРТА КЪМ НЕЯ ! Студентите могат да си открият банкови сметки в Студентски град и да заплатят наемите си в следните най- близки до НСА клонове:


Банка Postbank

София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №20; Работно време: от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Телефон: 028165380, Магазин «Фантастико»;

Банка ОББ

- София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №35; Работно време: от понеделник до петък: 00:00 - 24:00

«South Mall” След Магазин «Фантастико»;

Банка ОББ

- София, Студентски град, Бл. 10- партер; Работно време:от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Банка ДСК

- София, Студентски град, ул. «Христо Ботев», УНСС; Работно време:от понеделник до петък: 08:00 - 17:00.

 


 

 

 
Документи за изтегляне
doc file
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
    
 
Facebook Twitter Share