НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11561297 Картинка 4016683 Картинка 3867354 Картинка 2683017 Картинка 474043 Картинка 12310509 Картинка 11772466 Картинка 652097 Картинка 7173696 Картинка 7660170

Спортна психология

Разписание - Редовно обучение 2021/2022 Учебна документация и разписание - Задочно обучение 2021/2022
“СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ”


ръководител на програма - доц. Галина Домусчиева-Роглева
тел: 0892299882; Е-mail: galinarogleva@abv.bg

  

Учебна документация Магистърска програма „Спортна психология”

 

Образователно–

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6. Спорт

Специалност:

„Спортна психология”

Форма на обучение:

Редовно, Задочно

Продължителност на обучението:

Една година

 

 Квалификационна характеристика

 

 

 

І. Аргументация на необходимостта от специалисти:

Спортната психология се характеризира с научен и подчертано приложен характер. През годините на своето развитие тя се утвърждава както в научната, така и в практическата област и днес е призвана да подпомага отделните индивиди, групите и организациите, всички ангажирани със спорт, и двигателна активност, да повишава тяхната ефективност, да издига социалната роля на спорта и да запазва неговата чистота и обаяние.

Потребностите на обществото от психологическа работа в спорта определят необходимостта от специализирана подготовка на широк кръг специалисти – треньори, инструктори, методисти по различни видове спорт, на учители по физическо възпитание, на кинезитерапевти и рехабилитатори. В отговор на нарастващите потребности от спортнопсихологическо знание Националната спортна академия „В. Левски” предлага магистърската програма „Спортна психология” като надстройка на бакалавърското базово образование. Магистърската програма е утвърдена през 2005 г.

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1. Област и обхват на знанията

Придобиване на знания за научните основи на съвременната спортна психология.

Задълбочаване и разширяване на знанията в областта на общата, социалната и педагогическата психология, психологията на развитието и на психологията на личността.

 

Изучаване на теорията и методите на експерименталните изследвания и психодиагностиката в спорта, на психологическото осигуряване и психологическата подготовка.

Задълбочаване на знанията за статистически анализ на данни от психологически изследвания.

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Провеждане на психодиагностични и експериментални изследвания в областта на спортната психология.

Методи и средства за психологически подбор и спортна ориентация.

Методи и средства за психологическа подготовка в спорта.

Целенасочени психологически въздействия за регулиране на психичните състояния и поведение на спортиста, и треньора.

Прилагане на методи за психологическо възстановяване, психокорекция, психологическа помощ и превенция на претренираността и негативните психични състояния.

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

След завършването на обучението на магистърската програма по спортна психология реализирането на специалистите е в :

- отборите по различни видове спорт, клубовете и федерациите като спортни психолози, и консултанти;

- Министерството на младежта и спорта, частните и обществените организации, свързани със спортната дейност и аналогични дейности на спорта;

- училищата на различна степен на обучение като спортен психолог;

- висшите училища като асистент по спортна психология;

- обучение в образователна и научна степен „доктор” по теми от спортната психология.

 

Магистърската програма е подходяща за треньори, инструктори, преподаватели по физическо възпитание, физиолози, кинезитерапевти, специалисти в отделите за отдих и туризъм. Съотнесена със степените в северноамериканската спортнопсихологическа общност програмата съответства на степените Master Coach of Sport Psychology и Certified Coach of Sport Psychology.

ІII. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „спорт” и професионална квалификация „треньор по вид спорт”. Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” и професионална квалификация „учител по физическо възпитание”. Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „кинезитерапия” и квалификация „кинезитерапевт”. Завършили друго висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”, отговарящи на изискванията на НСА „Васил Левски”.

 

 

IV. Организация на обучението:

Формите на обучение са „редовна” и „задочна”. Обучението в редовна и задочна форма продължава два семестъра. Бакалаврите без професионална квалификации „треньор” или „учител по физическо възпитание и спорт” се обучават три семестъра.

 

V. Дипломиране:

Дипломирането в магистърската програма става със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share