НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10585701 Картинка 4299875 Картинка 2132448 Картинка 8399442 Картинка 11951583 Картинка 11530897 Картинка 7804300 Картинка 11545175 Картинка 4744501 Картинка 10729734
Спортна психология

Конспект магистърска програма Разписание РО Разписание ЗО I Група Разписание ЗО II Група
ръководител на програма - проф. Галина Домусчиева-Роглева
тел: 0892299882; Е-mail: galinarogleva@abv.bg

  

Учебна документация Магистърска програма „Спортна психология”

 

Образователно–

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6. Спорт

Специалност:

„Спортна психология”

Форма на обучение:

Редовно, Задочно

Продължителност на обучението:

Една година

 

 Квалификационна характеристика

 

 

 

І. Аргументация на необходимостта от специалисти:

Спортната психология се характеризира с научен и подчертано приложен характер. През годините на своето развитие тя се утвърждава както в научната, така и в практическата област и днес е призвана да подпомага отделните индивиди, групите и организациите, всички ангажирани със спорт, и двигателна активност, да повишава тяхната ефективност, да издига социалната роля на спорта и да запазва неговата чистота и обаяние.

Потребностите на обществото от психологическа работа в спорта определят необходимостта от специализирана подготовка на широк кръг специалисти – треньори, инструктори, методисти по различни видове спорт, на учители по физическо възпитание, на кинезитерапевти и рехабилитатори. В отговор на нарастващите потребности от спортнопсихологическо знание Националната спортна академия „В. Левски” предлага магистърската програма „Спортна психология” като надстройка на бакалавърското базово образование. Магистърската програма е утвърдена през 2005 г.

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1. Област и обхват на знанията

Придобиване на знания за научните основи на съвременната спортна психология.

Задълбочаване и разширяване на знанията в областта на общата, социалната и педагогическата психология, психологията на развитието и на психологията на личността.

 

Изучаване на теорията и методите на експерименталните изследвания и психодиагностиката в спорта, на психологическото осигуряване и психологическата подготовка.

Задълбочаване на знанията за статистически анализ на данни от психологически изследвания.

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Провеждане на психодиагностични и експериментални изследвания в областта на спортната психология.

Методи и средства за психологически подбор и спортна ориентация.

Методи и средства за психологическа подготовка в спорта.

Целенасочени психологически въздействия за регулиране на психичните състояния и поведение на спортиста, и треньора.

Прилагане на методи за психологическо възстановяване, психокорекция, психологическа помощ и превенция на претренираността и негативните психични състояния.

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

След завършването на обучението на магистърската програма по спортна психология реализирането на специалистите е в :

- отборите по различни видове спорт, клубовете и федерациите като спортни психолози, и консултанти;

- Министерството на младежта и спорта, частните и обществените организации, свързани със спортната дейност и аналогични дейности на спорта;

- училищата на различна степен на обучение като спортен психолог;

- висшите училища като асистент по спортна психология;

- обучение в образователна и научна степен „доктор” по теми от спортната психология.

 

Магистърската програма е подходяща за треньори, инструктори, преподаватели по физическо възпитание, физиолози, кинезитерапевти, специалисти в отделите за отдих и туризъм. Съотнесена със степените в северноамериканската спортнопсихологическа общност програмата съответства на степените Master Coach of Sport Psychology и Certified Coach of Sport Psychology.

ІII. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „спорт” и професионална квалификация „треньор по вид спорт”. Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” и професионална квалификация „учител по физическо възпитание”. Завършили образователна степен „бакалавър” със специалност „кинезитерапия” и квалификация „кинезитерапевт”. Завършили друго висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”, отговарящи на изискванията на НСА „Васил Левски”.

 

 

IV. Организация на обучението:

Формите на обучение са „редовна” и „задочна”. Обучението в редовна и задочна форма продължава два семестъра. Бакалаврите без професионална квалификации „треньор” или „учител по физическо възпитание и спорт” се обучават три семестъра.

 

V. Дипломиране:

Дипломирането в магистърската програма става със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share