НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2370107 Картинка 8969592 Картинка 1141849 Картинка 5098425 Картинка 4971538 Картинка 12219524 Картинка 4668308 Картинка 3758706 Картинка 6454154 Картинка 1835577
Конкурси

Архив 2012 - 2023

13 февруари 2024 - Конкурс за асистент - специалност "Психология"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 2 от 08.02.2024 г. обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Психология“ за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование специалност „Психология“.

Срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет.
 7. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо).
 8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо).
 9. Документ за владеене на чужд език.
 10. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 11. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 
 
Facebook Twitter Share