НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10220450 Картинка 8198794 Картинка 4358137 Картинка 5245235 Картинка 11708782 Картинка 6921801 Картинка 11471769 Картинка 5040977 Картинка 66682 Картинка 238841

Ръководство

Общо събрание   Академичен съвет   Ректорат  

НСА осъществява дейността си върху принципа на академичната автономия в съответствие с конституцията и със законите на Република България.

Академичната автономия се изразява в академична свобода, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на НСА.

Автономията на Академията не може да се нарушава чрез намеса в нейната дейност освен в случаите, изрично предвидени в закон.

В сградите на Академията и прилежащите им територии не може да се извършва политическа, партийна или религиозна дейност.

Не се допуска насилствено възпрепятстване на дейността на Академията и на членовете на академичната общност.

Органите на сигурността и обществения ред имат право на достъп до сградите на Академията и прилежащите им територии само със съгласието на ректора, освен с оглед предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаи на природни бедствия и аварии.

В сградите на Академията и на прилежащите им територии се разрешава дейност на предприятия, фондации, институти и други юридически и физически лица въз основа на договори при спазване на условията на Закона за държавната собственост.

 

Академична свобода

 

Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на научните изследвания, свобода на творческите изяви и свобода на обучението.

Образованието в Академията е независимо от идеологии, религии и политически идеи. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и съвременните тенденции във висшето образование.

 

Академично самоуправление е самостоятелното определяне на предметното съдържание, организацията и провеждането на всички дейности, осъществяващи се в Академията.

Академичното самоуправление се изразява в:

 • изборност и мандатност на органите на управление в Академията;
 • право на Академията да урежда устройството и дейността си във вътрешни актове в съответствие със Закона за висшето образование и с другите закони;
 • избор на специалностите, по които се осъществява обучението в Академията;
 • самостоятелно определяне на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;
 • самостоятелно приемане и изпълнение на учебните планове и на научноизследователските проекти;
 • самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав чрез обявяване на конкурси и подбор на преподаватели съгласно условията и по реда, установени в закон;
 • право на организиране и провеждане на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации;
 • право на формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на условията и реда за тяхното разходване;
 • право на изграждане, притежаване и ползване на материална база, необходима за дейността на Академията;
 • право на самостоятелно сключване на договори за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и научно-приложни изследвания;
 • право на сдружаване с висши училища и с други организации от страната и чужбина.

Органи на управление според Правилника за устройството и дейността на Националната спортна академия са:

 1. Общото събрание;
 2. Академичният съвет;
 3. Ректорът.

Органите на управление имат мандат 4 години. Той не се прекъсва при провеждане на частични избори. Мандатът на допълнително избраните при частични избори членове на колективен орган, както и на едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган.

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share