НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8567249 Картинка 1336196 Картинка 4062228 Картинка 8606167 Картинка 1144121 Картинка 2186857 Картинка 2109066 Картинка 3348973 Картинка 6427099 Картинка 7393467

Необходими документи за кандидатстване

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ ФАЙЛДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

    • Автобиография – европейски стандарт.
    • Оригинали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
    • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
    • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
    
Документи
Заявление
Заявление
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share