НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8076438 Картинка 8322721 Картинка 9436718 Картинка 11182546 Картинка 7938492 Картинка 1261278 Картинка 8795625 Картинка 11428804 Картинка 1389954 Картинка 2279435

Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(276)
E-mail: galinarogleva@abv.bg

Образование и кариера

Образование и квалификации: Магистър по психология - СУ "Св. Кл. Охридски"; доктор по психология

Докторат на тема "Влияние на мотивацията върху стратегиите за справяне със стрес в спорта".


 


Педагогическа дейност

Тренинг за повишаване на сензитивността. Тренинг за повишаване на комуникативните умения. Групово-динамичен психотренинг за разрешаване на конфликти.


Треньорска дейност

Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение


Научни интереси

Устойчиви и ситуативни психични детерминанти на резултатността в спорта. Психически състояния в спорта и стратегии за справяне.


Публикации, учебници, ръководства

1. Домусчиева, Г. Насоченост на личността при студенти в различна етнокултурна ситуация. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 2, НСА, С., 1996
2. Домусчиева, Г. Насоченост на личността и потребност от постижение. - В: Проблеми на спортната практика, НСА, С., 1997.
3. Георгиев, М., Г. Домусчиева. Ефекти на емоционалната асиметрия и личността на треньора върху психическото напрежение. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 3. НСА, С.,1997.
4. Домусчиева, Г. Мотивация за постижение и стратегии за постигане на успех. Личност, мотивация, спорт. Т. 4, НСА, С., 1998.
5. Домусчиева, Г. Социално - психологически аспекти на конфликтите. Стилове за справяне. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 5, НСА, С., 2000.
6. Домусчиева, Г. Стратегии за постигане на успех и връзката им с потребността от постижение в спорта. - В: Спорт, общество, образование. Т. 4, НСА, С, 2001.
7. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимовръзка между типологичните особености и стиловете за решаване на конфликти при спортисти. - В: Спорт, общество, образование. Т. 7, НСА, С, 2002.
8. Георгиев, М., Г. Домусчиева - Роглева. Взаимозависимост между стиловете за решаване на конфликти и типовете междуличностно взаимодействие при спортисти. - В: Спорт, общество, образование. Т. 7, НСА, С, 2002.
9. Домусчиева - Роглева, Г. Стилове за разрешаване на конфликти и тенденции за агресивно реагиране при спортисти - В: Личност, мотивация, спорт. Споргтът и личността. Книга 1, Pro Sport.
10. Домусчиева - Роглева, Г. Ниво на самоконтролиращи умения и тревожност при 14 -16 годишни хандбалисти. - В: Личност, мотивация, спорт. Споргтът и личността. Книга 1, Pro Sport.
11. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимозависимост между типологичните особености и ниво на самоконтрол - насоки за оптимизиране на тренировъчния процес. - В: Спорт & наука, Приложение към брой 5, 2001.
12. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимозависимост между ниво на самоконтрол и тенденциите за агресивно реагиране. - В: Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век, Т. 1, ТУ, Варна, 2001.
13. Домусчиева - Роглева, Г. Личностни фактори на стресоустойчивост при спортисти. - В: Спорт & наука, Извънреден брой, 2001.
14. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимозависимост между тревожността, потребността от постижения и стиловете за разрешаване на конфликти. Годишна научна конференция на НСА , 2000.
15. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимозависимост между ниво на възприет стрес и стратегии за справяне на спортисти. Годишна научна конференция на катедра ТСТ, 2002.
16. Домусчиева - Роглева, Г. Влияние на равнището на самоконтрол върху избора на стратегии за справяне в ситуации на стрес. Осма юбилейна научна конференция "60 години катедра Психология и педагогика в НСА", 2002.
17. Георгиев, М., Г. Домусчиева - Роглева, И. Тошева. Вторични фактори и оптимизиране на теста за изследване на предпочитаните стратегии за справяне със стреса - COPE - 1. Осма юбилейна научна конференция "60 години катедра Психология и педагогика в НСА", 2002.
18. Домусчиева - Роглева, Г. Взаимозависимости между нагласите за агресивно реагиране и типологичните особености при спортисти. Годишна научна конференция на НСА , 2002.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share