НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2842854 Картинка 995644 Картинка 11681704 Картинка 2668438 Картинка 3169683 Картинка 4704238 Картинка 8368368 Картинка 4952859 Картинка 6868261 Картинка 1452113
Антропометрия -Анализ на телесния състав

  • по метода на биоелектричния импеданс с апарат In Body 230. Основава се на принципа на биоелектричния импеданс (протичането на лек ток през организма на човека), на базата на коефициента на съпротивление на отделните компоненти на телесния състав се определя и процентното им съотношение. Степента на съвпадениие между DEXA метод и биоелектричен метод измерен със In Body 230 e r=0.98, p<0.01 цитирано по Karelis &Leheudre, 2013г.

  • чрез калиперметрия. Количеството на подкожната мастна тъкан и активната телесна маса се определя чрез регресионни уравнения, като различните методики измерват дебелината на различен брой кожни гънки. В ЦНПДС се прилагат три методики на калиперметрия: методика за определяне на мастната тъкан чрез две кожни гънки (използвана за деца и подрастващи спортисти); методика за определяне на мастната тъкан с три кожни гънки (използвана за неспортуващи лица); Методика за определяне на мастната тъкан с 11 кожни гънки.
 
 
Facebook Twitter Share