НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Центрове и помощни звена

Инспекторат Ректор и зам.-ректори   Център за развитие на академичния състав (ЦРАС)   Център по качеството   Център Следдипломна квалификация (СДК)   Център Магистри   Център за международна и проектна дейност (ЦМПД)   Кариерен център   Център за научна и приложна дейност в спорта (ЦНДПС)   Център за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО)   Академична библиотека   Издателско-документален комплекс   Инспекторат Деканати   Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост   Център за доброволчество  
 
??????? ??? Facebook Twitter Share