НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9266084 Картинка 12281864 Картинка 8262180 Картинка 8405168 Картинка 5987322 Картинка 2253288 Картинка 3314636 Картинка 3026613 Картинка 5261752 Картинка 6572427
Архив 2016

27.12.2016

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 29.11.2016 г., протокол 10 обявява конкурси за академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорта:

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (сумо) – ЕДИН за нуждите на катедра „Борба и джудо“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (класическа борба) – ЕДИН за нуждите на катедра „Борба и джудо“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Ски алпийски дисциплини – ЕДИН за нуждите на катедра „Снежни спортове“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика) – ЕДИН за нуждите на катедра „Лека атлетика“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник. Кандидатите да владеят английски език минимално ниво В2 по общата европейска референтна езикова рамка, което се доказва с представяне на съответните документи;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (футбол) – ЕДИН за нуждите на катедра „Футбол и тенис“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

- професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт ( биохимия) – ЕДИН за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник;

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНСУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 103 ОТ 27.12.2016 Г., СТР. 130.

 

21.12.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 14.12.2016 г., протокол № 11 обявява конкурс за: - АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Адаптирана физическа активност и спорт към катедра „Водни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмена и устна проверка на знанията на кандидатите. Срок за подаване на документите: 2 (два) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

15.12.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 29.11.2016 г., протокол № 10 обявява конкурс за:

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (анатомия) към катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса по документи. Изисквания към кандидатите: медицинско образование. Клиничната специалност Неврология или Ортопедия-травматология е предимство. Срок за подаване на документите: 2 (два) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика-многобой) към катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; писмен и устен изпит по английски език. Изисквания към кандидатите: 1. да имат завършена специалност Лека атлетика; 2. да имат практически опит в лекоатлетическите многобои и скокове; 3. владеене на английски език. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- асистент по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по английски език. Изисквания към кандидатите: 1. ОКС „Магистър“ по английска филология; 2. Три (3) години стаж по специалността. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

11.11.2016

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 13.10.2016 г., протокол № 9 обявява конкурс за АСИСТЕНТ- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (скуош) към катедра „Футбол и тенис. Форма на провеждане на конкурса по документи. Срок за подаване на документите: Един месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.01.04.2016

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,

професионално направление 7.6. Спорт

Академична длъжност

Специалност

За нуждите на катедра

1.

ДОЦЕНТ

Спорт (Баскетбол)

Баскетбол, волейбол, хандбал

2.

ДОЦЕНТ-

ДВЕ МЕСТА

Спорт (Хандбал)

Баскетбол, волейбол, хандбал

3.

ДОЦЕНТ

Спорт (Биомеханика на двигателните действия в спорта)

Анатомия и биомеханика

4.

ДОЦЕНТ

Спорт (Мениджмънт на спорта)

Мениджмънт и история на спорта

5.

ДОЦЕНТ

Спорт (Бойно-приложно физическо възпитание и спорт в МВР и БА)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

6.

ДОЦЕНТ

Спорт (Гимнастика)

Гимнастика

7.

ДОЦЕНТ

Спорт (туризъм-ориентиране)

Туризъм, алпинизъм, ориен-тиране и снежни спортове

8.

ДОЦЕНТ

Спорт (кану-каяк)

Водни спортове

9.

ДОЦЕНТ

Спорт (гребане)

Водни спортове

10.

ДОЦЕНТ

Спорт (вдигане на тежести)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

11.

ДОЦЕНТ

Спорт (Свободна борба)

Борба и джудо

12.

ДОЦЕНТ

Спорт (Хокей на лед)

Технически и ледени спортове

13.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (футбол)

Футбол и тенис

14.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (Ветроходство)

Водни спортове

15.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (карате)

Борба и джудо

16.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (класическа борба)

Борба и джудо

17.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Спорт (физиология и физиология на спорта)

Физиология и биохимия

18.

ПРОФЕСОР

Спорт (Спортна психология)

Психология, педагогика и социология

19.

ПРОФЕСОР

Спорт (Лека атлетика – кондиционна подготовка)

Лека атлетика

20.

ПРОФЕСОР

Спорт (История на физическото възпитание и спорта)

Мениджмън и история на спортаОбласт на висшето образование 1. Педагогически науки

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание

Академична длъжност

Специалност

За нуждите на катедра

21.

ДОЦЕНТ

Физическо възпита-ние (Теория и методика на физическото възпитание)

Теория на физическото възпитание

22.

ПРОФЕСОР

Физическо възпитание (Спортна педагогика)

Психология, педагогика и социология

 

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,

професионално направление 7.4. Обществено здраве

23.

ДОЦЕНТ – ДВЕ МЕСТА

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация

24.

ДОЦЕНТ

Спортен масаж

Спортна медицина

25.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Кинезитерапия - масаж

Теория и методика на кинезитерапията

26.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Кинезитерапия

Теория и методика на кинезитерапията

27.

ПРОФЕСОР

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитацияВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурса се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски.КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 26

ОТ 01 АПРИЛ 2016 ГОДИНА, СТР. 60-62

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share