НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3153901 Картинка 678631 Картинка 6640529 Картинка 427834 Картинка 6969259 Картинка 5868287 Картинка 4398476 Картинка 12180163 Картинка 9285682 Картинка 4185070Архив 2012


11.12.2012

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Адаптирана физическа активност и спорт към катедра «Водни спортове».

ПРОФЕСОР на НСА “Васил Левски” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, специалност Теория и методика на физическото възпитание към катедра „Теория на физическото възпитание”


Двата със срок 3 месеца
от датата на публикуване в Държавен вестник.

ДОЦЕНТ на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. – Спорт, специалност Организация на научните изследвания в спорта за нуждите на катедра „Теория на спорта“ със срок на подаване на документите 2 месеца от датата на публикуване в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в
ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ОБЯВЕНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 98 ОТ 11.12.2012 г.


 

27.11.2012

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет

обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията” в следните направления:

Шифър

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6

СПОРТ

7

1

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ -КИНЕЗИТЕРАПИЯ

4

0

1.3

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

1ВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (два) МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

(ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 93 ОТ 27.11.2012 г. )

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.
Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.
 


СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………........................................................................................................................

                                                                                  /трите имена по лична карта/

Лична карта № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………

/ж.к., ул., бл., вх., ап./УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

                                                                                    /подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Аз, долуподписаният ........................................ декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване, е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

София, …………
С УВАЖЕНИЕ:ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • Автобиография – европейски стандарт.
  • Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
  • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
  • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 


 

27.11.2012

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет

обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията” в следните направления:

Шифър

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6

СПОРТ

7

1

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ -КИНЕЗИТЕРАПИЯ

4

0

1.3

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

1ВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (два) МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

(ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 93 ОТ 27.11.2012 г. )

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.
Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.
 


СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………........................................................................................................................

                                                                                  /трите имена по лична карта/

Лична карта № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………

/ж.к., ул., бл., вх., ап./УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

                                                                                    /подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

София, …………
С УВАЖЕНИЕ:ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • Автобиография – европейски стандарт.
  • Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
  • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
  • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 

12.06.2012

Националната спортна академия „Васил Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и решение на академичния съвет обявява конкурс за академичните длъжности:

Главни асистенти по:
- професионално направление 7.4. Обществено здраве към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ – един
- професионално направление 7.6. Спорт – свободна борба, към катедра „Борба и джудо“ – един
- професионално направление 7.6. Спорт – алпинизъм, към катедра „ТАО и снежни спортове“ – един

Доценти:
- професионално направление 7.6. Спорт – Теория и методика на спортната тренировка, към катедра „Теория на спорта“ – един
- професионално направление 7.6. Спорт – колоездене, към катедра „Технически и ледени спортове“ – един
- професионално направление 7.6. Спорт – туризъм – ориентиране, към катедра „ТАО и снежни спортове“ – един
- професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание – педагогика, към катедра „Психология, педагогика и социология“ – един

Всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Центъра за развитие на академичния състав на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ет. 4.
Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“.

5592 – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 44 ОТ 12.06.2012 Г.

Срок за подаване на документи - 12.09.2012 г.


11.07.2012

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” протокол №5 от 19.06.2012 г. обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Психология към катедра „Психология, педагогика, социология” – ЕДИН. Задължително изискване – кандидатите да притежават ОКС „Бакалавър” по психология.

Срок за подаване на документи - 2 (ДВА) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски”.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават в Центъра за развитие на академичния състав (ЦРАС) срещу входящ номер следните документи:

- Заявление за участие в конкурса – по образец - Автобиография – европейски стандарт;

- Оригинална диплома за придобита ОКС „бакалавър“ с приложението и копия;

- Оригинална диплома за придобита ОКС „магистър“ с приложението и копия;

- Медицинско свидетелство;

- Свидетелство за съдимост;

- Декларация по чл. 313 на НК за достоверност на представената информация - по образец;- Копие на заповед за зачисляване в докторантура - при наличие на такава;
- Копие от заповед за отчисляване с право на защита - при наличие на такава;
- Копие на диплома за ОНС „доктор” - при наличие на такава;
- Списък на публикациите - при наличие на такива;
- Копие на публикациите - при наличие на такива;
- Документ за владеене на западен език - при наличие на такъв;
- Други материали - по преценка на кандидата.

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.
Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

Срок за подаване на документи - 11.09.2012 г.


18.07.2012

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗРАСРБ И РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. ПРОФЕСОР на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Плуване към катедра “Водни спортове” - ЕДИН.

2. ПРОФЕСОР на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Теория и методика на спортната тренировка за нуждите на катедра “Теория на спорта” - ЕДИН.

3. ДОЦЕНТ на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Мениджмънт на спорта за нуждите на катедра “Мениджмънт на спорта” -ЕДИН.

4. ДОЦЕНТ на НСА “Васил Левски” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, специалност Теория и методика на физическото възпитание за нуждите на катедра “ Теория на физическото възпитание ” - ЕДИН

5. ГЛАВЕН АСИСТЕНТ на НСА “Васил Левски” по професионално направление 7.6. Спорт, специалност Теория и методика на спортната тренировка към катедра “Теория на спорта” -ЕДИН.

ВСИЧКИ СЪС СРОК 3 (три) МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Документи за конкурсите се подават в Център за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, Студентски град, 4 етаж.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НСА «Васил Левски».

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 54 ОТ 17.07.2012 г.

Срок за подаване на документи - 17.10.2012 г.


    
 
Facebook Twitter Share