НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3813323 Картинка 8842129 Картинка 11081891 Картинка 10337746 Картинка 4766821 Картинка 11273872 Картинка 2962847 Картинка 646909 Картинка 10530880 Картинка 5885254
Архив 2014

12.12.2014

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопозване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Педагогика на чуждоезиковото обучение в спорта – английски език за нуждите на секция «Чужди езици» към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 102 от 12.12.2014 година

 

07.11.2014

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Ръгби за нуждите на катедра „Футбол и тенис“ – ЕДИН; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,професионално направление 7.6 Спорт, специалност Екология на спорта за нуждите на катедра „Спортна медицина“ – ЕДИН; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.4 Обществено здраве, специалност Спортен масаж за нуждите на катедра „Спортна медицина“ - ЕДИН.

ДОЦЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 „Обществено здраве“, специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“- ЕДИН.

ПРОФЕСОР: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Ветроходство за нуждите на катедра „ Водни спортове“ – ЕДИН; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 „Обществено здраве“, специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“- ЕДИН.

Всички със срок 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 92 от 07.11.2014 година03.10.2014

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията” за учебната 2014/2015 г. в следните направления:

Шифър

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6

СПОРТ

8

0

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ -КИНЕЗИТЕРАПИЯ

3

1

1.3

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

1

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град. Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 82 от 03.10.2014 г.

СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

 

Заявлението задължително се попълва на компютър!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

Лична карта№ ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………..

/ж.к., ул., бл., вх., ап./

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

/подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Аз, долуподписаният ………………….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

Автобиография – европейски стандарт.

Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 
 
Facebook Twitter Share