НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8622018 Картинка 49404 Картинка 9733628 Картинка 7122903 Картинка 1528395 Картинка 1110015 Картинка 4660251 Картинка 2707274 Картинка 5521687 Картинка 2145406Анотация на програмата


АНОТАЦИЯ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМАТА „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

 

Магистърската програма “Физикална терапия и рехабилитация” е предназначена само за лица които са завършили колеж, с образователна степен „професионален бакалавър“ и  специалност “Рехабилитатор”.

 

Организация на обучението

Формата на обучение е „редовна”. Обучението продължава четири семестъра.

Двугодишното обучение се осъществява в три групи учебни дисциплини: задължителни - 20, за които се получават 53 кредита; избираеми - 12 кредита от 27 възможни дисциплини (62 кредита), и факултативни –от 6 възможни (9 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа, от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 3600 академични часа от които 1800 часа аудиторна заетост, 1800 часа за самостоятелна подготовка за 28 изпита и 500 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита.

Специализациите се избират през втората година и са 5 на брой – Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия в неврологията и психиатрия, Кинезитерапия в кардиологията и пневмологията, Кинезитерапия в гериатрията, Кинезитерапия в педиатрията. Магистрите избират 1 от посочените специализации и я изучават в рамките на 21 ECTS, с равен брой теоретични и практически часове.

Обучението е две години и започва в началото на месец ноември,  а приключва през месец октомври на втората учебна година.

 

Провеждане на обучението

Обучението по научните дисциплини се провежда от 19 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 5 професори доктори на педагогическите и медицинските науки и 14 доценти – доктори. Специализираната подготовка по кинезитерапия се осъществява от две специализирани катедри „Теория и методика на кинезитерапията“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“, състоящи се от 12 хабилитирани и 14 нехабилитирани преподаватели, с ОНС „доктор“ и специалност кинезитерапия.

 

Дипломиране

Дипломирането в магистърската програма „Физикална терапия и рехабилитация“   става със защита на дипломна работа, съобразно избраната специализация или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно квалификационна степен „магистър“, специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, магистърска програма „Физикална терапия и рехабилитация“, със специализация по клинично направление, които имат институционална и програмна акредитация.

 

Възможности за професионална реализация

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ на професионалната квалификация „Физикална терапия и рехабилитация“  имат възможност да се реализират в: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други), възстановителни центрове, фитнес-центрове, СПА центрове, специални училища, професионални здравни центрове, спортни клубове, учебно-спортни бази и центрове, учебни заведения, научни центрове и други.

 

    
 
Facebook Twitter Share