НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4597943 Картинка 3722188 Картинка 9617488 Картинка 6764837 Картинка 3501074 Картинка 3282687 Картинка 10459054 Картинка 4877900 Картинка 4831906 Картинка 10340410
Архив 2016

 

Дисертации и хабилитации 2016 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

 

Георги Митрев ОНС Доктор

Профилактика на травми в колянна става в баскетбола

14.12.2016

G.Mitrev.rar

Лили Жекова ОНС Доктор

Иновации в подготовката на подрастващи тенисисти

16.12.2016

L.Jekova.rar

Свилен Скерлев ОНС Доктор

Експериментиране на тренировъчна методика за повишаване на силовата издръжливост при джудисти

13.12.2016

S.Skerlev.rar

Илкай Язарер ОНС Доктор

Система за контрол на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти-баскетболисти от Р. Турция

14.12.2016

Yazarer.rar

Ясин Ероглу ОНС Доктор

Влияние на физическата работоспособност върху оксидативния статус

29.11.2016

Yasin_Eroglu

Иван Колев Доктор на науките

Основи на подбора и ориентацията в колоезденето

23.11.2016

Ivan Kolev.rar

Димитър Иванов ОНС Доктор

Оптимизиране скоростно-силовите качества при състезатели по каяк чрез специализиран тренажор

08.11.2016

D.Ivanov.rar

Севдалина Стоянова ОНС Доктор

Развиване на физическата годност на студенти чрез кондиционна тренировка на гребен ергометър

09.11.2016

Stoyanova.rar

Асен Асенов ОНС Доктор

Спортно-технически и психологически фактори на надеждността на състезатели по таекуондо

26.10.2016

Asen Asenov.rar

Суат Айбек ОНС Доктор

Психологическата издръжливост като фактор в подготовката и реализацията на футболисти в Р. Турция

24.10.2016

Syat Aibek.rar

Ива Гигова ОНС Доктор

Взаимовръзка между двигателни способности, технически умения и психически качества при подрастващи тенисисти

14.10.2018

I.Gigova.rar

Евгений Медникаров ОНС Доктор

Кинезитерапия при вродени криви ходила

11.10.2016

E.Mednikarov.rar

Серай Аралъ ОНС Доктор

Изследване на физическото развитие и дееспособност на момичета, занимаващи се с фолклорни танци в Р. Турция

05.10.2016

Seray_Yaraly.rar

Емилия Витанова ОНС Доктор

Образователната политика на НСА „Васил Левски“ 1942-2012г.

28.09.2016

E.Vitanova.rar

Ирина Нешева Доцент

11.10.2016

Irina_Nesheva.rar

Румен Йосифов ОНС Доктор

Технико-тактически профил на стила „кроул“ при плувци от световния елит

28.09.2016

R.Yosifov.rar

Петър Иванов ОНС Доктор

Оптимизиране на тренировъчния процес по волейбол чрез прилагане на динамични упражнения за контрол на топката

20.09.2016

P.Ivanov.rar

Мехмет Йозсаръ ОНС Доктор

Адаптирана физическа активност и плуване при централно-мозъчни увреждания в детска възраст

27.09.2016

M.Yozsara.rar

Аднан Акън ОНС Доктор

АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТЕН ТУРИЗЪМ В ГАЗИНТЕП

20.09.2016

A.Akan.rar

Христо Димитров ОНС Доктор

Кинезитерапия при импийджмънт синдром в областта на раменната става

14.09.2016

H.Dimitrov.rar

Дарина Захариева ОНС Доктор

ПРОФИЛАКТИКА НА ПОСТУРАЛНИ НАРУШЕНИЯ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

21.09.2016

D.Zaharieva.rar

Елеонора Милева Професор

29.09.2016

Mileva.rar

Михаил Георгиев Професор

29.09.2016

Georgiev.rar

Хюсеин Алтънел ОНС Доктор

Изследване на възможностите за спортно-рекреационни и анимационни дейности в Газиантеп и околностите

20.09.2016

H.Altanel.rar

Илия Върбанов Доцент

27.09.2016

I.Varbanov.rar

Георги Брестнички Доцент

27.09.2016

Brestnichki.rar

Емил Аврамов Доцент

28.09.2016

Avramov.rar

Даниела Оронова Доцент

28.09.2016

D.Oronova.rar

Весела Тренева Доцент

27.09.2016

V.Treneva.rar

Лозан Митев Професор

29.09.2016

L.Mitev.rar

Иван Славчев Доцент

27.09.2016

Slavchev.rar

Тодор Педев Доцент

28.09.2016

T.Pedev.rar

Мартин Еремиев Доцент

26.09.2016

M.Eremiev.rar

Жанна Готова Доцент

26.09.2016

J.Gotova.rar

Руслан Христов Доцент

21.09.2016

R.Hristov.rar

Даниела Любенова Професор

01.09.2016

D.Lyubenova.rar

Людмила Червенкова Доцент

13.09.2016

L.Chervenkova.rar

Блага Трайкова Доцент

07.09.2016

Bl.Traykova.rar

Рашо Макавеев Доцент

27.09.2016

R.Makaveev.rar

Ивайло Илиев ОНС Доктор

Експериментални изследвания на модифицирани тренировъчни занимания с културистична насоченост върху организма на студентите

21.09.2016

Iv.Iliev.rar

Тодор Маринов Доцент

20.09.2016

T.Marinov.rar

Сашо Йорданов Доцент

12.09.2016

S.Yordanov.rar

Нели Янкова Доцент

14.09.2016

N.Yankova.rar

Весела Иванова ОНС Доктор

Оптимизиране на физическата подготовка по художествена гимнастика за девойки младша възраст

06.07.2016

V.Ivanova.rar

Надежда Костова ОНС Доктор

Стресът при учителите по физическо възпитание и спорт и влиянието му върху педагогическата дейност

28.06.2016

Kostova.rar

Сердар Самур ОНС Доктор

Оптимизиране мениджмънта на професионалните футболни клубове на Република Турция съобразно критериите на УЕФА

29.06.2016

S.Samur

Зорница Младенова ОНС Доктор

Изследване на възможностите за удължаване на активния сезон на хотели по българското Черноморие чрез оптимизиране на предлагания спортно анимационен продукт

22.06.2016

Mladenova.rar

Николай Заеков ОНС Доктор

Методика за оценка на хранителния режим при състезатели в силови спортове с теглови категории

07.06.2016

N.Zaekov.rar

Инна Иванова ОНС Доктор

Оптимизирана кинезитерапевтична програма при пациенти с множествена склероза

31.05.2016

I.Ivanova.rar

Красимир Ранков ОНС Доктор

Количествени и качествени параметри на съня при атлети

01.06.2016

Rankov.rar

Николай Балевски ОНС Доктор

Спортът таекуондо, като средство за подобряване на физическата дееспособност при подрастващи

31.05.2016

N.Balevski.rar

Велемира Стайкова-Протогерова ОНС Доктор

Взаимна детерминираност на психическото и физическото развитие на ученици

01.06.2016

V.Staykova.rar

Диляна Нанчева ОНС Доктор

Методика за развиване на двигателните качества на учениците със специални образователни потребности в обучението по физическо възпитание и спорт

01.06.2016

D.Nancheva.rar

Милена Кулева ОНС Доктор Управление на интерактивна платформа за обучение на специализирани спортни кадри

31.05.2016

M.Kuleva.rar

Арзу Алтантъг ОНС Доктор

Методика за занимания със степ аеробика в свободното време при жени от Република Турция

18.05.2016

A.Altantag.rar

Никола Господарски ОНС Доктор

Оптимизиране на средствата и методите за контрол на специалната подготовка в гребането

17.05.2016

N.Gospodarski.rar

Данче Василева ОНС Доктор

Проучване върху възможностите на кинезитерапията за терапевтично повлияване при болни с мозъчен инсулт в хроничен период

04.05.2016

D.Vasileva.rar

Силвия Шандуркова ОНС Доктор

Проучване на възможностите за приложение на дистанционната форма на обучение в подготовката на студенти от професионално направление „Спорт"

19.04.2016

S.Shandurkova.rar

Денислав Чамишки ОНС Доктор

Жестомимична методология на технико-тактическата подготовка по борба за глухи

12.04.2016

D_Chamishki.rar

Владимир Искров ОНС Доктор

Групови процеси и състезателна реализация в баскетбола

13.04.2016

V.Iskrov.rar

Димитър Илиев Доцент

22.04.2016

D.Iliev.rar

Иван Ачкаканов Професор

18.04.2016

I.Achkakanov.rar

Георги Драганов Доцент

15.04.2016

G.Draganov.rar

Наталия Генчева ОНС Доктор

Проучване на спортно-състезателната дейност по водно спасяване и изготвяне на програма за развитието на този спорт в Република България

16.03.2016

N.Gencheva.rar

Силвия Радойска ОНС Доктор

Система за подбор и начална подготовка на подрастващи футболистки

18.03.2016

S.Radoyska.rar

Юри Вълев Доцент

24.03.2016

Y.Valev.rar

Нели Танкушева Доцент

22.03.2016

N.Taknusheva.rar

Здравко Аракчийски Професор

30.03.2016

Z.Arakchijski.rar

Вера Антонова Доцент

23.03.2016

V.Antonova.rar

Любомира Саздова Доцент

23.03.2016

L.Sazdova.rar

Диана Стефанова Доцент

22.03.2016

D.Stefanova.rar

Незабравка Генчева Професор

22.03.2016

N.Gencheva.rar

Ива Зарева Доцент

24.03.2016

I.Zareva.rar

Евелина Милошова Доцент

15.03.2016

miloshova.rar

Илия Илиев ОНС Доктор

Методика на подготовката по борба при жени и девойки

24.02.2016

Iliya Iliev.rar

Мария Янчева ОНС Доктор Психологически фактори на спортните постижения при състезатели по самбо

17.02.2016

Mariya_Yancheva.rar

Марина Тошкова - Асенова ОНС Доктор

Специфика на адаптираното физическо възпитание и спорт при деца със специални образователни потребности в средното общообразователно училище

16.02.2016

M.Toshkova-Asenova.rar

Никола Николов ОНС Доктор

Методика на прилагане на стречинга в спортната подготовка на бореца

03.02.2016

Nikola_Nikolov.rar

Константинос Пападопулос ОНС Доктор

Physiotherpy in Patellofemoral Pain Syndrome („Физиотерапия при синдром на пателофеморална болка")

02.02.2016

K.Papadopulos.rar

Деян Тодоров ОНС Доктор

Моделиране на тактическата подготовка в детска възраст /10-15г/ при скиори слаломисти

27.01.2016

D.Todorov.rar

Емил Видев ОНС Доктор

Преодоляване на страха в екстремална ситуация при височинни каскади

26.01.2016

Emil_Videv.rar

Миглена Бахчеванова ОНС Доктор

Психолого-педагогически измерения на партньорството в спортните танци

12.01.2016

M.Bahchevanova.rar

Кристин Григорова-Петрова ОНС Доктор

Проучване върху влиянието на ранната кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

20.01.2016

K.Grigorova.rar

 
 
Facebook Twitter Share