НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7539356 Картинка 7378830 Картинка 5781893 Картинка 4805475 Картинка 1340226 Картинка 9949111 Картинка 11531991 Картинка 11494919 Картинка 8476408 Картинка 4106600
Архив 2012

Кликнете върху файла в дясната колона, за да видите информацията


Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Иван Славчев ОНС Доктор

Мениджмънт на състезания по лека атлетика в Република България

12.12.2012

Ivan Slavchev.rar

Людмила Червенкова ОНС Доктор Изследване на психофизическото въздействие на паневритмията

11.12.2012

Chervenkova.rar

Иванка Тошева Доцент

18.12.2012

Tosheva.rar

Иван Колев Иванов Доцент

05.12.2012

I.Kolev.rar

Михаил Михайлов Доцент

28.11.2012

M.Michailov.rar

Сармад Муса ОНС Доктор

Програмирано психомоторно обучение на двигателни навици при млади 12-14 годишни футболисти

22.11.2012

S.Musa.rar

Ивета Бонова ОНС Доктор

Възрастови модели за многогодишно планиране, контрол и оценка на специфична спортна работоспособност на българските състезатели и състезателки на средни разстояния

21.11.2012

I.Bonoba.rar

Людмил Тренев ОНС Доктор

Методика за начално обучение на млади бейзболисти 10-12 години

21.11.2012

Trenev.rar

Асен Марков ОНС Доктор

Изследване и създаване на модели за оптимизиране на дейността на картинг клубовете

17.10.2012

A.Markov.rar

Георги Стойков ОНС Доктор

Моделиране на антропометричните и скоростно-силови възможности на тенисиста във възрастта 12-18 години

03.10.2012

G.Stoykov.rar

Кръстьо Църов Професор

02.10.2012

K.Carov.rar

Петър Атанасов Професор

04.10.2012

P.Atanasov.rar

Апостол Славчев Професор

25.09.2012

A.Slavchev.rar

Венцислав Йорданов ОНС Доктор

Психични качества и умения и състезателна реализация в баскетбола

25.09.2012

V.Yordanov.rar

Жанна Готова ОНС Доктор

Лечение и профилактика на травматизма в лумбалния гръбнак при елитни състезателки по художествена гимнастика

19.09.2012

Janna Gotova.rar

Георги Калайджиев ОНС Доктор

Методика за овладяване на конфликтите в екстремални ситуации

18.09.2012

Kalaydjiev.rar

Люба Андреева

Доцент

18.09.2012

L.Andreeva.rar

Владимир Ангелов

Доцент

29.06.2012

V.Angelov.rar

Борис Воденичаров ОНС Доктор Усъвършенстване на взривната сила в атлетическите хвърляния при юноши в дисциплината Чук и Диск

27.06.2012

B.Vodenicharov.rar

Николай Попов

Професор

22.06.2012

Popov.rar

Давид Кънчев

ОНС Доктор

Кинезитерапия при пациенти с шийна спондилоартроза

19.06.2012

D.Kunchev.rar

Илияна Яновска

ОНС Доктор

Влияние на спортните танци върху субективното усещане за благополучие

19.06.2012

Yanovska.rar

Василка Христова

Професор

14.06.2012

Hristova.rar

Боян Найденов

ОНС Доктор

Основни фактори на управление на обществените спортни организации в България

12.06.2012

B.Naydenov.rar

Яннула Николау

ОНС Доктор

Европейски тенденции в мениджмънта на системата на училищното физическо възпитание в Република Кипър

12.06.2012

Y.Nikolau.rar

Симеон Йорданов

Професор

11.06.2012

Yordanov.rar

Лейла Крайджикова

Професор

08.06.2012

Krajdzikova.rar

Георги Игнатов

ОНС Доктор

Експериментално обосноваване на методика за подготовка на млади футболни съдии

23.05.2012

Ignatov.rar

Евгения Димитрова

Професор

21.05.2012

Dimitrova.rar

Диана Стефанова

ОНС Доктор

Проучване върху постуралната нестабилност и профилактика на паданията при възрастни и стари хора

15.05.2012

Stefanova.rar

Майя Николова

Професор

11.05.2012

Nikolova.rar

Теодорис Василопопулос

ОНС Доктор

Изследване на моторно-двигателните способности и специфичните умения на млади футболисти 12-16 год.”

09.05.2012

Vasilopopulos.rar

Мария Вакрилова

ОНС Доктор

Функционално възстановяване на гръбначния стълб при хронични лумбалгии

09.05.2012

Vakrilova.rar

Христо Андонов

ОНС Доктор

Модели за прогнозиране на интегралните технически параметри в гребането

26.04.2012

Andonov.rar

Нели Танкушева

ОНС Доктор

Оптимизиране техниката на изпълнение и усъвършенстване методиката на обучение на прескок жени

25.04.2012

Tankusheva.rar

 
 
Facebook Twitter Share