НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3238947 Картинка 5081549 Картинка 10957161 Картинка 987836 Картинка 11533627 Картинка 6757737 Картинка 9947860 Картинка 10629506 Картинка 7269058 Картинка 10530037Анотация


 

Магистърската програма “Адаптирана физическа активност и спорт” е предназначена за лица които са завършили бакалавърска степен и притежават професионална квалификация: “треньор по вид спорт”, “учител по физическо възпитание” или ,,кинезитерапевт“.

Могат да кандидатстват и лица с бакалавърска и магистърска степен с друго висше образование без професионална квалификации “треньор по вид спорт”, “учител по физическо възпитание” или “кинезитерапевт“ но обучението в магистърската програма се предшества от още един семестър за предварителна специализирана спортна подготовка.


Организация на обучението

Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след едногодишен курс на редовна или задочна форма на обучение – два семестъра (60 ECTS). За лица с бакалавърска или магистърска степен от друго висше училище (с адаптивен семестър).

Обучението по ,,Адаптирана физическа активност и спорт” се осъществява по учебна програма в четири групи учебни дисциплини включващи 24 модула: задължителни общотеоретични - 1, за които се получават 2 кредита; задължителни специализирани – 15, за които се получават 27 кредита; избираеми – 6 от 10 възможни (12 кредита), и факултативни – 2 от 4 възможни (4 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 620 часа аудиторна заетост, 730 часа за самостоятелна подготовка за 25 изпита и 450 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.


Провеждане на обучението
Обучението по общометодологичните и частно научните дисциплини се провежда от 14 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 6 професори – доктори, 2 професори – доктори на педагогическите науки и 6 доценти – доктори.


Дипломиране
Дипломирането в магистърската програма „Адаптирана физическа активност и спорт” става със защита на дипломна работа или държавен изпит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за висше образование с образователно квалификационна степен „магистър“, по специалността “АФА и спорт” в професионалното направление ”Спорт” .


Възможности за професионална реализация
Завършилите магистърска програма “Адаптирана физическа активност и спорт” имат възможности за професионална реализация като:

- треньори по АФА и спорт (състезателен / елитен спорт, рекреационен спорт, спорт за всички) в спортни клубове и федерации в зависимост от вида на увреждания (физически, сензорен, интелектуален);

- преподаватели и/или треньори по адаптирано физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, колежите, висшите училища, ресурсните центрове, специалните училища и дневните центрове за социална и физическа рехабилитация;

- инструктори по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания в лечебно-оздравителните и в центровете за рехабилитация и реадаптация, както и в специализираните социални заведения за хора с увреждания;

- инструктори и/или треньори в спортните комплекси, фитнес клубовете и др. в публичния, частния и неправителствения сектор с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт, като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания;

- експерти и/или ръководители на проекти по адаптиран спорт за хора с увреждания в системите на образованието, физическото възпитание и спорта, здравеопазването, социалните грижи и туризма със спортно-образователен, рекреационен и лечебно-оздравителен характер;

- да провеждат преподавателска дейност;

- да извършват научноизследователска работа в областта на АФА и спорт;

- да се подготвят за покриване на изискванията за научно-образователната степен ,доктор”.

Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” с образователно-квалификационната степен „магистър”:

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската и научно-приложната дейност в областта на спорта за хора с увреждания.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация в широк кръг от дейности в областта на АФА и спорта за хора с увреждания.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на адаптираните двигателни и спортни дейности.

- Възможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления (по Наредбата за единните държавни изисквания по за придобиване на висше образование по специалността ,,Спорт“. Директива на Съвета на Европейските общности, 2005 г., ЕС/ЕО Европейска квалификационна рамка (ЕКР) „Учене през целия живот“).

- Необходими умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

 

 

    
 
Facebook Twitter Share