НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2063409 Картинка 6380250 Картинка 7278893 Картинка 5533044 Картинка 7661528 Картинка 3629226 Картинка 434644 Картинка 5100834 Картинка 8447632 Картинка 4757182
Записване

 

Записване на новоприети студенти

 1. Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на заповед на ректора по конкретните магистърски програми. Информация за резултатите от проведените конкурси, класирането на кандидатите и сроковете за записване се обявяват на публични места в НСА "Васил Левски".
 2. Записването на новоприети студенти в ОКС "Магистър" се извършва в Център "Магистри".
 3. Новоприетите студенти в ОКС "Магистър", които не са се записали в определения срок, губят правата си.
 4. Освободените по предходната алинея места се заемат от следващите, класирани по бал за съответната програма.
 5. След записване в определена магистърска програма студентът не може да се прехвърли в друга.

При записване всеки кандидат представя следните документи:

 1. (1) Четири снимки 3.5/4.5 см
 2. (2) Комплект документи за записване на новоприети студенти (от книжарницата)
 3. (3) Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение /оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие/;
 4. (5) Платена семестриална такса по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

Студентите в ОКС "Магистър", приети на платено обучение, сключват договор с НСА "Васил Левски" за обучение срещу заплащане. Договорът се подписва при записването. студентът в ОКС "Магистър", записал се в определена програма, се обучава през учебната година сам


Допуска се прекъсване на обучението по следните причини:

 1. (1) Тежко заболяване, установено от лекарска комисия.
 2. (2) Бременност, раждане, отглеждане на дете до тригодишна възраст.
 3. (3) Подготовка за отговорни състезания.
 4. (4) Временно продължаване на обучението в чужбина.
 5. (5) Срокът за прекъсване не може да бъде по-голям от една година.
 6. (6) След изтичане на срока на прекъсване студентът подава молба за възстановяване на студентските права.

Студент от ОКС "Магистър" се отстранява със заповед на ректора по предложение на декана и на ръководителя на Центъра по ОКС "Магистър", когато:

 1. (1) В едномесечен срок след изтичане на прекъсването не е подал молба за възстановяване.
 2. (2) Не се е записал за следващия семестър до началото на учебните занимания.
 3. (3) Не е заверил семестъра и не е положил успешно изискванията по кредитите.
 4. (4) В магистърската образователна степен не се разрешава административна заверка.
 5. (5) Отстранен магистър се възстановява със заповед на ректора, но не по-късно от 3 години след отстраняването.
 6. (6) При отстраняване студентските права се възстановят и след участие в конкурсен изпит.
 7. (7) При прекъсване или при отстраняване заплатените преди това такси не се възстановяват.
 8. (8) При възстановяване на правата усвоените преди това кредити се зачитат, ако не са настъпили промени в учебния план.
 9. (9) При записване след отстраняване студентът внася отново семестриалната такса за обучение.
 
 
Facebook Twitter Share