НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8971448 Картинка 2197565 Картинка 10817240 Картинка 9739748 Картинка 2052143 Картинка 12099351 Картинка 9506716 Картинка 4210846 Картинка 10622632 Картинка 2001571Условия за кандидатстване


 Документи за кандидатстване

1. Формуляр за кандидатстване (по образец на НСА „В. Левски);

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие);

3. Диплома за средно образование (копие);

4. Медицинска бележка – удостоверение от личния лекар, че лицето е клинично здраво. Важи 30 дни от датата на издаване до датата на кандидатстване;

5. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя;

6. Документ за платена (в касата на НСА „В. Левски) административна такса в размер на 65 лева;


При записване всеки кандидат представя следните документи:

1. Документ за самоличност (лична карта или паспорт).

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие). Оригиналът се връща след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата предстои, се дава академична справка (оригинал), в която са вписани средният успех от следването и държавните изпити.

3. Комплект документи за записване на новоприети студенти.

4. Три снимки формат 4/6 ст.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение.

6. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение (оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие).

7. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че лицето е психично здраво.Завършилите висши училища в други страни представят пред Комисията за признаване на чуждестранни дипломи към НСА „В. Левски“ следните документи:

1. APPLICATION FORM For recognition of higher education acquired in a foreign university

2. Диплома за завършено висше образование и приложение (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

3. Диплома за средно образование (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

4. Медицинска бележка – удостоверяваща, че лицето е клинично здраво (преведена). Важи 30 дни от датата на издаване до датата на кандидатстване;

5. Документ за платена (в касата на НСА или по сметка BG83BNBG96613100175101) административна такса за разглеждане и признаване на документите съгласно Заповед № 1/03.01.2019 г.

Чуждестранните студенти изучават една учебна година български език. Цената е 3200 евро.

Обучение на английски език се провежда само ако се събере група от 6 студента в дадената програма. Цената на обучението на чужд език е 4000 евро.

Студенти, завършили ОКС "Бакалавър" различна специалност, преминават през  допълнително обучение.


Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“

 

    
 
Facebook Twitter Share