НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11982274 Картинка 9796785 Картинка 11608652 Картинка 1484968 Картинка 11177425 Картинка 2042867 Картинка 251561 Картинка 7896297 Картинка 2870234 Картинка 6008543Анотация


Анотация на магистърска програма Физическо възпитание и спорт

 

Обучението в магистърска програма Физическо възпитание и спорт е  насочено към надграждане на  придобитите базови знания и умения, разширяване на професионалните компетенции, осигуряване на по-високо качество на управленската, методическата и практическа работа по физическо възпитание и спорт. Приоритет при подбора на учебни дисциплини е научният подход при обсъждане проблемите на физическото възпитание, изследване на основните педагогически проблеми и внедряването на получените резултати в практиката. Реализацията на дейностите заложени в учебния план са насочени към осигуряване на предпоставки за преход към докторската образователна и научна степен.

Приоритет на обучението е осигуряване на лична активност на студентите. При завършване на магистърското обучение по програмата „Физическо възпитание” специалистите са придобили интердисциплинарна и специализирана подготовка включваща:

·             Знания за философските и социално-педагогически аспекти на физическото възпитание и спорта.

·             Специализирани знания от профилиращите и специализирани дисциплини на училищното физическо възпитание и спорт.

·             Разширени знания от възрастовата анатомия, физиология, спортна медицина и психология.

·             Отлично познаване на Държавните образователни стандарти по физическо възпитание и спорт за различните степени и етапи на обучение.

·             Умение да се прилагат съвременни дидактически подходи при провеждане на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание.

·             Умение за разработване на проекти и провеждане на научни изследвания с учениците.

 

    
 
Facebook Twitter Share