НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11252312 Картинка 5769100 Картинка 5427215 Картинка 1062155 Картинка 8152666 Картинка 6212488 Картинка 3018499 Картинка 5259672 Картинка 6127971 Картинка 12301906
Конспекти

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ

ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “СПОРТ И СИГУРНОСТ”

 

1. Място на спорта в МВР в Националната система за физическо възпитание и спорт. Ръководство и управление, спортни асоциации, център за бойна подготовка и спорт, клубове за спорт и туризъм, спортен календар.

2. Място на спорта във Въоръжените сили в Национална система за физическо възпитание и спорт. Ръководство и управление, Национална спортна асоциация на МНО, военно-спортни клубове, спортен календар.

3. Програмно осигуряване на физическата подготовка и спорта в системата на МВР. Проверка и оценка на физическата годност на служителите на МВР. Тестови батерии.

4. Програмно осигуряване на физическата подготовка и спорта във въоръжените сили. Проверка и оценка на физическата годност на военнослужещите. Тестови батерии и начини на оценяване.

5. Специфични особености на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност по бойно-приложните спортове развивани в МВР и въоръжените сили.

6. Научни основи на глобалната, регионална и национална сигурност, и основни структури, и организации за сигурност и отбрана в света.

7. Система за национална сигурност на Република България, анализ на функциониране на отделните компоненти и взаимовръзка между тях.

8. Психологически основи на сигурността и несигурността. Психическа готовност и сигурност – същност и структура. Теория и методика на формиране.

9. Система за фирмена сигурност – определение, заплахи за фирмената сигурност, елементи на системата и тяхната характеристика, организационно-структурно изграждане на системата за фирмена сигурност.

10. Основни сведения за балистиката – вътрешна и външна балистика. Взривни вещества и боеприпаси. Мерки за безопасност при обучение по стрелба.

11. Елементи на техниката на спортната стрелба. Техника на прецизната стрелба с пистолет с една ръка. Документи регламентиращи провеждането на стрелба в институциите за сигурност.

12. Теоретични основи на личната защита, основни позиции и техники, и методика на обучение.

13. Особености на планинските условия и предпоставки за безопасно пребиваване и преодоляване на разнообразни препятствия в планината. Опасности произтичащи от контактите с вода и техника на спасяване. Оказване на долекарска помощ в планината и при водни инциденти.

14. Сигнално-охранителни системи – видове и предназначение.

15. Функции, организация и структура на МВР. Правомощия, взаимодействие и координация на полицейските органи.

16. Структурна и функция на лидерството. Формиране на лидерски качества в спортната дейност.

17. Видове кризи и национални органи за управление при кризи.

18. Спортен маркетинг и реклама.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон за физическото възпитание и спорт. Обн. Д.В., бр.58 от 09.07.1996 и допълненията към него.

2. Закон за управление на кризи. Д.В., бр.102 от 19.12.2006 (обн.).

3. Закон на МВР. Д.В., бр.17 от 19.12.2006 и допълненията към него.

4. Закон за отбраната и въоръжените сили. Обн. Д.В., бр.112 от 27.12.1995.

5. Министерство на обраната. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната за периода 2005-2008 г., В.И.С., 2005 (библиотека НСА).

6. Наставление по физическа подготовка и спорт в БА. В.И.С., 1991.

7. Правилник за организиране и провеждане на спортно-състезателната дейност в МВР. С., 2004.

8. Сборник материали от научни конференции на НСА “В. Левски” по проблемите на физическата подготовка и спорта в БА. В.И., С., 2001.

9. Андонов, С., Н. Изов. Водноспасителен минимум – ръководство за студенти от НСА. С., 2004.

10. Ачкаканов, И. Спортна стрелба. С., 1987.

11. Бачев, В., П. Георгиев. Физическа годност на служителите от МВР – състояние и управление. С., 2000.

12. Бърдарев, Д., и кол. Туризъм, алпинизъм, ориентиране. С., 2007.

13. Василев, Е. Фирмена сигурност. С.,2000.

14. Георгиев, П. и кол. Полицейска лична защита. С., 2005.

15. Георгиев, П. Специализирана система за развитие на физическата годност на служителите от МВР. Дис. труд – НСА, 1999.

16. Георгиев, П. Изследване и оптимизиране на физическата и спортна подготовка като фактор за управление на човешките ресурси в МВР. Дис. труд – НСА, 2003.

17. Георгиев, П. и кол. Спортни правилници по полицейска лична защита. С., 2006.

18. Давчев, К., С. Йорданов и кол. Теория и организация на физическата подготовка и спорта в БА. В.И.С., 1982.

19. Дърман, П. Ръководство по оцеляване. Изд. “Аратон”, С., 1998.

20. Йончев, Д. Равнище на сигурност. Изд. “Планета”, С., 2008.

21. Йорданов, С. Предвоенна физическа и спортна подготовка на младото поколение в Република България. Сб. “Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”, изд. НСА “В. Левски”, С., 2004.

22. Йорданов, С. и кол. Роля и място на заниманията с физическа упражнения и спорт в извънвойсковата подготовка на американската младеж за военна служба. Сб. “Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”, изд. НСА “В. Левски”, С., 2004.

23. Йорданов, С. Въоръжени сили на България и физическа подготовка и спорт на военнослужещите. НСА – Прес, С., 2010.

24. Калайков, Й. Маркетинг в спорта. НСА – Прес, С.,1996.

25. Лазаров, Р., П. Петров. Стрелкова подготовка. І и ІІ част, С., 2005.

26. Начев, Й. Конкурентно разузнаване. С., 2006.

27. Симеонов, И. Основи на националната сигурност на България. В.И.С., 2004.

28. Симеонов, И. Общи основи на сигурността. ВН, 2008.

29. Станчев, И. Специална полицейска тактика. С., 2005.

30. Тошков, Н. Контрол на физическата годност на служителите от МВР. С., 2000.

31. Филчев, И., С. Йорданов и кол. Ръководство за спортната работа в БА. В.И.С., 1986.

32. Филчев, И., С. Йорданов и кол. Методическо ръководство по физическа подготовка в БА. В.И.С., 1985.

33. Христов, Г., Д. Кайков. Система за физическа подготовка и високо спортно майсторство в БА. В.И.С., 1985.

34. Цолов, Б. Рекламата в спорта. Вотомами. С., 2002.

35. www.MVR.Bg. Други страници – Център за бойна подготовка и спорт; специализирана методика за обучение и контрол на службите в МВР по физическа подготовка; специализирана методика за подготовка по полицейска лична защита на служителите в МВР; специализирана методика по стрелкова подготовка на служителите в МВР.

36. www.MVR.Bg. Други страници – спортна асоциация на МВР: история, структура, спортен календар.

37. www.nsa-mo.bg. За организацията, Наредби и програми за състезания, спортен календар.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share