НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2320337 Картинка 7448892 Картинка 8735671 Картинка 4873557 Картинка 4389855 Картинка 4328906 Картинка 9606549 Картинка 1689071 Картинка 6741208 Картинка 5947138Учебна документация


Учебна документация

Магистърска програма „Създаване и реализация на спортни шоу програми”

Образователно–

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6. Спорт

Специалност:

„Създаване и реализация на спортни шоу програми”

Форма на обучение:

Редовно, Задочно

Продължителност на обучението:

Една година /1,5 години адаптивно/


 Квалификационна характеристика 

І. Аргументация на необходимостта от такива специалисти:
Организирането и осъществяването на спортни празници, програми, гимнастически композиции и други подобни спортно-художествени мероприятия изисква подготвени специалисти.Знанията в бакалавърската степен не са насочени за подобен род дейности.Подготовката на спортни спектакли трябва да се провежда от хора със специални умения в тази област Настоящата квалификационна характеристика определя професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше образование с образователно квалификационната степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" в професионалното направление "Спорт".


ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Випускникът придобил степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава професионални знания относно:

- Управление, финансово обезпечаване и рекламиране СШП;

- Прокарване на идея, създаване и принципи на разработване на СШП;

- История на музиката и танца, етика, естетика, сценично поведение и движение;

-Масови гимнастически композиции, творческа и постановъчна работа;

-Сценография, костюми, грим, осветление;

- Съвременни технологии за създаването и реализация на СШП;

- Маркетинг, реклама, арт-мениджмънт;

- Съвременните информационни технологии и приложението им в разнообразните форми на СШП.ІІ.2. Област и обхват на уменията

Випускникът придобил образователно квалификационна степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава следните професионални умения:

- Да работи в екип;

- Да има изградени естетически критерии;

- Да владее един или повече танцови жанрове;

- Да разработва идея, сценарий, работна книга, календарен план и пр. за СШП;

- Да изработва документи свързани с подготовката, реализацията и отчитането на СШП;

- Да участва в управлението, контрола и административното обслужване на СШП;

- Да осъществява мениджмънт на СШП;

- Да е гъвкав по отношение на изискванията на пазара на развлекателната индустрия;

- Да извършва научноизследователска работа в областта на СШП;

- Да провежда преподавателска дейност.

 
ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Подготовката на випускника по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" осигурява професионална реализация, която му дава възможност да извършва следните дейности в областта на СШП

- Да изработва или да участва в изработването на СШП: за спортни празници, масови гимнастически композиции, атракциони със спортен характер мероприятия от типа “Ден на предизвикателството” и др), програми в увеселителни паркове, акробатични, вариететни, циркови, круизни и пр. програми, възстановки, телевизионни предавания със спортно-развлекателен характер и други подобни;

- Да изработва или да участва в изработването на експертни оценки на СШП;

- Да осъществява научноизследователска дейност в областта на СШП;

- Да осъществява контрол при изпълнението на СШП;

- Да осъществява техническо ръководство при изпълнението СШП;

- Да осъществява мениджърска дейност в областта на СШП;

- Да провежда преподавателска дейност;

- Да изработва или да участва в изработването на проекти в областта на СШП;

- Да ръководи отделни звена или целия екип на СШП.ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Магистърската програма „Създаване и реализация на спортни шоу програми” е предназначена за лица, които са завършили бакалавърска степен в областта на физическата култура, спорта, танцовото или театралното изкуство. Могат да кандидатстват и лица с бакалавърска и магистърска степен с друго висше образование, но обучението в магистърската програма се удължава с един семестър за предварителна специализирана подготовка.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи образователно-квалификационната степен "магистър":

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми";

- Усвояване на научноизследователската, научно-приложната дейност в областта на СШП и други сродни специалности.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация на випускниците в широк кръг от дейности в областта на СШП

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото и разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на СШП.

- Вьзможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления.

Логичното продължение е „ докторантура“, а за „Учение през целия живот“ участие в конференции, семинари и курсове в страната и чужбина.

- Дипломирането в магистърската програма СШП става със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

    
 
Facebook Twitter Share