НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10334169 Картинка 8013136 Картинка 1981024 Картинка 3900796 Картинка 7770497 Картинка 7171700 Картинка 5882183 Картинка 7801949 Картинка 5222893 Картинка 10843898Учебни планове за факултет "Педагогика"


 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

“Васил Левски”

Факултет "Педагогика"

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н   2017/18 г.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:

1.0. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

ОСЕМ СЕМЕСТЪРА

 

 

 

Учебна дисциплина

Хорариум

Семестър

Кредити

Проверка

Аудиторна

заетост

Л

У

СР

1

2

3

4

5

6

7

Ph.E.І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E.І.1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ

Ph.E.I.1.1.

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)

90

45

45

90

3,4

6

И

Ph.E.I.1.2

Психология със спортна психология

105

45

60

105

1,2,3

7

И

Ph.E.I.1.3

История на физическата култура

45

22

23

45

1

3

И

Ph.E.I.1.4

Анатомия (функционална и възрастова)

105

45

60

105

1,2

7

И

Ph.E.I.1.5

Биомеханика и управление на движенията

60

30

30

60

3

4

И

Ph.E.I.1.6

Физиология и физиология на физическите упражнения

120

68

52

120

3,4,5

8

И

Ph.E.I.1.7

Биохимия и биохимия на физическите упражнения

60

30

30

60

3,4

4

И

Ph.E.I.1.8

Спортна медицина

90

45

45

90

5,6

6

И

Ph.E.I.1.9

Философия

45

23

22

45

2

3

И

Ph.E.I.1.10

Информатика

60

16

44

60

1,2

4

И

Ph.E.I.1.11

Чужд език (или български за чуждестранни студенти)

120

120

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.1.12

Адаптирана физическа активност

30

6

24

30

6

2

И

ВСИЧКО

930

930

62

Ph.E.І.2.СПЕЦИАЛНИ

Ph.E.I.2.1.

Теория и методика на физическото възпитание

165

81

84

165

3,4,5,6,7

11

И

Ph.E.I.2.2

Основи на спортната тренировка

45

30

15

45

6

3

И

Ph.E.I.2.3.1

Основи на научното изследване на спорта

40

16

24

35

5

2.5

И

Ph.E.I.2.3.2

Статистически методи в спорта

36

10

26

39

5

2.5

И

Ph.E.I.2.4

Мениджмънт на спорта

45

23

22

45

7

3

И

Ph.E.I.2.5

Кинезитерапия

45

23

22

45

5

3

И

Ph.E.I.2.6

Лека атлетика

120

16

104

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.2.6.1

Методика на преподаване на леката атлетика

60

8

52

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.7

Гимнастика

120

8

112

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.2.7.1

Методика на преподаване на гимнастиката

60

4

56

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.8

Хандбал и методика

66

10

56

84

1,2

5

И

Ph.E.I.2.9

Баскетбол и методика

66

10

56

84

2,3

5

И

Ph.E.I.2.10

Волейбол и методика

66

10

56

84

3,4

5

И

Ph.E.I.2.11

Футбол и методика /мъже и жени/

66

10

56

84

2,4

5

И

Ph.E.I.2.12

Плуване

75

10

65

75

1,2,3

5

И

Ph.E.I.2.13

Ритмика и танци и методика

60

4

56

60

1,2

4

И

Ph.E.I.2.14

Борба и методика(худож. гимнастика и методика)

60

8

52

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.15

Подвижни игри

30

4

26

30

2

2

И

Общо

1224

1256

84

Ph.E. І. 3. УЧЕБНИ КУРСОВЕ

Ph.E.I.3.1

Снежни спортове

45

45

135

1

6

И - 2

Ph.E.I.3.2

Водни спортове

45

45

135

3

6

И

I.2.12

Ph.E.I.3.3

Туризъм, алпинизъм, ориентиране

45

45

135

4

6

И- 5

Ph.E. І. 4. ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Ph.E.I.4.1

Хоспитиране и текуща педагогическа практика

90

90

180

5,6,7

9

И

Ph.E.I.4.2

Преддипломна педагогическа практика.

120

120

380

8

20

ДИ - ІV.1

Всичко задължителни

2404

3146

193

 

ІІ. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E. ІІ. 1. ТЕОРЕТИЧНИ - педагогически, психологически и частно-дидактически

(студентът избира дисциплини, които ще му донесат заетост от 10 кредита)

Ph.E.II.1.1

Основни понятия в химията

15

15

45

4

2

И

Ph.E.II.1.2

Олимпизъм и олимпийско движение

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.3

Чужд език и комуникация

60

60

60

5, 6

4

И

Ph.E.II.1.4

Етика и естетика

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.5

Спорт за всички

30

10

20

30

5

2

И

Ph.E.II.1.6

Основи на физическото възпитание и спорт в БА

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.7

Икономически отношения в спорта

30

20

10

30

4

2

И

Ph.E.II.1.8

Социология на спорта. (от уч. 2014/15)

30

30

30

4

2

И

Ph.E.II.1.9

Екология

22

22

38

4

2

И

Ph.E.II.1.10

Физическото възпитание и спорт в системата на МВР

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.11

Правилознание в леката атлетика

30

10

20

30

5

2

И

Ph.E.II.1.12

Спортът и европейската общност

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.13

Спортно право

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.14

Двигателна активност на ученика.

30

30

30

5

2

И

Ph.E.II.1.15

Детско – юношески спорт

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.16

-----------------------------------------------

Ph.E.II.1.17

Автогенна тренировка

30

15

15

30

5

2

И

Ph.E.II.1.18

Педагогически проблеми на наркоманията

30

19

11

30

5

2

И

Ph.E.II.1.19

Мениджмънт на спортни формирования

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.20

Мениджмънт на проекти

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.21

Психология на конфликтите и стратегии за тяхното разрешаване

30

6

24

30

6

2

И

Ph.E.II.1.22

Езикова култура и комуникация в спортната сфера

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.23

Лидерство и толерантност към децата в неравностойно положение чрез спорт

30

16

14

30

4

2

И

Ph.E.II.1.24

Невербалното общуване в обучението по физическо възпитание и спорт

30

15

15

30

6

2

И

Ph.E.II.1.25

Лека атлетика за деца

15

10

5

45

5

2

И

Ph.E.II.1.26

Безопасност на движението

30

20

10

30

4

2

И

Ph.E.II.1.27

Доброволчество в спорта

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.28

Работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.29

Ръгби – теоретични основи и правилознание

30

30

4

2

И

Ph.E.II.1.30

Футбол – правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.31

Бадминтон - теоретични основи и правилознание

30

16

14

30

4

2

И

Ph.E.II.1.32

Тенис на маса – теоретични основи и правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.33

Тенис – теоретични основи и правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E. ІІ.2. СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ – приложно-експериментални

(студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 25 кредита)

Ph.E.II.2.1.

Тенис

45

5

40

105

6

5

И

Ph.E.II.2.2

Тенис на маса

45

15

30

75

6

4

И

Ph.E.II.2.3

Вдигане на тежести

45

6

39

75

7

4

И

Ph.E.II.2.4

Бокс

45

4

41

75

7

4

И

Ph.E.II.2.5

Бадминтон

45

5

40

105

7

5

И

Ph.E.II.2.6

Джудо

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.7

Карате До

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.8

Айкидо

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.9

Таекуон - До

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.10

Йога (хата – тренировъчна)

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.2.11

Силова подготовка

30

10

20

90

6

4

И

Ph.E.II.2.12

Фехтовка

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.13

Колоездене

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.14

Стрелба с лък

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.15

Ръгби

45

5

40

105

6

5

И

Ph.E.II.2.16

Шахмат

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.17

Аеробика

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.18

Каланетика и стречинг

30

30

90

7

4

И

Ph.E.II.2.19

Спортен масаж

30

6

24

90

7

4

И

Ph.E.II.2.20

Спортно – педагогическо усъвършенстване

180

180

180

6, 7

12

И

Ph.E.II.2.21

------------------------------------------------

Ph.E.II.2.22

Правилознание на волейбола

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.23

Начално обучение по кънки

30

30

30

6

2

И

Ph.E.II.2.24

Гръцки народни танци

15

15

15

6

1

И

Ph.E.II.2.25

Спортно – педагогически аспекти на голфа

30

5

25

90

6

4

И

Ph.E.II.2.26

Акробатичен рокендрол

15

15

15

6

1

И

Ph.E.II.2.27

Скуош

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.28

Крикет

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.29

Въведение в паневритмията

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.2.30

Спорт сред хора с увреждания

30

30

30

6

2

И

Ph.E.II.2.31

Спортно катерене

15

4

11

45

6

2

И

Ph.E.II.2.32

Плажен волейбол

45

45

105

7

5

И

Ph.E.II.2.33

Музикално-ритмична гимнастика

45

45

45

7

3

И

Ph.E.II.2.34

Минихандбал

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.35

Минибаскетбол

30

30

90

7

4

И

Ph.E.II.2.36

Миниволейбол

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.37

Хокей на трева

30

6

24

90

6

4

И

Ph.E.II.2.38

Фит-бол

15

6

9

45

7

2

И

Ph.E.II.2.39

Каскадьорство

60

2

58

60

6, 7

4

И

Ph.E.II.2.40

Атлетическа кондиция

30

2

28

30

6

2

И

Ph.E.II.2.41

Петанк

30

2

28

30

6

2

И

Ph.E.II.2.42

Навигация в планинския туризъм

30

2

28

30

6

2

И

 

 

 

 

Ph.E.III.1. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 2 кредита)

Ph.E.III.1.1.

Психологически основи на педагогическото майсторство

15

12

3

15

7

1

И

Ph.E.III.1.2

Функционална диагностика

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.3

Фитнес

15

5

10

15

7

1

И

Ph.E.III.1.4

Спортен травматизъм

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.5

Спорт и рекреация в свободното време

15

7

8

15

7

1

И

Ph.E.III.1.6

Професия и спорт

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.7

Психология на общуването

15

7

8

15

7

1

И

Ph.E.III.1.8

Методи на психотерапията

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.9

Психология на девиантното поведение

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.10

Рефлекторен масаж

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.11

Аромамасаж

15

10

5

15

7

1

И

Ph.E.III.1.12

Флорбол

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.13

Боулинг

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.14

Професионална дейност на спортния педагог в мултикултурна среда

15

10

5

15

7

1

И

 

 

 

Ph.E.ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 10 кредита

Ph.E.IV.1.1.Практически изпит в училище – полагане на изпитен урок

Ph.E.IV.2.1.Теоретичен изпит

или Ph.E.IV.2.2.Защита на дипломна работа

Всичко аудиторна заетост на студентите (без факултативни дисциплини) - 2959 часа.

Утвърдено от Факултетния съвет на Учителски факултет на 18.04.2013 г.

Утвърдено от Академичния съвет на НСА “В. Левски” на 25.04.2013 г.

 

 

Декан УФ: ...............................................

Проф. Огнян Миладинов, дн

 
 
Facebook Twitter Share