НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4778567 Картинка 2649673 Картинка 8770093 Картинка 7492489 Картинка 10703973 Картинка 6344777 Картинка 10712453 Картинка 5039947 Картинка 4914949 Картинка 12042610

проф. Бисер Цолов, ДН

Факултет Спорт
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 288,235
Мобилен: +359 896 77 66 12
E-mail: bissertz@abv.bg

Информация за образованието и научното израстване в катедрата

През 1989 г. завършва НСА „Васил Левски“ със специалности „Треньор, Учител по физическо възпитание“ и „Сътрудник-кореспондент по спортна журналистика“. През 1994 г. получава научната степен доктор, а 2007 г. – доктор на педагогическите науки. От 1996 г. е преподавател в НСА, катедра „Мениджмънт и история на спорта“. В периода 2008–2020 г. е ръководител на катедрата. От 2009 г. е ръководител и на Центъра за следдипломна квалификация в Академията, като продължава да изпълнява длъжността в момента. В периода 1998–1999 г. специализира в УНСС за придобиване на професионална квалификация „Управление на ВИД на фирмата“. През 2003 г. получава научното звание доцент, а през 2011 г. – професор. Ръководител е на програмните съвети в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ и е един от авторите на програмите по спортен мениджмънт, включително в ЦСДК.

 

Научни интереси в областта на:

 • спортния мениджмънт и маркетинг;
 • трансферната политика в спорта;
 • връзките с обществеността и рекламата;
 • обучението на спортнопедагогическите кадри;
 • учебния процес по физическо възпитание в българското училище;
 • ноу-хау в методиката на подготовката, тактиката и спортното разузнаване във футбола и др.

 

Публикации, учебници и ръководство

Автор на две дисертации, книги, учебни помагала и множество научни статии, някои от които представени на международни научни форуми. По-популярните от тях са:

МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ

 1. Цолов, Б. (1993). Интензификация на обучението в техниката при подрастващи футболисти (8–10 г.) върху основата на игровия метод. Дисертация „доктор”.
 2. Цолов, Б. (1998). Управление на подбора и началното обучение по футбол. ИПБ на НСА, С.
 3. Цолов, Б. (2001). Икономически отношения в спорта. БОЛИД-ИНС, С.
 4. Цолов, Б. (2002). Рекламата в спорта. ВОТОМАМИ, С.
 5. Цолов, Б. (2008). Теоретико-приложни и образователни основи на маркетинга в спорта. Дисертация „доктор на педагогическите науки”.
 6. Цолов, Б. (2008). Основи на маркетинга в спорта. БОЛИД-ИНС, С.
 7. Цолов, Б. (2009). Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА „В. Левски”). БОЛИД-ИНС, С.
 8. Цолов, Б. (2010). Финансиране на спорта (теоретико-приложни аспекти). ЕС Принт ООД.
 9. Цолов, Б., Иванов, Й. (1998). Управление на учебно-тренировъчния процес по футбол във ВУЗ. Информа Интелект.
 10. Червеняков, М., Цолов, Б. (1999). Тактика за добрия футбол. Книга 1. Пресирай – отнемай топката! Спокон, С.
 11. Червеняков, М., Цолов, Б. (2000). Тактика за добрия футбол. Книга 2. Подсигурявай – съдействай за отнемането на топката! Спокон, С.
 12. Червеняков М., Цолов, Б. (2001). Тактика за добрия футбол. Книга 3. Покривай – подготвяй отнемането на топката! Спокон, С.
 13. Цветков, Цв., Цолов, Б. (2002). Ръководство за семинарни упражнения по управление на спорта. БИНС, С.
 14. Цветков, Цв., Цолов, Б. (съставители). (2005). Сборник нормативни документи в системата на физическо възпитание и спорт в Република България. Авангард, С.
 15. Цолов, Б. и кол. (2007). Учебна документация на програма „Спортен мениджмънт”, ОКС „бакалавър” – като първа специалност и като нова специалност.
 16. Цолов, Б. и кол. (2009). Учебна документация на дългосрочна специализация по „Спортен мениджмънт” в ЦСДК – професионална квалификация „Спортен мениджър”.
 17. Цолов, Б. (2017). Основи на спортния маркетинг. Учебник за дистанционно обучение. НСА ПРЕС.
 18. Цолов, Б. (2017). Икономика на спорта. Учебник за дистанционно обучение. НСА ПРЕС.
 19. Цолов, Б. (2017). Основи на спортния мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение. НСА ПРЕС.
 20. Цолов, Б., Д. Илиева. (2020). Финансиране и маркетинг в спорта. Учебник за дистанционно обучение. НСА ПРЕС.

НАУЧНИ СТАТИИ

 1. Цолов, Б. Организационни и методични основи на началния подбор по футбол в България. Спорт и наука, бр. 5–6, 1997.
 2. Цолов, Б. (1998). Фактори, формиращи трансферната цена на елитните футболисти. Спорт и наука, бр. 3.
 3. Цолов, Б. (2000). Относно социалната значимост на футбола в България. Спорт, общество, образование, т. 3.
 4. Цолов, Б. (2000). Фактори, влияещи върху определянето на възнаграждението на българските треньори. Личност, мотивация, спорт, т. 5.
 5. Цолов, Б. (2001). Професионално-личностни качества на спортния мениджър. Спорт и наука, бр. 4.
 6. Цолов, Б. (2002). Водещи мотиви за професионален избор на работно място от бъдещи спортни мениджъри. Спорт и наука, бр. 2.
 7. Цолов, Б. (2002). Най-често срещани проблемни ситуации в дейността на мениджъра на спортен клуб. Спорт и наука, бр. 4.
 8. Цолов, Б. (2005). Финансовото осигуряване на спорта в България – възможности за подобряване. Спорт и наука, бр. 2.
 9. Цолов, Б. (2007). Мотиви на потребителите на фитнес услуги и фактори, влияещи върху избора им на фитнес център. Спорт и наука, бр. 1.
 10. Цолов, Б. (2007). Маркетингът в спорта като компонент на спортологичното знание. Спорт и наука, бр. 1.
 11. Цолов, Б. (2007). Маркетингът и обучението му в програмите по „Спортен мениджмънт” в НСА „В. Левски” и в някои чуждестранни висши училища. Спорт и наука, бр. 3, 2007.
 12. Цолов, Б. SWOT-анализ на СК „Триадица”, предлагащ спортни услуги на учениците. Сб. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт, 2007.
 13. Цолов, Б. (2008).Моделът за игра в защита, демонстриран от футболния шампион ЦСКА през сезона 2007/08. Спорт и наука, бр. 4.
 14. Tzolov, B. (2009). Tactical content of the goals of football champion CSKA in 2007/08 season. Sport & Science, extraordinary issue 1.
 15. Цолов, Б. (2010). Модел на потребителско поведение в спортните услуги. Спорт и наука, изв. брой 4. І част, международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”.
 16. Цолов, Б. (2010). Методи за формиране цената на спортните услуги. Спорт и наука, изв. брой. Част ІІ, V международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”, 23–25.04.2010.
 17. Цолов, Б. (2010). Структура и съдържание на програмите по „Спортен мениджмънт“ в НСА „В. Левски”. Спорт и наука“, изв. брой 1, научна конференция „Спорт и здраве”.
 18. Dasheva, D., Tzolov, B. (1997). The management of sport in Bulgaria and some problems araunt it. Физичка култура, бр. 1-2 of First Sport and Physical Eduсation Congres of the R. Macedonia.
 19. Tzolov, B., Tzvetkov, Tzv. (1998). Some problems of football teaching in Bulgarian Higher Educations Schools. – In: Zbornik radova of Sixth International Congress in Phisical Education, Sports and Recreations, Nish, Jugoslavia.
 20. Tzolov, В., Dashevа, D. (1999). Questionnaire of measuring sources, manifestations and coping strategies in sport mаnagеment. Proceedings “Sport, Stress, Adaptation”, І-st International Scientific Congress.
 21. Ivanov, J., Tzolov, B., Borisova, V. (2005). Three major problems before the physical education procces and sport at the Higher Academic establishments in Bulgaria. Annual of University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, part ІV, Humanitarian and economies sciences, vol. 48.
 22. Tzolov, B., Gavrilov, V. (2009). Sports management in the system of sportological knowledge. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 44, issue 2.
 23. Ivanov, J., Tzolov, B. (2009). Theoretical and educational training as a factor for increasing the sportological necessities of student. Annual of University Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Part ІV, vol. 52.
 24. Tzolov, B., Deleva, N. (2009). Some negative social changes in sport in coming generation in Bulgaria. Физичка култура, бр. 2, Маcedonia.
 25. Цолов, Б., Иванов, Й. (2009). Съвременни аспекти на мениджмънта в спорта. Известия, том ІХ, с. 42–
 26. Tzolov, B., Gavrilov, V. Tzolova, V. (20107). The Problem of State Financing of Sports in Bulgaria. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 45, issue 4.
 27. Цолов, Б., Цолова, В. (2016). Алтернативи за следдипломно обучение в спорта. Известия. Изд. МГУ „Св. Иван Рилски”, Хуманитарен департамент, бр. Том XV, с. 26–29, С.
 28. Цолов, Б. (2017). НСА „В. Левски“ – лидер в квалификацията на спортни мениджъри в България. Сб. Спорт, наука, мениджмънт- гаранция за успех, НСА ПРЕС, С., с. 10–
 29. Цолов, Б., Цолова, В. Гаврилов, В. (2017). Possibility for Higher Education in Sport. –V: Science, Engineering & Education, S.
 30. Цолов, Б., Цолова, В. (2018). Postgraduate Stadies at NSA “V. Levski” as Opportunity for Vocational Qualification and Carier Development. Jоurnal of Mining and Geological Science, ИК „Св. Иван Рилски“, S.
 31. Цолов, Б., Харалампиева, Ал. (2021). Аспекти на образователната и научната дейност на ЦСДК при НСА „Васил Левски“ за последното десетилетие. Спорт и наука, бр. 1–2, с. 5–


Участие в национални и международни проекти

Ръководител и участник в редица учебно-научни, изследователски и приложни проекти; научен ръководител на множество бакалаври, магистри и докторанти.

 

Обществена дейност

В периода 1994–1996 г. е журналист във вестник „Спорт“. Успоредно с преподавателската си дейност в НСА „Васил Левски“ в периода 2007–2013 г. на три пъти е бил анализатор в ПФК ЦСКА (София), като в първия период тимът печели най-убедителната шампионска титла в своята история. През сезон 2021/22 г. е главен методист във ФК ЦСКА 1948 ЕАД. Бил е член на маркетинговата комисия на БОК и президент на БАСМ. В периода 2018–2021 г. е член е на Обществения съвет по физическо възпитание и спорт към Президента на България. Гост-лектор е в семинари, организирани от ММС, Международния съвет за военен спорт (CISM), СК „Триадица“, Комисията за децата, младежта, спорта и туризма при СОС и от други висши училища. Председател е на експертната група за разработване на Наредба № 2 за спортнопедагогическите кадри през 2017 г. Автор на уникална компютризирана методика (софтуер) за спортно разузнаване във футбола.