НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2895050 Картинка 1631776 Картинка 1173641 Картинка 5145393 Картинка 3875121 Картинка 11854658 Картинка 1249819 Картинка 10636069 Картинка 7709325 Картинка 2580078

Проф. Елеонора Милева, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Педагогика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(275)
E-mail: emileva2002@gmail.com

Образование и кариера

Специалности педагогика и история - СУ „Св. Кл. Охридски” (1990);

Специализации:
Реторика и ораторско изкуство, Културология – СУ „Св. Кл. Охридски”
Редовен докторант по педагогика към катедра Психология и педагогика при НСА (1991-1995)

Специализации в чужбина:
Германски Спортен Университет, Кьолн (1992 и 1994)
Международни научно-учебни семинари и курсове за повишаване на квалификацията – “Педагогика на плурализма”, Виена (1991), “Спортни инициативи”, Касерес (2003)
Участие в семинари и курсове с международно участие за допълнителна квалификация

Защитена дисертация на тема “Естетически и комерсиални измерения на спортното състезание” за придобиване на образователната и научната степен “доктор” (1998)

Владее английски, немски и руски език.


Педагогическа дейност

Редовен преподавател по педагогика от 1995 г.
Доцент от 2005 г.
Самостоятелен курс от лекции по Педагогика със спортна педагогика в Учителски и Треньорски факултет.
Семинарни упражнения по педагогика в УФ, ТФ и КТ.
Самостоятелни курсове и модули в следните магистърски програми:
- Спортен мениджмънт
- Адаптирана физическа активност и спорт
- Спорт за високи постижения
Самостоятелни лекции по Педагогика на английски език със студенти по програмата за академичен обмен
ERASMUS.
Лектор в различни семинари и курсове
за учители по физическо възпитание, инструктори и треньори.
Участие в разработването на учебни програми по Педагогика в ОКС “Бакалавър”.
Самостоятелно разработени учебни програми и учебна документация на модули в ОКС “Магистър”.


Научни интереси

Педагогическа етика и естетика на спорта, развитие на педагогиката на спорта; хармонизиране на европейското спортно образование; мотивация и стилове на учене при студенти спортисти, интегрирано обучение на деца с увреждания и др.

Член на Европейския колеж по спортна наука (ECSS), Съюза на учените в България (СУБ), Българската асоциация на спортните педагози (БАСП), Спортен клуб „Параолимпик” – НСА.

Международна дейност
Участие в съвместен международен проект по програмата ТЕМПУС към ФАР за въвеждане на магистърската степен в НСА като контактно лице за Спортния Университет в Кьолн.
Контактно лице от НСА за европейската тематична мрежа
AEHESIS/хармонизиране на европейските образователни структури в спортната наука.
Участие в международен проект по
ERASMUS за интегрирано обучение на деца с увреждания.
Участие в
ERASMUS семинари
Участие в Общото събрание на Европейската мрежа за спортна наука, образование и работна сила
(
ENSSEE) в Рио Майор (Португалия).


Публикации, учебници, ръководства

Издадени 5 книги, от които монография, учебници и учебни ръководства, над 100 научни публикации, около 30 от които на чужд език и публикувани в европейски издания.

Над 80 участия в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми, кръгли маси) у нас и в чужбина: представени доклади, постери, дискусии в конгреси на Европейския колеж по спортна наука (ECSS) – Рим (1999), Ювяскюля, Финландия (2000), Кьолн (2001), Атина (2002), Белград (2005); Европейски конгреси на ФИЕП/FIEP – Касерес (2003), Врнячка Баня (2004), Братислава (2007); Предолимпийски конгрес в Солун (2004) и други.

Конгреси и симпозиуми по проблемите на физическото възпитание и спорта в Турция, Сърбия, Македония.


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

I. 1. КНИГИ

А. Учебници и учебни помагала

1. Милева, Ел., Естетика и бизнес в спорта, С., НСА, 2000.

2. Милева, Ел., Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика, С., БПС, 2002.

3. Милева, Ел. , Алтернативна педагогика в спорта, С., Авангард прима, 2005.

Б. Монографии

4. Милева, Ел., Визия и мисия на естетическото и комерсиалното в спорта, С., ИК “Екопрогрес”, 2001.

I. 2. РАЗДЕЛИ ОТ КНИГИ

5. Тодоров, Ат., Ел. Милева, Педагогиката на спорта като наука, С., НСА, 2001.

I. 3. НАУЧНИ СТАТИИ

6. Панайотова, Л., Ел. Милева, Хуманизация и естетизация на спортното обучение в НСА, -В: Международна научна конференция “Хуманизиране на педагогическия процес”, 14-15 май 1993, Благоевград, 1993, с. 221-222.

7. Милева, Ел., Естетическите и комерсиалните реалности в съвременния спорт като фактор за просперитета му, - Спорт и наука, 1994, бр. 4, с. 2-9.

8. Милева, Ел., Естетически и комерсиални характеристики на съвременното спортно състезание, - Спорт и наука, 1995, бр. 8, притурка, с. 17-22.

9. Милева, Ел., Съвременният фитнес – единство от естетически и комерсиални характеристики, -В: Първа национална конференция “Спортът за всички и здравето на нацията”, С., БАСН, 1995, с. 133-134.

10. Милева, Ел., Взаимовръзката естетическо-комерсиално в спортното състезание, -В: Годишна научна конференция на НСА, I том, С., НСА, 1996, с. 36-41.

11. Милева, Ел., Влияние на естетическите и комерсиалните фактори върху облика на футболното състезание, -Спорт и наука, 1996, бр. 7, с. 42-48.

12. Милева, Ел., Изследване на взаимодействието между някои компоненти на спортното състезание в естетически и комерсиален аспект, -В:. Личност, мотивация, спорт, том 2 (под научната ред. на проф. Н. Попов), С., НСА, 1996, с. 115-122.

13. Милева, Ел., Рекламата като естетически и комерсиален фактор в спортното състезание, -В: Личност, мотивация, спорт, том 2 (под ред. на проф. Н. Попов), С., НСА, 1996, с. 123-127.

14. Милева, Ел., Феноменът “фитнес” – естетика и бизнес, - Спорт и наука, 1996, бр. 2, с. 55-58.

15. Милева, Ел., Същност и специфика на спортното състезание като средство за естетическо възпитание, -В: Съвременни подходи към педагогическия процес – проблеми и противоречия, Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 1996, с. 89-92.

16. Милева, Ел., Д. Дашева, Сравнителен анализ на основните фактори за естетическо и комерсиално въздействие в спортното състезание, -В: Личност, мотивация, спорт, том 3 (под научната ред. на проф. Н. Попов), С., НСА, 1997, с. 103-110.

17. Милева, Ел., Възприемане на състезанията по фигурно пързаляне от зрителите, - Спорт и наука, 1997, бр. 2, 29-34.

18. Милева, Д. Дашева, Факторна структура на експертна карта за естетическото въздействие на състезанието върху зрителите, -В: Проблеми на спортната практика (под научната ред. на проф. Д. Кайков и М. Георгиев), С., НСА, 1997, с. 130-137.

19. Тодоров, Ат., Ел. Милева, Място и значение на спортната педагогика като научна дисциплина, -В: Проблеми на спортната практикта (под научната ред. на проф. Д. Кайков и М. Георгиев), С., НСА, 1997, с. 24-28.

20. Милева, Ел., Отношение на зрителите към някои характеристики на спортното състезание, -В: Годишна научна конференция на НСА, том I I, С., НСА, 1998, с. 28-32.

21. Милева, Ел., Морал и етика в съвременния спорт, -В: Личност, мотивация, спорт, том IV (под научната ред. на проф. Н. Попов), С., НСА, 1998, с. 116-119.

22. Mileva, El., Adaptation of the students from the National Sports Academy to the educational process, -In: Ist international scientific congress “Sport, stress, adaptation”, October 23-24, 1999, Sofia, Bulgaria, p. 253-256.

23. Милева, Ел., Проблемът за връзката между теория и практика в спортната педагогика, - Спорт и наука, 2000, бр. 2, с. 95-98.

24. Милева, Ел., А. Йорданова, Система на образованието в Япония, -В: Личност, мотивация, спорт, том 5 (под научната ред. на проф. Н. Попов), С., НСА, 2000, с. 122-125.

25. Милева, Ел., Класификация на елементите от структурата на спортното състезание във висококласния спорт, -В: Спорт, общество, образование, том 4, част първа, Годишна научна конференция на НСА, 22 и 23 май 1998 г., С., НСА, 2001, с. 228-233.

26. Милева, Ел., Педагогически измерения на спорта в условията на комерсиализация, -В: Личност, мотивация, спорт, том 6, С., НСА, 2001, с. 103-106.

27. Милева, Ел., М. Димитрова, Отношението на учениците към баскетболната игра и насочването им към спортните клубове, -В: Личност, мотивация, спорт, том 6, НСА, 2001, с. 112-120.

28. Милева, Ел., Пети конгрес на Европейския колеж за спортна наука (Ювяскюля, Финландия), - Спорт и наука, 2001, бр. 1, с. 141-144.

29. Тодоров, Ат., Ел. Милева, Педагогиката на физическото възпитание и спорта като част от системата на сппортната наука, - Спорт и наука, 2001, бр. 2, с. 81-89.

30. Милева, Ел., Училище и спорт – единство и противоречия. Ролята на училищното физическо възпитание за занимания със спорт и спортна дейност, - Спорт и наука, 2001, бр. 6, с. 116-119.

31. Милева, Ел., М. Сотирова, Ролята на физическото възпитание и спорта за преодоляванне на девиантното поведение на подрастващи, -В: “Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век”, том 1, Варна, 2001, с. 26-33.

32. Пенева, Б., Ел. Милева, Т. Тонева, Сравнителен анализ на антропометрични и биометрични показатели при 10-годишни ученици, -В: “Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век”, том 1, Варна, 2001, с. 19-22.

33. Милева, Ел., Влияние на самочувствието на спортиста върху адаптацията му към спортна дейност, - Спорт и наука, 2001, извънреден брой, Втори международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, София, 13-14 октомври 2001, с. 112-115.

34. Милева, Ел., Проблеми на спортното образование в България, -В: Образованието на Балканите – традиции и перспективи, Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2001, с.

35. Милева, Ел., Специфика на отразяване на спортните събития от медиите, -В: Спорт, общество, образование, том 5, С., НСА ПРЕС, 2002, с. 68-72.

36. Милева, Ел., Сравнителен анализ на спортните прояви в две български телевизионни медии, - Спорт и наука, 2002, бр. 1, с. 142-150.

37. Милева, Ел., Удовлетвореност на студентите в НСА “В. Левски” (втори курс) от учебния процес и мотивация за професионална дейност, -В: Спорт, общество, образование, том 7, С., НСА ПРЕС, 2002, с. 44-49.

38. Милева, Ел., Нагласи на студентите второкурсници от НСА “В. Левски” за участие в учебния процес и бъдеща професионална реализация, -В: Личност, мотивация, спорт, Спортното образование, кн. 2, ProSport, 2002, с. 24-28.

39. Милева, Ел., Ат. Тодоров, Личностно-психически качества на професионални футболисти, -В: Личност, мотивация, спорт, Спортът и личността, кн. 1, ProSport, 2002, с. 57-61.

40. Милева, Ел., Перспективи в развитието на извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт, -В: Извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт, С., 2002, 102-105.

41. Милева, Ел., Тенденции в развитието на образованието и спортното образование, - Спорт и наука, 2002, бр. 4, с. 61-65.

42. Милева, Ел., А. Янева, Влияние на заниманията по бадминтон по време на летен лагер върху формирането на умения за общуване, - Спорт и наука, 2002, извънреден брой, с. 289-292.

43. Милева, Ел., Място и значение на дистанционното и кореспондентското обучение в съвременното образователно пространство, -В: Кинезиология 2002, изд. Бойка, Велико Търново, 2002, с. 61-63.

44. Милева, Ел., Р. Кацарова, Изследване на някои личностни характеристики на студенти тенисисти и методи на педагогическо взаимодействие, -В: Кинезиология 2002, изд. Бойка, Велико Търново, 2002, с. 203-205.

45. Милева, Ел., Реторическа подготовка на спортния педагог, -В: Личност, мотивация, спорт, кн. 2, Pro Sport, 2003, с. 136-140.

46. Милева, Ел., Ж. Желязкова-Койнова, Стилове на учене при студенти спортисти, -В: Личност, мотивация, спорт, кн. 2, ProSport, 2003, с. 105-107.

47. Милева, Ел., Алтернативни методи и форми в обучението на студенти спортисти, -В: Първа балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, 2003, с. 292-296.

48. Желязкова-Койнова, Ж., Ел. Милева, Взаимовръзка между личностни типове и стилове на учене при студенти спортисти, -В: Спорт, общество, образование, том 8, С., НСА ПРЕС, 2003, с. 109-119.

49. Милева, Ел., Б. Пенева, За и против понятието “курикулум” в специализираната педагогическа литература по физическо възпитание и спорт, -В: Спорт, общество, образование, том 8, С., НСАПРЕС, 2003, с. 648-650.

50. Пенева, Б., П. Пеева, Ел. Милева, Организация на заниманията с физическо възпитание и спорт на учениците в някои развити държави, -В: Спорт, общество, образование, том 8, С., НСА ПРЕС, 2003, с. 68-72.

51. Милева, Ел., Мотивация за професионален избор и целеви ориентации на студентите от НСА “В. Левски”, -В: Международна научна конференция Унитех 03, том 2, Габрово, 2003, с. 324-326.

52. Милева, Ел., Б. Пенева, Първи европейски конгрес по физическо възпитание на FIEP на тема “Физическо възпитание в Европа и дидактическо качество на физическо-спортните дейноссти, - Спорт и наука, 2003, бр. 5, с. 105-108.

53. Цанков Ц., Ел. Милева, Ж. Цанкова, Удовлетвореност на подрастващите от учебно-тренировъчния процес по баскетбол в спортните клубове, - Спорт и наука, 2003, извънреден брой, с. 120-124.

54. Милева, Ел., Спортната педагогика в съвременното научно-образователно пространство, -В: Личност, мотивация, спорт, том 9 (под научната ред. на проф. Н. Попов), С., НСА ПРЕС, 2003, с. 129-132.

55. Милева Ел., Б. Пенева, Проблеми на оценяването по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст, -В: Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, С., Веда Словена, 2003, с. 222-226.

56. Милева, Ел., За спортната педагогика като наука, - Педагогика, 2004, бр. 3, с. 53-59.

57. Милева, Ел., Р. Кацарова, Професионални нагласи и очаквания на бъдещите специалисти по тенис, - Образование и квалификация, 2004, бр. 1, с. 60-65.

58. Милева, Ел., Д. Влаева, Присъствие на спорта в някои български телевизионни медии, -В: Спорт, общество, образование, том 9, С., НСА ПРЕС, 2004, с. .

59. Милева, Ел., Професионално и кариерно развитие на студентите-спортисти, -В: Спорт, общество, образование, том 9, С., НСА прес, с. 115-120.

60. Милева, Ел., Ц. Цанков, Изследване на някои личностни характеристики на състезателки по баскетбол, - Спорт и наука, 2004, извънреден брой (2), с. 23-26.

61. Милева, Ел. Социално-педагогически проблеми на треньора в съвременните условия в България, -В: Личност, мотивация, спорт /под научната редакция на проф. Н. Попов/, т. 10, С., НСА ПРЕС, 2005, с. 41-47

62. Милева, Ел., Педагогически подходи в условията на спортно-оздравителната и спортно-развлекателната дейност, - В: III международен научен конгрес Спорт, стрес, адаптация, 19-21 ноември 2004 г., с. 95-98.

63. Милева, Ел., Б. Пенева, К. Каваклова, Подобряване на качеството на обучение по физическо възпитание и спорт за учителите в началното училище, - В: сб. Висшето педагогическо образование – проблеми и предизвикателства, С., 2005, с. 282-285.

64. Николова, М., Ел. Милева, Е. Павлова, Б. Пенева, Интегрирано обучение със средствата на физическото възпитание и спорта при деца с увреждания, - В: сб. Висшето педагогическо образование – проблеми и предизвикателства, С., 2005, с. 524-527.

65. Милева, Ел., Педагогически аспекти и функции на спортно-игровата дейност в свободното време на подрастващи, - Спорт и наука, 2005, бр. 1, с. 54-62.

66. Милева, Ел., Европейски тенденции в подготовката на педагози по адаптирана физическа активност, -В: Научна сесия „Социална интеграция чрез спорта”, 1 юни 2005 /под научното ръководство на доц. М. Николова/, С., НСА, 2005.

67. Милева, Ел., Д. Джонстън, Аспекти на обучението по физическо възпитание в началното училище в Шотландия в контекста на европейските тенденции, - В: сб. Личност. Мотивация. Спорт, том 11, С., НСА, 2006.

68. Милева, Ел., Г. Очева, Отношение на студентите специалисти към професията треньор по тенис на маса, - В: сб. Личност. Мотивация. Спорт, том 11, С., НСА, 2006.

69. Милева, Ел., Ц. Цанков, Ж. Цанкова, Личностни тенденции и зависимости в отбори по баскетбол (девойки до 16 години), - Спорт и наука, 2005, бр. 5-6, с. 14-19.

70. Милева, Ел., Педагогически изисквания към спортната дейност в свободното време на учениците, - В: сб. Актуални проблеми на физическото образование, В. Търново, 2006.

71. Николова, М., Ел. Милева, Б. Пенева, Европейската образователна политика и българският модел за висше образование и професионална подготовка по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания, - Спорт и наука, 2006, бр. 2.

72. Милева, Ел. Интернационализация на висшето спортнопедагогическо образование – европейски измерения, В: сб. Личност. Мотивация. Спорт, том 12, С., НСА ПРЕС, 2007, с. 186-191.

73. Милева, Ел., Трета годишна конференция на тематичната мрежа AEHESIS на тема „Европейското висше образование в спорта” – 01-03 септември 2006 г., Прага, - Спорт и наука, 2006, бр. 5-6, с. 153-156.

74. Милева, Ел. Философия и съдържание на европейската образователна тематична мрежа AEHESIS, Четвърти международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация - Олимпийски спорт и спорт за всички”, 17-18 ноември 2006 г., НСА „В. Левски”, София, с. 254-259.

75. Милева, Ел., С. Недялкова, Опит за социалнопедагогически анализ на Световното първенство по футбол - 2006, Четвърти международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация - Олимпийски спорт и спорт за всички”, 17-18 ноември 2006 г., НСА „В. Левски”, София, с. 392-395.

76. Милева, Ел., Мисия и отговорност на физическото възпитание за създаване на здраво поколение, - сб. Национална сигурност, физическа подготовка и спорт /под ред. на проф. М. Малчев/, изд. „Фабер”, В. Търново, 2007, с. 80-84.

77. Милева, Ел., Ю. Мутафова, Б. Пенева, Място и презентиране на социално-педагогическите науки в програмата на Предолимпийския конгрес в Солун, Гърция, 6-11 август 2004 г., -Сборник доклади, част първа: Образованието в глобализиращия се свят, УИ “Св. Св. Кирил и Методий” /под ред. на проф. П. Легкоступ и др./, В. Търново, 2007, с. 399-401.

78. Милева, Ел., Диалогичната педагогика в съвременното образователно пространство, сб. Личност. Мотивация. Спорт, т. 13, С., НСА, с. 117-121.

79. Милева, Ел., Перспективи в образованието и професионалната квалификация на треньори в Обединена Европа, - Спорт и наука, 2008, бр. 1, с. 55-65.

80. Милева, Ел., Erasmus семинар „Комуникативна среда за развитието на интеркултурни иновации”, Каунас, Литва, 21-28 април 2008 г. - Спорт и наука, 2008, 3, с. 150-154.

81. Милева, Ел. Моралното възпитание в духа на феър плей при подрастващи, XXVI сесия на Националната Олимпийска Академия, Несебър, 5-8 юни 2008 г. /под печат/.

82. Милева, Ел., Стилианос Андреас, Роля на обучението по физическо възпитание и спорт за личностното и двигателното развитие на деца с аутизъм, -сб. Личност. Мотивация. Спорт, т. 13, втора част, С., НСА ПРЕС, 2008, с. 47-58.

83. Mileva, El., Presence and significance of the sports events in the Bulgarian mass media, -In: 5th Annual Congress of the European College of Sports Science, Jyvaskyla, Finland, 19-23 July 2000 (ed. By J. Avela, P. Komi, J. Komulainen), p. 498.

84. Mileva, El., B. Peneva, M. Mineva, The Effect of Physical Education content on childrens’ movement co-ordination in school age, -In: 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, Athens, Greece, 24-28 July, 2002, Proceedings, Vol. 1, p. 425 .

85. Peneva, B., El. Mileva, P. Peeva, Former and future strategies in physical education, -In: Primer congreso europeo de educacion fisica, FIEP 2003, Caceres, p. 13-25.

86. Mileva El., Y. Mutafova-Zaberska, Tendencies and Prospects in the Development of the Bulgarian Sports Education in the Context of the European Integration, -In: Uluslararasi demokrasi egitimi sempozyumu, 20-21 Mayis 2004, Canakkale/Turkiye, pp. 18-19.

87. Mileva, El., Pedagogy of sports and play activity during leisure time in adolescents, In: 2nd FIEP European congress, Vrnjacka Banja, September 2-5, 2004, pр. 500-502.

88. Peneva, B., El. Mileva, Social problems of Bulgarian School Physical Education (historical view), FIEP Bulletin, Vol. 75 - 1, 2005, pp. 69-72.

89. Peneva, B., El. Mileva, ABOUT TEACHING 0F PE TEACHERS DURING THE 40S AND 70S OF XX CENTURY AND AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY (ACCORDING TO THE SITUATION AT THE NSA - SOFIA, FORMER VIF), XI Nacionalni Naucni Skup sa Medunarodnim Ucescem FIS Komunikacije 2005, Universitet u Nisu, Nis, 2005, pp. 104-108.

90. Mileva, El., Sports-pedagogical education of the badminton coaches at the National Sports Academy, -In: International seminar-discussion Badminton coaching, Sofia, NSA, 2005, pp. 73-80.

91. Mileva, El., J. Mutafova, ACTUAL PROBLEMS OF SPORTS PEDAGOGICAL EDUCATION IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PERSPECTIVES. - Przeglad Naukowy Kultury Fizycznej Universytetu Rzeszowskiego/ Scientific Review of Physical Culture of University of Rzeszow Poland, tom IX, 4, Rzeszow 2006, pp. 456-459.

92. Mileva El., B. Peneva, European demands to Physical Education and Sports specialists’ training, 10th Symposium for sport and physical education, сп. Физичка култура, бр. 2, Скопjе, 2006, pp. 45-47 .

93. Peneva B., El. Mileva, Something more about velocity and endurance abilities in pupils from primary school, 10th Symposium for sport and physical education, сп. Физичка култура, бр. 2, Скопje, 2006, pp. 87-89.

94. Mileva, Еl., D. Dasheva, М. Nikolova, EUROPEAN DIMENSIONS IN THE MASTERS DEGREE EDUCATION AT THE NATIONAL SPORTS ACADEMY IN BULGARIA, The International Symposium on Training Teachers of Physical Education and Sports in Bologna process, Canakkale/Turkey, 11-12 May 2007, Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Educatiob, Dpt. Of Physical Education and Sport, 2007, pp. 352-358.

95. Mileva, El., 4th FIEP European Congress Physical Education and Sport, 29th-31st August, 2007, Bratislava. ARGUMENTS ABOUT INITIATION OF SPORTS PEDAGOGY MASTER’S PROGRAMME AT THE NATIONAL SPORTS ACADEMY IN BULGARIA, CD Proceeding.

96. Mileva, El., Self-confidence of athletes as factor for successful adaptation to sports activity, -In: 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne, 24-28 July 2001, p. 523-524.

97. Mileva, El., Orientation of sports students in the professional values, - In: 2004 Pre-Olympic Congress, Proceedings (ed. by V. Klisouras, S. Kellis, I. Mouratidis), Vol. II, Aristotle University of Thessaloniki, 2004, p. 161-162.

98. Zsheliaskova-Koynova, Z., El. Mileva, Relationship between personality types and learning styles of students-athletes, -In: 2004 Pre-Olympic Congress, Proceedings (ed. by V. Klisouras, S. Kellis, I. Mouratidis), Vol. II, Aristotle University of Thessaloniki, 2004, p. 429-430.

99. Peneva, B., El. Mileva, Tradition and Necessities in Physical Culture, 10th Annual Congress European College of Sport Science, July 13-16, 2005, Belgrade, Serbia, p. 89.

100. Mileva, El., Tz. Tzankov, B. Peneva, Study on some personal characteristics of female basketball players, 10th Annual Congress European College of Sport Science, July 13-16, 2005, Belgrade, Serbia, pp. 249-250.

101. Peneva, B., El. Mileva, New wave in school physical education, -In: Congress Proceedings, The 46th ICHPER SD, November 9-13, 2004, Istanbul, Turkey, p. 600.

102. Mileva, El., Educational programmes at the National Sports Academy in Sofia, Bulgaria, Abstracts from 9th ENSSEE Forum – Sport and Physical Activity in Europe, 4th AEHESIS Annual Conference – Sport Education in Europe, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, 20-23. 09. 2007.

103. Mileva, El., M. Drenkova, Criteria for professional training of specialists in Adapted Physical Activity and Sport, XIII Межународни научни скуп ФИС Комуникацие 2007, Ниш, 2007.

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share