НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8422401 Картинка 11640258 Картинка 5249813 Картинка 8244554 Картинка 8377710 Картинка 6413218 Картинка 6906285 Картинка 5113568 Картинка 6471139 Картинка 3117888

проф. Николай Попов, ДН

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 433
E-mail: nikipopov67@abv.bg

Дата и място на раждане: 06.07.1967 - София

Трудов стаж

 • От 2024 Декан на факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм, Национална спортна академия ,,Васил Левски“
 • 2020 - 2024 Ръководител катедра ,,Теория и методика на кинезитерапията“, НСА ,,Васил Левски“
 • 2010 - 2020 Ръководител на програмния съвет на магистърска програма ,,Физикална терапия и рехабилитация“ на НСА
 • 2004 - 2020 Зам.-ръководител и отговорник по учебната работа на катедра ,,Теория и методика на кинезитерапията“, НСА
 • 2012 - Заема академичната длъжност ,,професор“
 • 2005 - Заема академичната длъжност ,,доцент“
 • 2002 - Повишен в длъжност ,,главен асистент“
 • 2000 - Повишен в длъжност ,,старши асистент“
 • От 1996 - Преподавател в катедра ,,Теория и методика на кинезитерапията“, НСА
 • 1995 - Печели конкурс за ,,асистент“ към катедра ,,Теория и методика на кинезитерапията“, НСА
 • 1994 - 1995 Кинезитерапевт - Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия – Горна баня
 • 1990 - 1994 Учител по физическо възпитание - 105 СОУ, гр. София

Преподавателска дейност

Лекционни курсове и упражнения по Кинезиология, Патокинезиология, Мануална терапия, Кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции, Кинезитерапия в ортопедия и травматология, Функционално изследване и анализ на опорно-двигателния апарат, Спортна кинезитерапия, Специализирани средства на ортопедичната кинезитерапия, Теоретични основи и средства на кинезитерапията

Научно-изследователска дейност

Автор на над 100 публикации в специализирани научни издания.

Автор на 10 монографии и учебни ръководства в областта на кинезитерапията.

 1. Попов Н. Клинична патокинезиологична диагностика в мускулно-скелетната кинезитерапия, София, НСА-ПРЕС, 2002
 2. Попов Н, Гръбначен стълб-функционална диагностика и кинезитерапия, София, НСА-ПРЕС, 2003
 3. Попов Н, Димитрова Е, Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник, НСА-ПРЕС, 2006
 4. Попов Н и съавт., Кинезитерапия в спортната практика, НСА-ПРЕС, 2009
 5. Краев Т, Попов Н, Мануална мобилизация на периферните стави, НСА-ПРЕС, 2009
 6. Попов Н, Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат - НСА-ПРЕС, 2009
 7. Попов Н и съавт. Въведение в кинезитерапията – основни средства и методи – НСА-ПРЕС, 2009
 8. Попов Н., Попова Д., Груева Т. Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници, София, НСА-ПРЕС, 2010
 9. Попов Н., Попова Д., Груева Т. Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия, София, НСА-ПРЕС, 2012
 10. Попов Н, Мануална мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб, София, НСА-ПРЕС, 2018

Образование и обучение

 • 2009 - придобита научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапевтични методи за възстановяване на кинематиката в периферните стави“
 • 2002 - придобита ОНС „ДОКТОР“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапия след резекция на главата на радиуса“
 • 2020 - придобита ОКС „бакалавър“ по кинезитерапия
 • 1992 - 1994 Следдипломна преквалификация по кинезитерапия - НСА „Васил Левски“
 • 1986 - 1990 - Висше образование - учител по физическо възпитание, инструктор по физическа подготовка в армията -НСА „Васил Левски“
 • 1986 – завършва средно образование

Експертна, обществена и доброволческа дейност

 • От 2020 - Член на Академичния съвет на НСА ,,Васил Левски“
 • От 2004 - Член на Факултетния съвет на Факултет ,,Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ – НСА ,,Васил Левски“
 • 2016 - 2020 Член на Експертния съвет по учебната работа в НСА ,,Васил Левски“
 • Член на Управителния съвет на Асоциацията на физиотерапевтите в България
 • Член на Управителния съвет на Българска федерация по академично гребане
 • Председател на Управителния съвет на Спортен клуб ХЕБРОС-гребане

Други умения и компетенции

 • Участие в два сертифицирани следдипломни курса към Международния McKenzie институт за обучение по Механична диагностика и терапия по метода на McKenzie – шиен, гръден и лумбален дял
 • Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите за лечение на хемиплегия по метода на Bobath
 • Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите по Мануална терапия – нива А и Б