НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6030154 Картинка 5025293 Картинка 3705638 Картинка 8914817 Картинка 9309635 Картинка 8760185 Картинка 1572821 Картинка 6644752 Картинка 4497497 Картинка 2317963

Проф. Владимир Боянов, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Тежка атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(248) / стая 210
Мобилен тел: 0893396484, 0898776619
E-mail: vlboyanov@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 01.12.1950 год. в гр. София

1.1965-1968 год. – Средно образование – 32 СПУ София

2.1968-1972 год.– Висше образование – ВИФ София (НСА “Васил Левски”

3.974-1979 год. – преподавател по физкултура в Катедра “Спортна медицина” в ВМИ – София (Медицинска академия).

4.От 1979 год.– до настоящия момент преподавател в НСА “Васил Левски” София

5.От 1979 год.– асистент

6.1981 год.– старши асистент

7.1986 год. – главен асистент

8.1989 год. – защитена докторска дисертация на тема: Влияние на специализирана спортно-педагогическа програма, съчетаваща силови упражнения и бягане в аеробен режим върху физическото развитие и дееспособност при студенти.

9.1993 год. – доцент

10.1993 – 1994 год. – президент на Българска федерация по културизъм и силов трибой.

11.Ръководител Катедра “Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”.

12.От 2002 год. до настоящия момент – член на Европейската федерация по културизъм и фитнес

13.2015 год. - защитена дисертация на тема: Теория и приложни методики за индивидуални силови тренировки при културисти и тежкоатлети, Доктор на науките.

14.На 14.10.2015 год. е утвърден и му е присвоена академичната длъжност ПРОФЕСОР от Научния съвет на НСА „Васил Левски“


Педагогическа дейност

1.1968-1981 – работи в БЧК “Водно-спасителна служба” от редови спасител до началник служба

2.1973-1974 – ръководител на масова гимнастическа композиция в БНА

3.1974-1979 – преподавател по физкултура в Катедра “Спортна медицина” в ВМИ – София (Медицинска академия).

4.От 1979 – до настоящия момент преподавател в НСА “Васил Левски” София, по специалностите: вдигане на тежести, културизъм и фитнес, силов трибой, както СИП по културизъм и фитнес и силова подготовка. Преподава в бакалавърска и магистърска степен. Бил е ръководител е на 45 дипломанта.

5.Ръководител е на двама успешна защитили докторанта.

6.От 1987 – до настоящия момент е организирал и провел над 70 групови и индивидуални курса за инструктори по културизъм и фитнес, вдигане на тежести.


Спортна дейност

1.1964 – градски шампион по туристическо ориентиране

2.1971 – бронзов медалист на Републиканско студентско първенство по вдигане на тежести.

3.1972 – сребърен на Републиканско студентско първенство по вдигане на тежести.


Треньорска дейност

1.1980-1983 – треньор на отбора по вдигане на тежести на ВИФ – София.

2.1984-1987 – треньор на отбора по вдигане на тежести на СФД “Академик” – София.

3.1990-1997 – треньор на отборите по културизъм на ТК “Фортиус” – НСА София – многократни шампиони.

4.Треньор на състезатели по вдигане на тежести спечелили медали от Световни първенства за студенти: Йордан Димов – златен медал, Савко Кътев – сребърен, бронзов медал.


Научни интереси

1.Културизъм и фитнес – специализирани принципи и методи – обективни критерии.

2.Вдигане тежести, силов трибой – оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлета

3.Силова подготовка – развитие на взривната сила със средствата на тежката атлетика.

4.Утвърждаване на фитнес подготовката като начин на живот на съвременния човек.


Публикации, учебници, ръководства

 

Монографии и учебници:

1.Боянов, Вл. Културизъм – Спорт за всички. Национална спортна академия. С. 1991.

2.Боянов, Вл. Културизъм – Сила, хармония, симетрия. РДА “Дикта” АД. С. 1994.

3.Боянов, Вл. Енциклопедия на културизма – културистични принципи и методи. Книгоиздателска къща “ТРУД”, София, 1999, 2006.

4.Боянов, Вл. Културизъм. В спортен терминологичен речник, под редакцията на Н. Хаджиев. НСА Прес, С. 2011. с. 168.

5.Боянов, Вл., Д. Обрешков. Терминологичен речник – културизъм и фитнес. Е-ПРИНТ, С. 2013.

6.Йонкова, Р., Вл. Боянов. Терминологичен речник – културизъм и фитнес. Бьлгарски. English. Deutsch. НСА Прес, С. 2014.Научно-изследователски трудове:

1.Боянов, Вл. Изследване влиянието на изометричните упражнения върху сърдечно - съдовата система у тежкоатлети. ВИФ “Г.Димитров”, С. 1972, с. 13-5.

2.Добрев, П., Вл. Боянов. Отстъпващото усилие в съвременния тренировъчен процес на тежкоатлетите. Треньорска мисъл. С. 8/1981, с. 17-21.

3.Добрев, П., Вл. Боянов. Проучване ефекта на различните на различните интервали на отдих между подходите върху силовата работоспособност при млади и възрастни тежкоатлети. Научни трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Том ХХII, кн.II, 1981, с. 63-77.

4.Добрев, П., Вл. Боянов. Спирометрични и динамометрични промени у млади и възрастни тежкоатлети при дозирано натоварване със силови упражнения с тежести в едно тренировъчно занимание. Научни трудове - ВИФ “Г.Димитров”, Том ХХII, кн. II, 1981, с. 79-88.

5.Добрев, П., Вл. Боянов. Зависимост между постиженията в състезателните движения и резултатите от хвърляне на пудовка. Треньорска мисъл, 5/1982, с. 23-6.

6.Добрев, П., Т. Миндов, Вл. Боянов. Функционални промени у параплегици при участие в състезания по тежка атлетика. Въпроси на физическата култура, 1/1983, с. 31-6.

7.Добрев, П., Т. Миндов, Н. Йорданов, Вл. Боянов. Динамика на силата, пулса и кръвното налягане след максимално изометрично напрежение в интервал от 6 сек. у млади и възрастни тежкоатлети. Въпроси на физическата култура, 10/1983, с. 619-25.

8.Боянов, Вл. Силови упражнения, съчетани с бягане - средство за увеличаване на чистото тегло и за намаляване количеството мастна тъкан при студенти. Въпроси на физическата култура, 6/1984, с. 376-80.

9.Боянов, Вл. Морфо-функционални възможности при студенти от ВУЗ в резултат на системно комбинирано натоварване със силови упражнения и бягане в аеробен режим. Трета национална практическа конференция. СУ “Кл. Охридски” 14,15. 1984, с. 21-24.

10.Боянов, Вл. Влияние на съчетаното използване на силови упражнения и бягане в аеробен режим върху някои кардиореспираторни показатели при студенти от ВУЗ. Въпроси на физическата култура, 11/1985, с. 31-9.

11.Боянов, Вл. Варианти на разгряването. Треньорска мисъл, 12/1986, с. 13-16.

12.Боянов, Вл. Изследване динамиката на развитие на абсолютната сила и аеробната бегова издръжливост при студенти от ВУЗ София за двегодишен период. Физическото възпитание и спортът и здравословния начин на живот на студентската младеж. СФД “Академик” София, 15-16.12.1988, с. 116-21.

13.Боянов, Вл. Проучване върху развитието на абсолютната и относителната силова издръжливост при студенти, занимаващи се със силови упражнения и бягане в аеробен режим. ВИФ “Г.Димитров”. Научни трудове Том ХХVIII - 1988, кн. V, с.120-7.

14.Боянов, Вл. Анализ на някои страни на 57-то Световно първенство по вдигане на тежести. ВФК, 11/1988, с. 18-21.

15.Боянов, Вл., Вл. Тодоров. Промени в силата, силовата издръжливост и физическата дееспособност при 13-14 годишни ученици вследствие на занимания със силова насоченост в урока по физическо възпитание. ВИФ “Г.Димитров”. Научни трудове Том ХХIV, кн. II, 1989, с. 251-63.

16.Боянов, Вл., Вл. Тодоров, Л. Доскова. Промени в морфологичното състояние при 13-14 годишни ученици вследствие на занимания със силова насоченост в урока по физическо възпитание. Въпроси на физическата култура, 11/1989, с. 64-70.

17.Боянов, Вл. Опит за сравняване и анализ на някои методи за отчитане на относителната сила, използвани в тежкоатлетическата практика. Въпроси на физическата култура, 6/1990, с. 26-32.

18.Стефанова, Д., Л. Петров, Л. Андреева, Вл. Боянов. Промени в аеробния и анаеробния капацитет на тежкоатлети в продължение на един тренировъчен цикъл. Медицинска академия, С. 1991.

19.Боянов, Вл., Т. Делчев. Опит за оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлетите. Въпроси на физическата култура, 2-3/1992, с. 21-5.

20.Боянов, Вл., П. Добрев. Нов подход за елиминиране влиянието на възрастта при някои сравнения на силовите показатели във възрастов аспект. Въпроси на физическата култура, 6/1992, с. 14-21.

21.Тотева, М., Вл. Боянов. Морфологични особености на състезатели по културизъм. Въпроси на физическата култура, 8/1992, с. 43.

22.Toteva, M., V. Boyanov. Body building - sport for all. Intelect. 1992. 42-3.

23.Боянов, Вл. Опит за оптимизиране на някои силови тренировъчни натоварвания при спортни дисциплини, характеризиращи се и определящи се от нивото и характера на относителната силова издръжливост. Спорт и наука, 7/1994, с. 4-11.

24.Боянов, Вл., Д. Окот. Опит за оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлетките. Спорт и наука, 9/1994, с. 10-7.

25.Боянов, Вл. Спортът за всички и здравето на нацията.06/1995, с. 100-25. 26.Боянов, Вл. Опит за оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлетите юноши. Спорт и наука, 12/1995, с. 11-8.

27.Боянов, Вл. Относно оптималното използване на някои популярни силови упражнения в силовата подготовка на спортистите. Спорт и наука, 3-4/1996, с. 18-23.

28.Боянов, Вл., В. Панайотов. Опит за ново систематизиране в културистичната методика и терминология. Спорт и наука, 10-12/1996, с. 47.

29.Боянов, Вл. Хипертрофията на мускулната маса като адаптационна реакция на организма вследствие на силов стрес до отказ в анаеробно-алактатни условия. Спорт и наука, 2/1998, с. 120-6.

30.Боянов, Вл., М. Димова. Проучване върху анаеробната алактатна относителна силова издръжливост при жени занимаващи се с фитнес културизъм. Спорт, общество, образование, Сб. Доклади от науч. конф. Том 4, Втора част, 1998 с. 9-18.

31.Боянов, Вл., Г. Митру. Опит за оптимизиране на относителната анаеробната-алактатна относителна силова издръжливост при културисти - юноши. Спорт и наука 2/2002, с. 28-36.

32.Боянов, Вл. Някои виждания за развитието на физическото възпитание и спорта в училищата. НКМ. 04/2002, с. 109.

33.Боянов, Вл., В. Стефанов. Оптимизиране на тренировъчните параметри при прилагане на качествения принцип при напреднали културисти през състезателния период. Спорт и наука 1/2003, с.3-11.

34.Илинова, Б., Вл. Боянов. Определяне на соматотипа и състава на телесната маса на състезатели по културизъм. Спорт, общество, образование, Сб. Доклади от науч. конф. пров. на 29-30 май 2002 год. Том 8, 2003 с. 731-4.

35.Боянов, Вл., Х. Занетис, Д. Димитров. Влияние на силовата и аеробната подготовка върху морфологичното развитие при напреднали кипърски културисти. Спорт и наука 1/2004, с.68-77.

36.Боянов, Вл., Н. Янкова. Оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлетки – девойки. В сб. „Национална сигурност, физическа подготовка, спорт“, НСА “В. Левски”. С. 2004. с. 254-263.

37.Боянов, Вл., Н. Симова. Индивидуализция в подготовка на тежкоатлетки – кадетки. СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ. ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ. НСА “В. Левски”. С. 2004. с. 446-52.

38.Боянов, Вл., И. Вачков. Мотивация, морфо-функционално състояние и предпочитани средства при жени занимаващи се с фитнес. СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ. ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ.НСА “В. Левски”. С. 2004. с. 293-9.

39.Боянов, Вл., Б. Илинова. Сравнителен анализ на соматотипа и състава на тялото при състезатели по културизъм на фона данните на българското население – мъже 24 годишни. СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ. Том 9. 2004 с. 627-32.

40.Илиев, И., Вл. Боянов. В. Василев. Културизмът и мястото му в училищното възпитание. СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ. Том 9. 2004 с. 642-5.

41.Боянов, Вл. Фитнесът като неизменна част от спортната анимация в туризма. В сб. „Спортната анимация в туризма“ София. 14.03.2005. с. 66-71.

42.Боянов, Вл. Необходимост, определяне и разграничаване и терминологизиране на параметрите на културистичното тренировъчно натоварване. В сб. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. С. 2007. с. 153-8.

43.Боянов, Вл., А. Христодулу. Н. Йорданов. Морфологични особености на жени занимаващи се с фитнес от Кипър. Спорт и наука 3/2007, с.80-9.

44.Василев, В., Вл. Боянов, И. Илиев. Мотивите за бърз напредък при младите културисти в светлината на психологическата компетентност на треньорите и инструкторите. Личност, мотивация, спорт. 2008 с. 169-171

45.Боянов, Вл., Д. Керкелова. Проследяване ефекта от интензивен микро цикъл проведен в лагерни условия при девойки тежкоатлетки. Спорт и наука 2/2009, с.26-33.

46.Боянов, Вл., Н. Янкова. Сравнителен анализ и различия в индивидуалната подготовка на кадетки, девойки и жени – тежкоатлетки. Спорт и наука 2/2009, с.19-25.

47.Боянов, Вл. Фитнес – подготовката като начин на живот на съвременния човек. Алианс Принт. С. 2009. с. 7-9.

48.Боянов, Вл. Формиране и преформиране на човешкото тяло чрез ценностите на фитнес-подготовката. Алианс Принт. С. 2009. с. 10-14.

49.Боянов, Вл. Особености при отделните възрастово-полови групи. Алианс Принт. С. 2009. с. 15-9.

50.Боянов, Вл. Общи основи на храненето, хранителни диети при формиране и преформиране на човешкото тяло. Алианс Принт. С. 2009. с. 20-3.

51.Боянов, Вл., Н. Цветков, К. Казаклис. Влияние на специализирана фитнес тренировка и индивидуален хранителен режим върху соматотипа на жени. Спорт и наука Извънреден брой 1/2010, с.82-9.

52.Боянов, Вл., К. Казаклис. Оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлети юноши. Спорт и наука Извънреден брой 1/2010, с. 90-6.

53.Илиев, И., Вл. Боянов. Културизмът като фитнес система и съпътстващите го проблеми в образователната система. Спорт и наука Извънреден брой 4/2010, с. 368-371.

54.Боянов, Вл. Алгоритъм на глупостта – или как целодневното гладуване води до затлъстяване. Образование 6/2010, с.105-7.

55.Боянов, Вл., К. Казаклис. Оптимизиране на индивидуалната подготовка на тежкоатлети кадети. СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ. НСА“В. Левски”. С. 2010. с. 96-101.

56.Боянов, Вл., К. Казаклис. Мускулно изтощение в анаеробен алактатен режим чрез интензивни културистични методи. СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ. НСА“В. Левски”. С. 2010. с. 168-172.

57.Боянов Вл., Л. Петрова. Анализ на тренировъчните методики за горните крайници при напреднали и елитни културисти. Спорт и наука Извънреден брой 1/2011, с.7-12.

58.Боянов Вл., Л. Петрова. Анализ на тренировъчните методики за долните крайници при напреднали и елитни културисти. Спорт и наука Извънреден брой 1/2011, с.13-8.

59.Казаклис, К., Вл. Боянов. Оптимизиране на индивидуалната подготовка на гръцки тежкоатлети – юноши. Спорт и наука 6/2011. с. 45-52.

60.Боянов Вл., С. Балджиева. Мотивация и предпочитани средства при мъже и жени занимаващи се с фитнес в град Солун. Спорт и наука Извънреден брой 4/2012, с.82-90.

61.Боянов Вл., И. Капанджиев. Оптимизиране на индивидуалната подготовка при елитни български състезатели по силов трибой. Извънреден брой Спорт и наука 4/2012, с.76-81.

62.Boyanov, Vl., I. Kapandzhiev. Monitoring, evaluation and optimization of the results of powerlifting competitors. Sport, Stress, adaptation. 2012. p. 93-6.

63.Boyanov, Vl., Comparative analysis and differences in individual training for bulgarian and greek juniors women – weightlifters Sport, Stress, adaptation.2012. p. 399-402.

64.Боянов Вл. Национална спортна академия – седалище на науката и подготовката на квалифицирани треньорски кадри за тежкоатлетическия спорт. 2013. с. 151-153.

65.Димитров, Д., Вл, Боянов. Националните рекорди – ефективен способ за въздействие върху състоянието и развитието на българската тежка атлетика. Спорт и наука 1/2013, с.6-13

66.Боянов, Вл., Б. Банчева. Специализирана фитнес-подготовка при жени с различна степен на затлъстяване. Спорт и наука Извънреден брой 1/2013, с.112-123.

67.Димитров, Д., Вл, Боянов. Световните рекорди на българската тежка атлетика – митове и реалности (хронология на успеха). Спорт и наука 3/2013, с.49-59.

68.Казаклис, К., Вл. Боянов. Оптимизиране на индивидуалната подготовка на гръцки тежкоатлетки – девойки. Спорт и наука 5/2013, с. 59-65.

69.Boyanov, Vl. (2013). Comparative analysis of the realationships between competitive and basic auxiliary exercises by men, juniors and cadets weightlifters. REZEARCH IN KINESIOLOGY. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. Vol. 42. 2014. p. 9-14.

70.Obreshkov, D., Vl., Boyanov. Optimizing the individual training of men power lifters. REZEARCH IN KINESIOLOGY. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. Vol. 42. 2014. p. 51-54.

71.Боянов, Вл. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ – СЕДАЛИЩЕ НА НАУКАТА И ПОДГОТОВКА НА ТРЕНЬОРСКИ КАДРИ ЗА ТЕЖКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ СПОРТ. В сб. 70 години НСА В проекта: Утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество – физическа култура, здравословен начин на живот, наука и изкуство за всички възрасти. „Васил Левски“ 2013, с. 151-154.

72.Боянов, Вл. Анализ на предсъстезателната подготовка на националния отбор по вдигане на тежести – мъже, за участие в Европейското първенство – Тел Авив, 2014 година. Спорт и наука. Извънреден брой 1/2014, с. 29-39.

73.Илиев, И., Боянов, Вл., Бончева, М. Културизмът като спорт – проблеми, тенденции за развитие в Аграрен Университет, гр. Пловдив. Спорт и наука. Извънреден брой 1/2014, с. 173-177.

75.Боянов, Вл. Анализ на предсъстезателната подготовка на националния отбор по вдигане на тежести – жени, за участие в Европейското първенство – Тел Авив, 2014 година. Спорт и наука. Извънреден брой 1/2014, с. 60-6.Научно-популярни статии:

1.Боянов, Вл. Може ли да се съчетава карате с културизъм? МУСКУЛИ, София, 6/1993, с. 2.

2.Боянов, Вл. Културизъм и здраво сърце. МУСКУЛИ София, 6-7/1993, с. 4.

3.Боянов, Вл. Европейско първенство по културизъм - Истамбул - 95. МУСКУЛИ, София. 7/1995, с. 8.

4.Боянов, Вл. Спортът и здравето. Здраве. София, 4/1996, с. 1.

5.Боянов, Вл. Болка, измъчване, агония. ОЛИМП. София, 9/1996, с. 7.

6.Боянов, Вл. Нов поглед към спортуването. Здраве. София, 9/1996, с. 33.

7.Боянов, Вл. 45-градусовата френска преса - коментар. ОЛИМП. София, 2/1997, с. 5.

8.Боянов, Вл. Приоритет на слабия крайник. ОЛИМП. София, 4/1997, с. 9.

9.Боянов, Вл. Културизмът начин на живот през 21 век. МУСКУЛИ София, бр. 53, 12/1997, с. 6.

10.Боянов, Вл. Мускулна симетрия. МУСКУЛИ София, бр. 54, 1/1998, с. 6.

11. Боянов, Вл. Основни грешки. МУСКУЛИ София, бр. 54, 1/1998, с. 12.

12.Боянов, Вл. Генотип или фенотип. МУСКУЛИ София, бр. 55, 56, 57, 2, 3, 4 /1998, с. 6.

13.Боянов, Вл. Ефективност чрез асиметрия. ОЛИМП София, 4/1998, с. 9.

14.Боянов, Вл. Свободни тежести или машини. МУСКУЛИ София, бр. 58, 59 5,6/1998, с. 6.

15.Боянов, Вл. Аеробика за напреднали културисти. МУСКУЛИ София, бр. 60, 7/1998, с. 6.

16.Боянов, Вл. Сплит-система в български условия. МУСКУЛИ София, бр. 61, 8/1998, с. 6.

17.Боянов, Вл. Някои основни грешки допускани от културистите през състезателния период. МУСКУЛИ София, бр. 63, 10/1998, с. 6. не

18.Боянов, Вл. Вашата лична зала. МУСКУЛИ София, бр. 64, 66, 11/1998, 01/1999, с. 6.

19.Боянов, Вл. Как да повишим метаболизма? Тренировка или гладуване. МУСКУЛИ София, бр. 67, 2/1999, с. 2.

20.Боянов, Вл. Защо бедрените мускули и подбедриците се нуждаят от повече повторения за да нарастват? МУСКУЛИ София, бр. 70, 5/1999, с. 3.

21.Боянов, Вл. Интензивност, обем, плътност. МУСКУЛИ София, бр. 78, 1/2000, с. 3.

22.Боянов, Вл. Акценти през летния състезателен сезон. МУСКУЛИ София, бр.

23.Боянов, Вл. Преимущества и недостатъци на интензивните методи. МУСКУЛИ София, бр. 87, 88 11, 12/2000, с. 3.

24.Боянов, Вл. Изолация. МУСКУЛИ София, бр. 106, 107 06/2002, с. 3.

25.Боянов, Вл. Почивка и прекъсване са различни работи. МУСКУЛИ София, 08/2001, с. 3.

26.Боянов, Вл. Цикличността и подготовката. МУСКУЛИ София, бр. 109, 110, 06/2002, с. 2.

27.Боянов, Вл. Непълна амплитуда. МУСКУЛИ София, бр. 112, 113, 12/2002, 01/2003, с. 3.

28.Боянов, Вл. Скоростен метод. МУСКУЛИ София, бр. 114, 02/2003, с. 2.

29.Боянов, Вл. Контраст – тренировъчен принцип за напреднали културисти. МУСКУЛИ, София, бр. 115, 03/2003, с. 2.

30.Боянов, Вл. Флашинг принцип. МУСКУЛИ София, бр. 116, 04/2003, с. 2.

31.Боянов, Вл. Интензивен – принципи за елитни културисти. МУСКУЛИ, София, бр. 117, 05/2003, с. 2.

32.Боянов, Вл. Тройни серии. МУСКУЛИ, София, бр. 118, 06/2003, с. 2.

33.Боянов, Вл. Постоянно напрежение. МУСКУЛИ, София, бр. 119, 07/2003, с. 2.

34.Боянов, Вл. Пикова флексия. МУСКУЛИ, София, бр. 120, 08/2003, с. 2.

35.Боянов, Вл. Пълна амплитуда. МУСКУЛИ, София, бр. 121, 09/2003, с. 2.

36.Боянов, Вл., Б. Илинова. Състезатели културисти на фона на данните на българското население – мъже 24 год. МУСКУЛИ, София, бр. 122, 10/2003, с. 2.

37.Боянов, Вл. Тройни серии. МУСКУЛИ, София, бр. 118, 06/2003, с. 2.

38.Боянов, Вл. МУСКУЛИ, София, бр. 123, 11/2003, с. 2.

39.Боянов, Вл. Форсирани повторения. МУСКУЛИ, София, бр. 124, 12/2003, с. 2.

40.Боянов, Вл. Не всеки които влиза в залата е Дориан Йеитц! NUTRIM, review, Пловдив, бр. 003 април/2004, с. 12.

41.Боянов, Вл. Тонизация, развитие на цялото тяло + аеробика в рамките на час. Спортен гид, София, 3/2004, с. 28.

42.Боянов, Вл. Фитнес особености при жени и девойки. IRON MAN.”МЛО-БГ ЕООД”, София, април-юни, 2005, с. 14.

43.Боянов, Вл. Аеробиката дава много повече на фитнес-културистите от елементарното „горене на мазнини“. IRON MAN, София, 07-09, 2005, с. 20.

44.Боянов, Вл. Бедрените мускули и подбедриците се нуждаят от повече повторения. IRON MAN, София, 10-12, 2005, с. 18.

45.Боянов, Вл. СТРЕС, ЕМОЦИЯ, ФИТНЕС. IRON MAN, София, 01-03, 2006, с. 18.

46.Боянов, Вл. Кога и защо настъпва климактериума при жените. IRON MAN, София, 04-06, 2006, с. 18.

47.Боянов, Вл. Фитнес културистите се нуждаят от своя „състезателен“ период на по-малко от елитните културисти. IRON MAN, София, 07-09, 2006, с. 18.

48.Боянов, Вл. Още един път за супер-сериите. IRON MAN, София, 10-12, 2006, с. 5.

49.Боянов, Вл. Посещението във фитнес залата и това при фризьора се две различни дейности. IRON MAN, София, 01-03, 2007, с. 12.

50.Боянов, Вл. Жени, хормони, проблеми. IRON MAN, София, 04-06, 2007, с. 14.

51.Боянов, Вл. Още веднъж за хормона на растежа. IRON MAN, София, 07-09, 2007, с. 14.

52.Боянов, Вл. Спринтовото бягане има своето място във фитнес подготовката. IRON MAN, София, 10-12, 2007, с. 14.

53.Боянов, Вл. Някои лечители се самозабравиха. ТРУД, 09.04.2005 с. 14.

54.Боянов, Вл. Джогинг – аеробика за фитнес-любители. Спортен гид, София, 2/2005, с. 28.

55.Боянов, Вл. Посещението във фитнес залата и това при фризьора се две различни дейности. IRON MAN, София, 01-03, 2007, с. 12.

56.Боянов, Вл. Жени, хормони, проблеми. IRON MAN, София, 04-06, 2007, с. 14.

57.Боянов, Вл. Още веднъж за хормона на растежа. IRON MAN, София, 07-09, 2007, с. 14.

58.Боянов, Вл. Спринтовото бягане има своето място във фитнес подготовката. IRON MAN, София, 10-12, 2007, с. 14.

59.Боянов, Вл. Най-добрата диета за намаляване на излишните мазнини е собствената диета, но постепенно подобрена. IRON MAN, София, 01-03, 2008, с. 44.

60.Боянов, Вл. Читинг, форсирани повторения, удължени серии – прилики и различия. IRON MAN, София, 04-06, 2008, с. 14.

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ под ръководството на проф. Владимир Боянов Боянов, доктор, ДН:

1. Димитър Евгениев Обрешков на тема: Експериментални изследвания за влияние на силовите упражнения с утежнения върху организма на жени от 16 до 22 годишна възраст. 2012.

2. Нели Янкова Симова на тема: Оптимизиране на индивидуалната подготовка при тежкоатлетки. 2014.

В момента работи с докторант ст. преп. Ивайло Илиев на тема: Специализираните културистични принципи и методи в подготовката на фитнес занимаващи се.

Под ръководството на проф. Владимир Боянов Боянов са защитени 10 дипломни работи в ОКС „МАГИСТЪР“ и 13 дипломни работи в ОКС „БАКАЛАВЪР“:

Методични трудове:

1.Боянов, Вл. Вдигане тежести. В сб. Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища. БОЛИД ИНС. 2012, с. 136-171.

Защитени дисертации:

1.Боянов, Вл. Влияние на специализирана спортно-педагогическа програма, съчетаваща силови упражнения и бягане в аеробен режим върху физическото развитие и дееспособност при студенти. 1989. Доктор на педагогическите науки.

2.Боянов, Вл. Теория и приложни методики за индивидуални силови тренировки при културисти и тежкоатлети. 2015. ДОКТОР НА НАУКИТЕ.

Участие в проекти:

1.Боянов, Вл. ЕРАЗЪМ – преподаване на студенти по секторна програма Еразъм, с цел обучение в – ОКС „Бакалавър“.

2.Боянов, Вл. Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища.

3.Боянов, Вл. HARPE – Health Rehabilitation through physical exercise, ERASMUS – изработване на магистърска програма.

4. Боянов, Вл. Фитнес – подготовката като начин на живот на съвременния човек. В проекта: Утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество – физическа култура, здравословен начин на живот, наука и изкуство за всички възрасти. ПМС № 149 от 12.07.2009. Алианс Принт. С. 2009. с. 7-9.

5. Боянов, Вл. Формиране и преформиране на човешкото тяло чрез ценностите на фитнес-подготовката. В проекта: Утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество – физическа култура, здравословен начин на живот, наука и изкуство за всички възрасти. ПМС № 149 от 12.07.2009. Алианс Принт. С. 2009. с. 7.

6. Боянов, Вл. Особености при отделните възрастово-полови групи. В проекта: Утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество – физическа култура, здравословен начин на живот, наука и изкуство за всички възрасти. ПМС № 149 от 12.07.2009. Алианс Принт. С. 2009. с. 15.

7.Боянов, Вл. Общи основи на храненето, хранителни диети при формиране и преформиране на човешкото тяло. В проекта: Утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество – физическа култура, здравословен начин на живот, наука и изкуство за всички възрасти. ПМС № 149 от 12.07.2009. Алианс Принт. С. 2009. с. 20.

12 студенти н ОКС „Магистър“ и 11 студенти в ОКС „Бакалавър“

Участия в редакционни колегии:

В научно-методично списание „Спорт и наука“ от 2000 до 2014 година.

III. МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС „СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ, ОЛИМПИИСКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ 19-21 ноември 2004 г. София.

V. МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС „СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ, ОЛИМПИИСКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ 23-24 април 2010 г. София.


Професор Владимир Боянов Боянов, доктор, ДН е ръководител на катедра “Тежка атлетика, бокс и фехтовка” повече от десет години и е ръководител сектор “Тежка атлетика” при Националната спортна академия “Васил Левски” - София. В качеството си на редовен преподавател изнася лекционни курсове на студенти (бакалавър и магистър) по културизъм, фитнес-културизъм, вдигане на тежести, силов трибой и силова подготовка. Организатор и ръководител е на повече от 70 групови и индивидуални курсове, провеждани по културизъм и фитнес – културизъм в България. От 1999 год. до 2009 год. е член на Академичния съвет на НСА “В. Левски”. От 2004 год. е член на новосформирания Факултетен съвет на треньорски факултет при НСА – София. От 2002 година е председател на Профсъюза при НСА – София към КНСБ. От 2007 год. до настоящия момент е ръководител на магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве“.

Владимир Боянов е сред учредителите на Комисията по културизъм към Българска федерация по вдигане на тежести, а в последствие и на новосформираната Българска федерация по културизъм и силов трибой. От 1993 до 1994 година е и неин председател. Той е утвърден съдия по културизъм и фитнес. През периода 1990-1995 година е председател на съдийската колегия към Българска федерация по културизъм и силов трибой. С успех е съдийствал на Балканските първенства в Белград, София и Истамбул.

В настоящия момент е член на управителните съвети на Българските федерации по „Културизъм и фитнес“ и „Вдигане на тежести“. От 2002 год. и до настоящия момент е официален член на Техническия комитет на Европейската федерация по културизъм и фитнес – EFBBF.

Автор е на повече от 140 монографии, учебници, научно-изследователски и популярни публикации, третиращи съвременните проблеми на преподаваните от него спортни дисциплини и ползващи се с голяма популярност сред всички слоеве на спортна ни общественост. Участвал е с успех в много научни конгреси и симпозиуми, в това число и на четири световни конгреса. През 1989 година защитава успешно докторска дисертация, третираща и оптимизираща сложните взаимоотношения между силовия и аеробния компонент в цялостната културистична методика. От 1993 година е утвърден за редовен доцент. От 1998 год. е научен консултант на списание МУСКУЛИ. През периода 2000-2014 год. е член на редакционната колегия на списание „Спорт и наука“. През 2015 година защитава успешно дисертация за доктор на науките и му е присвоена академичната титла професор.

Проф. Владимир Боянов е автор на шест моногрофични труда: Културизъм (1991); Културизъм - сила, хармония, симетрия (1994); и Енциклопедия на културизма - принципи и методи (1999), Разделът „Културизъм и фитнес“. в спортен терминологичен речник на НСА (2011). Терминологичен речник – културизъм и фитнес (2013). Терминологичен речник – културизъм и фитнес. Бьлгарски. English. Deutsch (2014) третиращи многоликите проблеми на културистичната и фитнес подготовка. Характерна обособеност присъстващата в публицистичната дейност на Боянов е стремежът му всеки коментиран проблем да се разглежда в съответната дидактическа прогресия, позволяваща както на начинаещите и фитнес-любителите, така също и на напредналите и елитните културисти да извлекат най-доброто за себе си.

Доказателство за отличния прием на неговите статии и книги сред културистичната аудитория у нас е, че втората му широкоспектърна книга учебник “Културизъм - сила, хармония, симетрия” е класирана на седмо място сред най-продаваните книги в България през 1994 година , докато “Енциклопедия на културизма” само в рамките на два месеца претърпя две издания през 1999 год. и трето през 2006 год. Авторът планира нови техни актуализирани издания.

Като преподавател и изследовател проф. Владимир Боянов наблюдава, изследва и експериментира във всички области на културистичната методология. Основна цел в неговата близо 44-годишна научно-изследователска и преподавателска дейност е осветляването на съвременно научно равнище проблемите на индивидуалната подготовка на тежкоатлетите, специализираните културистични принципи и методи и най-вече на обосноваването и утвърждаването на цялостната културистично-фитнес подготовка като начин на живот на съвременния човек.

??????? ??? Facebook Twitter Share