НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10244712 Картинка 2423713 Картинка 6409226 Картинка 2674587 Картинка 3829948 Картинка 4542574 Картинка 7540139 Картинка 9798589 Картинка 4935707 Картинка 11205191

Проф. Михаил Георгиев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(375)
Мобилен тел: 0896 77 66 07
E-mail: miger@abv.bg

Образование и кариера

СУ "Климент Охридски" - специалност "психология"

 

Докторат на тема "Устойчиви и ситуативни детерминанти на психическата надеждност в спорта".

 


Треньорска дейност

Практическа дейност: Мотивационен тренинг, Тренинг за изграждане на активна психическа противостресова защита, консултации по проблемите на психологическата надеждност в спорта.


Научни интереси

Научни интереси: психологическа надеждност в спорта, мотивация, психически състояния, стрес.

 


Публикации, учебници, ръководства

1. Георгиев, М. Стрес. Основни подходи за изследване и обяснителна ценност. - : Въпроси на физическата култура., 1991, № 5.
2. Георгиев М. Стрес. Детерминиращи фактори и моделиране на стресови ситуации. - : Въпроси на физическата култура., 1991, № 2-3.
3. Георгиев, М. Върху проблема за психологическата надеждност в спорта. -: Въпроси на физическата култура., 1992, № 6.
4. Георгиев, М. Психологически тренинг за изграждане на активна психическа противостресова защита. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 2 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1996.
5. Георгиев, М., Л. Илиев. Мотивация за постижение, фрустрационен толеранс и резултативност на дейността. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 2. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1996 .
6. Георгиев, М. Проблемът за стреса в спортния мениджмънт. - В: Проблеми на спортната практика. НСА - Прес., 1997.
7. Георгиев, М. Детерминиращи фактори на конфликтни ситуации между треньор и състезател. - В: Проблеми на спортната практика. НСА - Прес., 1997.
8. Георгиев, М., Г. Домусчиева. Ефекти на емоционалната асиметрия и личността на треньора върху психическото напрежение. . - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 3 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1997.
9. Георгиев, М. Влияние на предстартовото психическо напрежение и мотивацията за постижение върху резултативността на спортна изява. - : Спорт & наука., 1998, № 1.
10. Георгиев, М. Агресия и агресивност - изследователски проблеми в спорта. - В: Личност, мотивация, спорт. Т 4. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1998.
11. Георгиев, М., Х. Стоянов. Влияние на ситуативните детерминанти на мотивацията за постижение върху предстартовото психическо напрежение. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 4. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1998.
12. Георгиев, М. Х. Стоянов. Влияние на типологическите особености на личността и тенденциите към агресивно реагиране върху предстартовото психическо напрежение. Спорт & наука., 1999, № 2.
13. Вълчев, Т., Р. Иванчев, М. Георгиев. Емоционалните преживявания - главен фактор за повишаване на интереса към спорта. Спорт & наука., 1999, № 4, 5.
14. Георгиев, М. Взаимозависимост между тенденциите към агресивно реагиране и стиловете на междуличностно взаимодействие. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 5 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 2000.
15. Георгиев, М., Е. Лефтеров. Взаимозависимост между стиловете на междуличностно взаимодействие и тенденциите към агресивно реагиране при боксьори. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 6 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес, С., 2001.
16. Георгиев, М. SCS - скала за самоконтрол - същност и насоки за приложение. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 6 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес, С., 2001.
17. Лефтеров, Е., М. Георгиев. Анализ на техническите възможности в атака и защита при напреднали кикбоксьори. - В: Усъвършенстване на методиката на обучение по кикбокс. НСА - Прес, С., 2001.
18. Георгиев, М., Е. Лефтеров, Й. Христопулос. Влияние на кикбокса върху личността на спортиста. - В: Усъвършенстване на методиката на обучение по кикбокс. НСА - Прес, С., 2001.
19. Георгиев, М. Влияние на нагласите за агресивно реагиране върху предстартовото психично напрежение и резултатността на спортната изява. - В: Спорт. Общество. Образование. Т 4. С., 2001.
20. Георгиев, М. BDHI - тест за изследване на агресивността на Buss - Durkee - същност и основни насоки за приложение. Спорт & наука, 2001, № 4.
21. Георгиев, М. Е. Лефтеров . Агресивността в психичната структура на личността на боксьора. - В: Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век. ТУ - Варна. Варна., 2001.
22. Славчев, А., М. Георгиев . Психологически аспекти на тактиката и постиженията в дългия спринт. - В: Спорт, общество, образование. Т 5. НСА - ПРЕС, С., 2002.
23. Георгиев, М . Кръстосаната сенсибилизация - подход за оценка на адаптацията към вида спорт. -: Спорт & наука, 2002, приложение към брой 5.
24. Друмев, С., М. Георгиев . Бойните изкуства - корените на българската традиция за лично усъвършенстване. - В: Личност, мотивация, спорт. Книга 3. Проспорт. С., 2002.
25. Георгиев, М., А. Славчев . Възможности за приложение на цветовия тест на М. Люшер за оценка на актуалното състояние и прогнозиране ефективността на спортна изява. -: Спорт & наука, 20002, приложение към брой 5.
26. Георгиев, М., Ю. Мутафова . Социалнопсихологична характеристика на “здравия дух в здравото тяло” на съвкупния творчески субект в НСА “В. Левски”. - В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
27. Георгиев, М., Г. Домусчиева . Взаимозависимост между стиловете за решаване на конфликти и типовете междуличностно взаимодействие при спортисти. В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
28. Георгиев, М., А. Славчев . Мотивация за постижение и емоционален статус на спортисти по лека атлетика - спринтьори. - В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
29. Георгиев, М . Сравнителен анализ на източниците за мотивация при спортуващи и неспортуващи студенти. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
30. Тошева, и., М. Георгиев . Полови различия в стресовата реакция на изпитна сесия при спортуващи и неспортуващи студенти. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
31. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Влияние на предстартовата тревожност върху постиженията при лекоатлети. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
32. Тошева, И., М. Георгиев, Н. Маринова . Теоретични основи на теста за изследване източниците на мотивация ( MSI ). - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
33. Георгиев, М., И. Тошева . Адаптация и стандартизация на теста за изследване източниците на мотивация ( MSI ). - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
34. Георгиев, М., Г. Домусчиева - Роглева, И. Тошева . Вторични фактори и оптимизиране на теста за изследване на предпочитаните стратегии за справяне със стреса - COPE - 1. - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
35. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев . Особености на целевата ориентация и възприетия мотивационен климат при спортисти от колективните спортове и единоборствата. -: Спорт & наука. Извънреден брой., 2003.
36 . Георгиев, М . Сравнителен анализ на тенденциите към агресивно реагиране при спортисти по вдигане на тежести, джудо и кикбокс. - В: Личност, мотивация, спорт. Т 9. Под науч. ред. на Н. Попов. НСА - ПРЕС. С., 2003.
37. Георгиев, М . Структура и съдържание на Humanitarian Sport Studies . - В: Личност, мотивация, спорт. Т 9. Под науч. ред. на Н. Попов. НСА - ПРЕС. С., 2003 .
38. Георгиев, М., Е. Лефтеров, . Взаимовръзка на тенденциите към агресивно реагиране и индивидуалния стил на игра при боксьори. - Годишна научна конференция на НСА “В. Левски” - май. 2000.
39. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Прояви на целевата ориентация и мотивационния климат при спортисти от различни видове спорт. Научна конференция на катедра Лека атлетика. НСА “В. Левски”, С., 2003 .
40. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Влияние на вида спорт и половите различия върху целевата ориентация и възприетия мотивационен климат. НСА “В. Левски” - Ден на науката и културата: “Физическо възпитание и спорт - измерения на здравето”, 30.05.2003

 


Книги

Георгиев, М. Адаптация към стресови ситуации. Военно издателство, С., 1991

Георгиев, М. Функционални състояния. НСА, С., 1995

Георгиев, М. Психологическата същност на цветовете. НСА - ПРЕС, С., 1999

Георгиев, М. Спортна психология. Спортен психолог. НСА - ПРЕС, С., 2003

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share