НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2482522 Картинка 2668196 Картинка 9349952 Картинка 5459599 Картинка 11121901 Картинка 9888381 Картинка 4510814 Картинка 1286358 Картинка 4011294 Картинка 10793500

Изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология"

 
На 24.06.2021 г. от 11.00 часа в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит за докторантски минимум по  професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология".

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 15.06.2021 г. Заявлението се подава  по електронен път на имейл  nia_jeni@abv.bg
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share