НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11226430 Картинка 12034247 Картинка 6046735 Картинка 5854432 Картинка 4079590 Картинка 2179139 Картинка 6063022 Картинка 3578655 Картинка 11718596 Картинка 6873629

Указание относно приключване на зимния семестър и начало на летен семестър за студентите обучаващи се в ОКС “Магистър“

 

У К А З А Н И Е

ОТНОСНО:  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР И НАЧАЛО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
НА  УЧЕБНАТА 2020/21 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ОКС“МАГИСТЪР“

 

  1. Зимният семестър за всички форми на обучение в ОКС „МАГИСТЪР“ да приключи според учебните разписания на съответната магистърска програма.
  2. Заверката на  зимният семестър ще се извърши административно в Център „Магистри“.
  3. Учебният процес за всички студенти в ОКС“МАГИСТЪР“ да се провежда в електронна среда на основание Заповед № ЗП-82/27.01.2021 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на НСА „Васил Левски“  с изключение на:
  • практически обучения и изпити по практика на студенти;
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда.
  1. При обучението в електронна среда, предоставянето на учебни материали, поставяне на индивидуални задачи към студентите, де се извършва в платформата за дистанционно и електронно обучение virtual.nsa.bg. Теоретичните семинарни и лекционни занимания да се провеждат в реално време в достъпните платформи за онлайн-видео конферентна връзка – Zuum, Google meet и др. по възможност в часовия график от учебното разписание на студентите.

  2. Студентите с изостанали изпити от всички форми на обучение е необходимо да се свържат с ръководителя на съответната магистърска програма, за да определят начина за провеждане на изпитите.
  1. Семестриалната такса за летен семестър да бъде заплатена в периода 29.03-02.04.2021 г. по сметка на НСА „В.Левски“, като в платежното нареждане се описва летен семестър и магистърската програма.

Банкова сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share