НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

8.09.2020 - Изпит докторантски минимум

На 17.09.2020 г. от 11.00 часа в   НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит   докторантски минимум за професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". Желаещите да се явят на изпита да представят заявление в ЦРАС в срок до 11.09.2020 г., в което да упоменат тема на дисертационния труд и научен ръководител. Всички модули от учебната програма трябва да бъдат изпълнение.
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share