НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12012510 Картинка 11471127 Картинка 5120680 Картинка 5137209 Картинка 4411017 Картинка 5122110 Картинка 8242337 Картинка 10897138 Картинка 483232 Картинка 8567820

Настаняване в общежитията

Уважаеми студенти, влизането в кабинетите за настаняване е задължително с предпазни маски. Ще се допуска само по един човек. Струпването на хора не е препоръчително.

 

          Поради текущи основни ремонти в блок 15 на НСА “В.Левски“ - София, Ви информираме, че имаме недостиг на  места за настаняване. Ръководството на Академията прави всичко възможно студентите да бъдат настанени в общежитията на други университети. Възможни са забавяния в началните дати за настаняване, които са свързани с настанителната кампания на  другите учебни заведения.

 

       Новоприетите студенти придобиват право на общежитие след подаване на заявление за настаняване до Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и извършване на класиране  по приемен бал. Резултатите от класирането се публикуват по факултетен номер.

 

       Настаняването се извършва от 14  до 17 септември 2020 г.

 

    Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 16:00 часа на съответния ден.

 

       В общежитие се настаняват само класираните студенти. Некласираните за общежитие студенти се настаняват след 12.10.2020 год. при наличие на свободни места или в общежитията на друг ВУЗ. Студенти, които са сираци (без двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към заявлението до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал и факултетен (албумен) номер в заявлението до КСБВУ, не се класират.

       Студенти, платено обучение в НСА, се настаняват от 12.10.2020 г. при наличие на свободни места.

       Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30.06.2021 г., след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. При записването си в НСА студентите подават заявление до КСБВУ за настаняване в общежитие, което се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ и се публикува на интернет страницата на НСА, не по-късно от 23.08.2020 г.

       След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.

       Ремонт на стая се извършва след подаване и одобряване на заявление до ръководството на Академията. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.

 Необходими документи за настаняване:

  • 1. Заявление за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);             
  • 2. Уверение за студентско положение (получава се от деканата);
  • 3. Квитанция за платен семестър (получава се от каса);
  • 4. Настанителна заповед от Рс ,,СО” (получава се в Бл. 70, ст. 235);
  • 5. Настанителен картон (получава се от упр. домакин на блока);
  • 6. Договор за наем (получава се от Рс ,,СО” в Бл. 70, ст. 235);
  • 7. Адресна регистрация (извършва се в Община „Студентска”, бл. 5);
  • 8. Лична карта (да се носи);
  • 9. Снимки 3 бр. (да се носят).

Месечните наеми, семестриалните депозити и други разноски, свързани с издръжка на общежитията, са следните:

- Семестриален депозит – в началото на всеки семестър студентите внасят депозит от 22 лева (за година 44 лв.). Тези суми се разходват за отстраняване на повреди от неустановени извършители в общите помещения. По решение на Студентски съвет депозитите не се възстановяват.

-  Месечните наеми, заплащани в общежитията на НСА, са:

 

 

Студенти редовно обучение

Студенти платенообучение

Стая с 3 легла

53.00 лв.

92.00 лв.

Стая с 2 легла

64.00 лв.

103.00 лв.

Боксониера (2 души)

68.00 лв.

107.00 лв.

Гарсониера (2 души)

96.00 лв.

135.00 лв.

Гарсониера (3 души)

68.00 лв.

107.00 лв.

Гарсониера (4 души) - читалня

68.00 лв.

107.00 лв.Плащанията се извършват по банкова сметка: НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01; BIC:BNBGBGSD

При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31.12.2020 год. + депозит .

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От II семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието.

Съгласно Правилника за ползване на студентските общежития и столове студентът задължително се отстранява от общежитие  при грубо нарушаване на обществения ред, унищожаване на имущество, преотстъпване на заетото легло, самостоятелно пренастаняване в друга стая, използване на стаите не по предназначение, лоша хигиена и замърсяване на общите помещения, нарушаване на тихите часове (23 до 06 и от 14 до 16 часа).

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ НА СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА


СТУДЕНТИТЕ СЕ НАСТАНЯВАТ В ОБЩЕЖИТИЕ В ПОСОЧЕНИЯ ДЕН

 

Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 16:00 часа на съответния ден при следния ред:

-          Явяване в НСА, Бл. 70 за попълване на настанителни документи и получаване на настанителна заповед;

-          Физическо настаняване в желания блок, според издадената заповед;

-          Заплащане на съответния наем в банка.

При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31. 12. 2020 год. + депозит , както следва:

-         За Бл. 61   - 294 лв.;

-         За Бл. 15   - 278 лв.;

-         За Бл. 70   - 234 лв.;

 

ВСЕКИ СТУДЕНТ ДА ИМА ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА И КАРТА КЪМ НЕЯ !  Студентите могат да си открият банкови сметки в Студентски град и да заплатят наемите си в следните най- близки до НСА клонове:

 

Банка Postbank

София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №20;  Работно време: от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Телефон: 028165380,  Магазин «Фантастико»;

 

Банка ОББ

- София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №35; Работно време: от понеделник до петък: 00:00 - 24:00

«South Mall” След Магазин «Фантастико»;

 

Банка ОББ

 

- София, Студентски град, Бл. 10- партер; Работно време:от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

 

Банка ДСК

 

- София, Студентски град, ул. «Христо Ботев», УНСС; Работно време:от понеделник до петък: 08:00 - 17:00.

 

Плащанията се извършват по банкова сметка:

НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01; BIC:BNBGBGSD

В банковото бордеро задължително се посочват Името на студента, № на стая, блок и вход.

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share