НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7629911 Картинка 10504394 Картинка 1821401 Картинка 6127495 Картинка 7591338 Картинка 3062394 Картинка 2320167 Картинка 2896232 Картинка 3668864 Картинка 7630748
Документи за записване

При записването си приетите студенти представят:

  1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, който след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във факултетната канцелария.
  2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
  3. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
  4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
  5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
  6. Полица за „Индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
  7. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец - в комплекта документи за записване).
  8. Задължително се представят всички оригинални служебни документи, които удостоверяват верността на данните в подадените декларации при кандидатстването.

 
 
Facebook Twitter Share