НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8204799 Картинка 4751339 Картинка 10392277 Картинка 6157133 Картинка 7836244 Картинка 9187576 Картинка 11518884 Картинка 8691710 Картинка 2885467 Картинка 8978323

Архив

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 4 от  05.06.2020 г., обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

8

2

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

 -

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от  обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 57 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г., СТР. 82-83

 

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!
ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

 

 

 

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………....................................................................................................

/трите имена по лична карта/

 

Адрес за кореспонденция: град ..................................., пощ.код .................
                                                        /ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:………..……

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  ………………….. форма на обучение в професионално направление:
…….…………………………………   докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

                                                  (английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………………………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният .............................................................. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

 

София, …………                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                  /име и фамилия/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

1.     Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
2.     Автобиография – европейски стандарт.
3.     Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!
4.     Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо)
5.     Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

 

 


 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 14.05.2019 г., протокол 33, обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

8

2

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

 -

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от  обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  


КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 43 от 31 май 2019 г., стр. 120.


Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!
ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

ДО
РЕКТОРА
НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….
/трите имена по лична карта/

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….
/ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:…………

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  ………………….. форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.


София, …………                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                      /име и фамилия/

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:
1.     Автобиография – европейски стандарт.
2.     Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
3.     Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
4.     Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
5.     Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка (допълнителен прием) за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:

 

 

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

 

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

-

1

7.6. СПОРТ

 

2. Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

 

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

1

 

-

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 97 от 23.11.2018 г., стр. 73

 

 

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

・@

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

 

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

 

/ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

 

телефон за връзка:…………

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – ………………….. форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

1. Автобиография – европейски стандарт.

 

2. Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

 

3. Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

 

4. Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:

 

 

 

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

 

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

2. Докторска програма „Спортна психология“

 

8

 

 

2

 

2

 

 

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

 

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

 

1

 

-

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 52 ОТ 22.06.2018 г. СТР. 64

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

 

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

 

/ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

 

телефон за връзка:…………

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – ………………….. форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. Декларация за предоставяне и обработване на лични данни;

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/ата .…………………………………………………………………………..,

(две имена)

 

във връзка с УЧАСТИЕТО МИ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

(целта за предоставяне на личните данни)

 

Декларирам, че съм съгласен/а предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от Национална спортна академия „Васил Левски“ ЕИК 000670627, за целите, за които ги предоставям.

 

Относно обработваните лични данни:

 

□ Съгласен/а съм с тяхното обработване за посочената по-горе цел;

 

□ Не съм съгласен/а с обработването на лични данни с цел различна от посочената;

 

□ Не съм съгласен/а да бъдат обработвани специални категории мои лични данни, освен в случаите, за които съм ги предоставил/а;

 

Не съм съгласен/а личните ми данни да бъдат споделени и/или предоставяни на получатели извън висшето училище.

 

Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време като се изпрати искане на адрес: гр. София-1700, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат, ст. Деловодство 111.

Оттеглянето на съгласие не засяга обработката на лични данни до момента на оттегляне.

 

Дата:……………..2018 г.

Декларатор:……………………….

(подпис)

 

 

Данните се обработват само за целите посочени по-горе и могат да бъдат изтрити по Ваше искане или обработването им да бъде блокирано. Имате право на достъп до данните. Можете да оттеглите това съгласие. Данните се обработват от НСА „Васил Левски“ и не се предоставят на трети лица.

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

1. Автобиография – европейски стандарт.

 

2. Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

 

3. Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

 

4. Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

6. Декларация за предоставяне и обработване на лични данни;

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2017/2018 г., допълнителен прием в следните професионални направления:

 

 

 

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

Докторска програма „Спортна психология“

 

 

3

 

1

 

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - Докторска програма „Кинезитерапия“

 

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски, Студентски град. Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

 

 

Конкурсите са обявени в Държавен вестник брой 83 от 17.10.2017 година, страница 83.

 

Следва заявление по образец и списък с необходимите документи.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

 

Лична карта№ ........................... издадена от........................ на...................

 

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

 

…………………………………………..…………телелефон за връзка:…………/ж.к., ул., бл., вх., ап./

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

2. Автобиография

3. …………………………………

4. ……………………………..….

 

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

 

/име и фамилия/

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

Автобиография – европейски стандарт.

 

Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

 

Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

 

Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 


 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните професионални направления:

 

 

 

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

7.6 СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

2. Докторска програма „Спортна психология“

 8

2

 


2

 

1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

 

2

 
 

7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 
 

7.5 ЗДРАВНИ ГРИЖИ – Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

 

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски, Студентски град. Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 43 от 30 май 2017 г., стр. 53

 

СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА НА КОМПЮТЪР!

 

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

 

Лична карта№ ........................... издадена от........................ на...................

 

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

 

…………………………………………..…………тел.: ……..……………..

/ж.к., ул., бл., вх., ап./

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение в професионално направление: …….…………

 

/напишете вярното/

 

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

2. Автобиография

3. …………………………………

4. ……………………………..….

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

 

 

  

Автобиография – европейски стандарт.

Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share