НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за докторанти - държавна поръчка

Архив  

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 4 от  05.06.2020 г., обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

8

2

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

 -

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от  обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 57 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г., СТР. 82-83

 

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!
ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

 

 

 

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………....................................................................................................

/трите имена по лична карта/

 

Адрес за кореспонденция: град ..................................., пощ.код .................
                                                        /ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:………..……

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  ………………….. форма на обучение в професионално направление:
…….…………………………………   докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

                                                  (английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………………………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният .............................................................. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

 

София, …………                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                  /име и фамилия/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

1.     Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
2.     Автобиография – европейски стандарт.
3.     Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!
4.     Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо)
5.     Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

 

==============================================

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 14.05.2019 г., протокол 33, обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

8

2

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

 -

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от  обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  


КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 43 от 31 май 2019 г., стр. 120.


Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!
ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

ДО
РЕКТОРА
НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………….
/трите имена по лична карта/

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….
/ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:…………

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  ………………….. форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.


София, …………                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                      /име и фамилия/

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:
1.     Автобиография – европейски стандарт.
2.     Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
3.     Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
4.     Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
5.     Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share