НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конспекти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „В.ЛЕВСКИ”
ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация „Спортен мениджър”

1. Структура и характеристика на системата за физическо възпитание и спорт в Република България (СФВС) – политика и цели пред системата, основни принципи, структурни елементи, осигуряващи фактори, социални характеристики.

2. Управлението като информационен процес - принципи, управленски функции, цикличност на управленския процес. Основни проблеми в управлението на СФВС в Република България.

3. Характеристика на основни управленски функции – прогнозиране, вземане на управленско решение, планиране, контрол.

4. Същност, съдържание и диференциация на спортния мениджмънт като част от интердисциплинарното спортно знание. Фактори за интензивното му развитие през последните години. Съдържание и основни проблеми на мениджмънта в различни подсистеми на спорта в Република България - елитен спорт и спорт в свободното време.

5. Компоненти на професионалната изява и основни субекти в мрежата от контакти на спортния мениджър. Основни принципи, методи и тактики в дейността му, професиограма, измерения на мениджърския професионализъм.

6. Същност и специфични характеристики на маркетинга в спорта като функционална система от дейности. Елементи на маркетинговия и промоционния микс. Спортни продукти и производствени структури.

7. Производствена, дистрибуционна и ценова политика на спортните производствени структури. Механизъм и методи на ценообразуване на спортните продукти.

8. Комуникационна политика на спортните производствени структури – елементи и характеристика. Канали, рекламоносители и средства за разпространение на рекламата в спорта. Етапи на рекламната кампания.

9. Маркетинговото проучване в спорта като система от дейности. Методи и скали за маркетингови проучвания, етапи при провеждането му.

10. Същност на спонсорството в спорта и основни направления. Мотиви за спонсориране и причини за отказване. Етапи и технология на спонсорските отношения. Основни фактори за развитие на спортното спонсорство в България.

11. Система и източници на правото в спорта. Режим на спортните субекти и спортното имущество. Правен статут и структура на спортни организации – спортни клубове, федерации, национални спортни организации. Договорни отношения в спорта.

12. Същност на спортната икономика. Видове икономически отношения в спорта. Спортен пазар, търсене и предлагане на спортните продукти. Източници и механизми за финансиране на спорта – сравнителен анализ в България и в някои евпропейски страни.

13. Мениджмънт на спортни състезания – етапи на планиране, модел и основни дейности в управлението им. Същност и видове състезания. Основни документи за планирането и организацията им.

14. Психологически основи на организационното поведение (управленско общуване, стилове на ръководство и организационна култура). Персонален и организационен имидж.

15. Управление на международното спортно движение. Видове международни спортни организации и междуправителствени институции. Европейски модел на спорта. Основни документи, харти и конвенции.

16. Мениджмънт на програми и проекти в спорта. Видове проекти. Структура, изисквания и етапи при разработването им, критерии за оценка. Бизнес проект и инвестиционен проект.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Банков, П. Управление на спорта в свободното време, С., 2005; Бъчваров, М. Спортология. С., 2000. 2. Бъчваров, М. Речник по спортология. С., 2005; 3. Бъчваров, М. Речник по спортология, НСА-Прес, 2005; 4. Бъчваров, М., Б. Цолов, Й. Иванов. Спортологични потребности на българското общество. “Спорт и наука”, бр.1, 2005; 5. Великов, Н. Обща теория на пазарната икономика, І и ІІ част, С., 1995; 6. Гигова, В. Статистическа обработка и анализ на данни, С., 1999; 7. Гиргинов, В. Спонсорство в спорта. “Янко Христов и Ко” ООД, С., 1995; 8. Дракър, П. Мениджмънт. Задачи, отговорности, практики. Изд. “Класика и стил ООД”, С., 2003; 9. Желев, С. Маркетингови изследвания, 1995; 10. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. “Гераарт”, С., 2006; 11.Кайков, Д. Спортна психология. Експресивна психодиагностика, 1998; 12. Калайков, Й. Теория и практика на мениджмънта в спорта, 1996; 13. Калайков, Й. Проектен мениджмънт в спорта, 2005; 14. Калайков, Й. Обща теория на управлението, 1982; 15. Калайков, Й. Мениджмънт в спорта, НСА-прес, 2007; 16. Николова, Ел., Б. Маринов. Двигателна активност, училище, семейство. “Болид-инс”, 2002; 17. Сандански, Ив., Изследване на спонсорството на спорта чрез прилагане на мрежовия анализ като възможност за оптимизиране на неговото изучаване и управление. Дис., С., 2007; 18. Сандански, И. Ефективен маркетинг и спонсорство в училищен спортен клуб, С., 2006; 19. Цветков, Цв., Б. Цолов. Ръководство за семинарни упражнения по управление на спорта, 2002; 20. Цолов, Б. Икономически отношения в спорта, С.,2001; 21. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. С., 2008; 22.Цолов, Б. Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА “В. Левски”), Болид-инс, 2009; 23. Янчева, Т. Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.

 

 

КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специализанти - професионалната квалификация
„Методист по физическа подготовка и спорт в МВР и БА”

1. Системи за физическа подготовка и спорт в МВР и БА.

2. Цел, задачи и съдържание на физическата подготовка и спорт в МВР и БА.

3. Особености на учебно-тренировъчните занятия в МВР и БА.

4. Специална насоченост на физическата подготовка в МВР и БА.

5. Физическа подготовка на служителите от „Гранична полиция” (МВР) и „Сухопътни войски” (БА).

6. Физическа подготовка на „Охранителна полиция” и „Военна полиция” (БА).

7. Физическа подготовка на служителите от национална служба „Пожарна безопасност и спасяване” и ВМС (БА).

8. Физическа подготовка на служителите от СОБТ (МВР) и военнослужещите от Специалните сили (БА).

9. Физическа подготовка на курсантите от Академията на МВР и Националния военен университет.

10. Спортна дейност в МВР и БА.

11. Международно полицейско спортно и военно-спортно сътрудничество.

12. Контрол и оценка на физическата годност на служителите от МВР и военнослужещите от БА.

13. Техника на стрелбата с пистолет. Мерки за безопасност.

14. Съдържание на обучението по лична полицейска защита (ЛПЗ) и ръкопашен бой (БА).

15. Психологическа подготовка за действия в екстремални ситуации.

16. Организации за сигурност и сътрудничество в света.

ЛИТЕРАТУРА

1.Закон за физическото възпитание и спорт.Обн.ДВ,бр.58/09.07.1996 и последвалите изменения; 2. Закон на МВР . ДВ,бр.17/24.02.2006г с посл..изменения; 3. Закон за отбраната и въоръжените сили. Обн.ДВ,бр.112/27.12.1995г.; 4. Заповед на Министъра на отбраната на Република България №ОХ-2/04.01.2001г, София за провеждане на състезания по стрелковите спортове в БА.С.,2007; 5. Заповед за организиране и провеждане на физическата и бойно-приложна подготовка на служителите от СДП.С.,2006; 6. Министерство на отбраната. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на Министъра на отбраната за периода 2005-2008г ВИС, 2005,(библиотека НСА); 7. Наставление по физическа подготовка и спорт в БА.ВИ?, С.,1991; 8. Правилник за организиране и провеждане на спортносъстезателната дейност в МВР,С.,2004; 9. Сборник материали от научни конференции на НСА”В.Левски” по проблемите на физическата подготовка и спорта в БА.ВИС,С.,2001; 10. Ачкаканов,И. Спортна стрелба.С.,1987; 11. Бачев,В., П.Георгиев. Физическа годност на служителите от МВР-състояние и управление.С.,2000; 12. Георгиев,П., и кол. Полицейска лична защита.С.,2005; 13. Георгиев,П.,Специализирана система за развитие на физическата годност на служителите от МВР..Дис.труд,НСА,1999; 14. Георгиев,П., Изследване и оптимизиране на физическата и спортна подготовка като фактор за управление на човешките ресурси в МВР.Дис.труд,НСА, 2003; 15. Георгиев,П., и кол. Спортни правилници по полицейска лична защита.С.,2006; 16. Давчев,К.,С.Йорданов и кол. Теория и организация на физическата подготовка и спорта в БА. ВИС.1982; 17. Йорданов,С. Предвоенна физическа и спортна подготовка на младото поколение в Република България. Сб.”Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”. Изд. НСА”В.Левски” С.,2004; 18. Йорданов,С. Световен ред, сътрудничество и сигурност. С.,2004; 19. Кайков, Д. Готовност за оцеляване в екстремални ситуации, С.,2004; 20.Тошков,Н., Контрол на физическата годност на служителите от МВР. С.,2000; 21. Филчев,И., С.Йорданов и кол. Ръководство за спортна работа в БА и ВИС, С.,1986; 22. Филчев,И., С.Йорданов и кол. Методическо ръководство по физическа подготовка в БА ВИ., С., 1985; 23. Христов,Г., Д.Кайков. Система за физическа подготовка и високо спортно майсторство в БА. ВИС, С.,1985.

 

КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация „Треньор по вид спорт”

1. Социална същност на спорта. Спортът като фактор за възпитанието и развитието на личността. Съдържание и характеристика на възпитателния процес в съответния вид спорт. Методи за възпитание.

2. Система на спортна подготовка. Характеристика на основните подсистеми.

3. Спортната тренировка като педагогически процес – структура, цели и задачи, планиране. Приложение на дидактическите принципи и методи на тренировката във вида спорт.

4. Средства, методи и принципи на спортната тренировка – класификация и характеристика.

5. Тренировката като адаптационен процес. Видове адаптация. Стадии и фази на адаптационния процес при физическо натоварване.

6. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването. Същност на оптималните натоварвания.

7. Подбор и спортна ориентация. Цели и етапност на подбора. Критерии за подбор: педагогически, медико-биологически и психологически. Специфика на подбора в собствения вид спорт.

8. Психологическо осигуряване на спортната подготовка. Основни направления на психологическото осигуряване. Психологическа подготовка на спортиста. Съдържание и задачи. Видове психологическа подготовка. Методи на психологическа подготовка.

9. Тренираност и спортна форма. Биологични, физиологични, психологически и спортно-педагогически критерии.

10. Периодизация на тренировъчния процес. Макро-, мезо- и микроструктура.

11. Контрол на спортната подготовка. Видове, цел, предмет, структура и методика.

12. Силата като двигателно качество на човека. Видове сила и фактори на силата. Методика на силовата подготовка във вида спорт.

13. Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове издръжливост и фактори на издръжливостта. Методика на издръжливостта във вида спорт.

14. Бързината като двигателно качество на човека. Форми на проявление и фактори на бързината. Методика на бързината във вида спорт.

15. Ловкостта и гъвкавостта като двигателни качества на човека. Видове и фактори. Методика на ловкостта и гъвкавостта във вида спорт.

16. Същност на спортната техника. Фази в изграждането на двигателните навици. Задачи, съдържание, методи и контрол на техническата подготовка във вида спорт.

17. Същност на спортната тактика. Задачи, съдържание, методи и контрол на тактическата подготовка във вида спорт.

18. Съвременни теории за умората. Видове умора, оценка на умората – педагогически, физиологически и психологически критерии. Възстановяване – фази и характеристика на възстановителния процес. Средства за ускоряване на възстановителните процеси – физикални, фармакологични и психологически.

19. Особености на спортната тренировка в нестандартни условия: височинни, климатични и географски.

20. Методи за научни изследвания в спорта – спортно-педагогически, физиологически и психологически. Методи за обработка и анализ на данни от научни изследвания.

  

ЛИТЕРАТУРА

1. Бачев, В. Основи на научните изследвания в спорта: /Учебник за студ. от НСА/. С., 2011. 2. Бачев, В., М. Галов. Основи на научноизследователската работа: учебник-записки за студентите ат НСА. С., 2004. 3. Бъчваров, М. Тематичен речник по спортология.С., 2005. 4. Бъчваров, М. Спортология. С., 2003. 5. Гаврийски, В. Физиология на човека и физиология на спорта. Част III. С., 2006. 6. Дашева, Д. Тренировка във височинни условия: Съвременни тенденции. С., 2007. 7. Желязков, Ц., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. С., 2011. 8. Желязков, Ц. Издръжливостта в елитния спорт: Теоретико-методични и приложни аспекти. С., 2009. 10. Желязков, Ц., Д. Дашева. Тренировка и адаптация в спорта. С., 2000. 11. Квартирникова, М. Основи на техническата и тактическата подготовка. С., 1979. 12. Костов, К. Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията: Теоретико-приложни аспекти. Благ., 2013.13. Михайлов, М. Теория и методика на спортната тренировка: Ръководство за семинарни упражнения. С., 2013. 14. Хаджиев, Н., Дашева. Д. Стрес и адаптация в спорта. С., 2010. 15. Ценева, Е. Спортна педагогика : I част. С., 1998

 

 

КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация

„ Учител по физическо възпитание“

1. Възникване и развитите на физическата култура като функционираща система в обществото.

2. Теорията на физическото възпитание като система от научни знания. Предмет, задачи и основни понятия в теорията на физическото възпитание. Развитие на теорията на физическото възпитание и връзката и с другите науки – закономерности и тенденции.

3. Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация. Характерни особености на игровата, гимнастическата, туристическата и спортната дейност, като специфични видове двигателна дейност във физическото възпитание.

4. Средства на физическото възпитание. Характеристика на физическите упражнения като основно средство на физическото възпитание. Същност, форма, съдържание и техника на физическите упражнения. Характеристика на движението. Класификация на физическите упражнения.

5. Процес на обучение по физическо възпитание-характеристика и структура.

6. Методи на физическото възпитание. Класификация и характеристика.

7. Урокът по физическо възпитание и спорт-основна организационна форма на обучение. Задачи, съдържание и структура на урока (по примера на конкретен вид спорт). Видове уроци. Методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

8. Условия и фактори за висока ефективност на урока по физическо възпитание и спорт в училище.

9. Подбор на методите за реализиране на двигателната дейност в урока по физическо възпитание в зависимост от етапността при формирането на двигателните умения и навици и възрастовите особености на учениците.

10. Педагогическо наблюдение и анализ на урока по физическо възпитание и спорт. Плътност и физическо натоварване – количествени критерии за качествена оценка на урока по физическо възпитание. Сигурност и безопасност в урока.

11. Планиране и отчитане на дейността по физическо възпитание и спорт в училище. Основни документи. Критерии за оценка на резултатите от обучението.

12. Самостоятелната работа на физическото възпитание. Значение, задачи и форми на самостоятелните занимания с физически упражнения и спорт. Формиране на самостоятелност в обучението по физическо възпитание.

13. Двигателни качества – обща характеристика, комплексност и сензитивност. Взаимовръзка между отделните качества, както и между тях и двигателните навици.

14. Бързината като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на бързината.

15. Мускулната сила като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на мускулната сила.

16. Издръжливостта като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на издръжливостта.

17. Гъвкавостта и ловкостта като двигателни качества на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на гъвкавостта и на ловкостта.

18. Многогодишна спортна подготовка – цел, задачи и особености. Структура на многогодишната спортна подготовка. Етапи, задачи и съдържание.

19. Организационна структура на образователната система в Република България. Държавни образователни изисквания за учебното съдържание по физическо възпитание и спорт. Цел, задачи и учебно съдържание в отделните степени на СОУ.

20. Методи за научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта. Основни понятия в теорията на тестирането и приложната статистика. Спортнопедагогически, медикобиологически и психологическите тестове.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Димитрова, С.Екология на човешкото развитие, спорт и здраве. С., 2000. 2. Желязков. Ц., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. С., 2002. 3. Костов, К. Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията: Теоретико-приложни аспекти. Благ., 2013. 4. Милева, Е. Педагогика на физическото възпитание и спорта. С., 2009. 5. Николова, Е., Б. Маринов.Двигателна активност, училище, семейство. С., 2002. 6. Рачев, К. Оптимизиране подготовката на младите спортисти. С., 1992. 7. Рачев, К. Теория и методика на физическото възпитание I и II част. С., 1998. 8. Матеева, Н. Теория на физическата култура. (под. ред. на Н. Матеева). С., 1981.

* Учебниците застудентите от НСА по анатомия, биомеханика, психология, педагогика, физиология, спортна медицина, спортна статистика, лека атлетика, гимнастика, спортни игри (баскетбол, волейбол, хандбал, футбол) и за съответната нова специалност.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share