НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4192670 Картинка 2422362 Картинка 9531529 Картинка 8052895 Картинка 9779691 Картинка 4696074 Картинка 544290 Картинка 2942208 Картинка 4901329 Картинка 3850588

КОНКУРСИ ЗА АСИСТЕНТИ

Публикувано на 29 април 2024

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 4 от 25.04.2024 г. обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“

 В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спортна анимация“ за нуждите на катедра „Снежни спортове“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ в специалност „Спортна анимация“; ОКС „магистър“ в специалност „Спортна анимация“. Предимство имат кандидатите с защитен дисертационен труд в ОНС „доктор“; практически опит при обучение на различни категории, обучавани по снежни спортове; публикации, насочени към снежните спортове.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Волейбол) за нуждите на катедра за нуждите на катедра „Баскетбол, Волейбол, Хандбал“. Форма на провеждане конкурса: писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Волейбол); ОКС „магистър“.
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“ за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане конкурса: писмен, устен изпит и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; ОКС „магистър“ в професионално направление 4.1. „Физически науки“. Придобита ОНС „доктор“ е с предимство.
 • ЕДИН в професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ за нуждите на катедра „Здравни грижи“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“, специалност „Медицинска сестра“; ОКС „магистър“, специалност „Управление на здравните грижи и „Публична администрация“. За предимство ще се счита продължителен професионален опит, заемане на ръководни длъжности по специалността и преподавателски опит по клинична практика.

В област на висше образование 1. Педагогически науки:

 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Теория и методика на физическото възпитание“ (Методика на обучението по физическо възпитание), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Физическо възпитание“;

ОКС „магистър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Всички със срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление (свободен текст) до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет.
 7. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо).
 8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо).
 9. Документ за владеене на чужд език.
 10. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 11. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДАВАТ В УДОБЕН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВИД.

 


 
Facebook Twitter Share