НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4593196 Картинка 5279591 Картинка 6638816 Картинка 11946945 Картинка 10195737 Картинка 3637092 Картинка 2460360 Картинка 379798 Картинка 3856760 Картинка 6690701

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – ДЖАНСУ САМИР ИСМАИЛ

Публикувано на 01 април 2024

На 08.05.2024 г. от 14.00 ч., в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд на Джансу Самир Исмаил – докторант редовна форма на обучение към катедра „Мениджмънт и история на спорта“, с тема „Интегрирани маркетингови комуникации за управление на бранда при спортни събития”  за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: доц. Нина Иванова Атанасова, д-р

Рецензенти:

  • Проф. Йордан Славов Калайков, дн
  • Доц. Иван Апостолов Славчев, д-р

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-58/24.01.2024 г.

Вътрешни членове:

  1. Доц. Иван Апостолов Славчев, д-р
  2. Доц. Георги Василев Драганов, д-р

Резервен вътрешен член: Доц. Пламен Любенов Нягин, д-р

Външни членове:

  1. Проф. Йордан Славов Калайков, дн
  2. Проф. Георги Владимиров Игнатов, д-р - СУ „Св. Климент Охридски“
  3. Доц. Иван Стоилов Стоилов, д-р - УНСС

Резервен външен член: Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, д-р - ХТМУ

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share