НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 109380 Картинка 8778027 Картинка 3553963 Картинка 2347596 Картинка 8848360 Картинка 3604545 Картинка 7754587 Картинка 10488544 Картинка 4191215 Картинка 6037266

Защита на дисертация Аманжол Айтпанбет

Публикувано на 06 февруари 2024

Официална защита на дисертационния труд на Аманжол Айтпанбет, докторант редовна форма на обучение към катедра „Борба и джудо“ на тема „Совершенствование развития скоростно-силовых качеств борцов” и научни ръководители доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор и кпн., проф. Шепетюк Михаил Николаевич, за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ ще се състои на 06.03.2024 г. от 13:00 часа в 220 кабинет на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научни ръководители доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор и кпн. проф. Шепетюк Михаил Николаевич

Рецензенти:

  1. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн
  2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор

Научно жури

Вътрешни членове:

  1. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн – Председател
  2. Доц. Корнелия Николаева Найденова, доктор

Резервен член доц. Денислав Йорданов Чамишки, доктор

Външни членове:

  1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
  2. Проф. Ангел Божичков Крумов, доктор
  3. Проф. ИванЙотовЙотов, доктор

Резервен член проф. Цветко Евгениев Цветков доктор

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева


Материали по за щитата

 


 
Facebook Twitter Share