НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1852343 Картинка 7025784 Картинка 5619696 Картинка 8592367 Картинка 4743385 Картинка 7890940 Картинка 2445139 Картинка 2450361 Картинка 4329068 Картинка 10219830

Защита на дисертация Анна Жидовинова

Публикувано на 05 февруари 2024

На 06.03.2024 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Анна Вячеславовна Жидовинова на тема: „Подготовка на бъдещите специалисти по физическа култура и спорт във връзка с потребностите на пазара на труда“ – „Подготовка будущих специалистов физической культурьi и спорта с учетом потребностей рьiнка труда“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“, към катедра „Теория на физическото възпитание“.

Научен ръководител: доц. Владимир Тенев Чернев, доктор

Рецензенти: 

 • доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор
 • проф. Елена Илиева Николова, доктор


Състав на научното жури: 

Вътрешни членове:

 1. доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор
 2. доц. Григор Красимиров Гутев, доктор

  Резерва: проф. Стефан Георгиев Стойков, дн

Външни членове:

 1. проф. Елена Илиева Николова, доктор - 1.3. Педагогика на обучението по…
 2. доц. Даниела Иванова Томова, доктор – ( ЮЗУ) – 1.3. Педагогика на обучението по…
 3. доц. Венцислав Иванов Гаврилов – (ХТМУ) – 7.6. спорт

  Резерва: проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“

Технически секретар: Ирена Йорданова Цветанова

 

Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share