НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7799127 Картинка 596057 Картинка 3263475 Картинка 10272641 Картинка 2782634 Картинка 1641852 Картинка 8969716 Картинка 5127286 Картинка 7523480 Картинка 10386864

Защита на дисертация – Даниела Венциславова Садикова

Публикувано на 11 януари 2024

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия при постурални нарушения в предучилищна възраст“ с научен ръководител доц. Дияна Александрова Попова – Добрева, доктор за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия” от Даниела Венциславова Садикова.

Официалната защита ще се състои на 13.02.2024 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Национална спортна академия „В. Левски“, ул. Гургулят 1.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-1147/27.11.2023 г.

Вътрешни членове:

1. проф. Румяна Георгиева Ташева, доктор - Председател

2. проф. Евгения Борисова Димитрова, дн

Резервен член: доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

Външни членове:

1. проф. Руска Василева Паскалева, дм – Тракийски университет, гр. Стара Загора

2. доц. Даниела Иванова Попова, доктор – МУ, гр. София

3. доц. Мария Стамова Вакрилова – Бечева, доктор – МУ, гр. Пловдив

Резервен член: доц. Денелина Вачева, доктор – МУ, гр. Плевен

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- проф. Евгения Борисова Димитрова, дн

- проф. Руска Василева Паскалева, дм


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share