НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1117185 Картинка 6644040 Картинка 7451928 Картинка 9520568 Картинка 538732 Картинка 6588319 Картинка 7679695 Картинка 2981794 Картинка 7925878 Картинка 6352766

КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публикувано на 10 ноември 2023

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 29 от 19.10.2023 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 • ЕДИН в специалност „Педагогика“ (Спортна педагогика), за нуждите на сектор „Педагогика“ към катедра „Психология, педагогика и социология“.

 • ДВА конкурса в специалност „Теория и методика на физическото възпитание“, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Фитнес), за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Таекуондо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Свободна борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 • ЕДИН в специалност „Спорт“ (История на физическото възпитание и спорта), за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“,

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве

 • ЕДИН в специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;

 • ЕДИН в специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

ДОЦЕНТ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Английски език“ (Специализиран английски език в областта на физическото възпитание и спорта), за нуждите на секция „Чужди езици“ към ДЕОИТ.

ПРОФЕСОРИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт:

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

ВСИЧКИ със срок за подаване на документи 2 (ДВА) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 94 от 10.11.2023 г., стр. 93.

 

 


 
Facebook Twitter Share