НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7415459 Картинка 4469038 Картинка 1090208 Картинка 9213655 Картинка 3986736 Картинка 2093207 Картинка 3903380 Картинка 6349959 Картинка 6013301 Картинка 2127748

Защита на дисертация – Мариана Митева Попова

Публикувано на 21 август 2023

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Комплексен подход по Schrot – Seas в следоперативното лечение на идиопатична сколиоза”,  с научен ръководител проф. Николай Емилов Попов, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия”  от Стефания Стефанова Найденова.

Официалната защита ще се състои на 27.09.2023 г. от 17:00 часа в зала 501 на НСА „ Васил Левски“, ул. „Гургулят“, 1.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-583/26.06.2023 г.

Вътрешни членове:

1. проф. Евгения Борисова Димитрова, дн

2. доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

             Резервен член: доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доктор

Външни членове:

1. проф. Васил Цанков Яблански, дн – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, гр. София

2. доц. Мариела Радославова Филипова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

3. доц. Даниела Иванова Попова, доктор – МУ, гр. София

             Резервен член: доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор – МУ, гр. Пловдив

 

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
- доц. Даниела Иванова Попова, доктор

 

Изтеглете документите  по защитата

 


 
Facebook Twitter Share