НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10361235 Картинка 857024 Картинка 8800728 Картинка 4887722 Картинка 5353522 Картинка 4865332 Картинка 10577149 Картинка 9230537 Картинка 5337284 Картинка 11543889

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ - РОБЕРТО СОЛИНАС

Публикувано на 26 май 2023

На 27.06.2023 г. от 15.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Роберто Солинас докторант на задочна форма на обучение към катедра “Психология, педагогика и социология”, на тема: “Еducation through sport of migrants in European countries“ („Образование чрез спорт на мигранти в страни от Европа“) за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: доц. Ина Георгиева Владова, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 376/02.05.2023 г.

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн – председател на журито

  1. Доц. Боряна Чавдарова Ангелова-Игова, доктор

Резервен член: доц. Иван Апостолов Славчев, доктор


Външни членове:
1. Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор
2. Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор
3. Доц. Ралица Цекова Арсова, доктор

Резервен член: проф. Мира Димитрова Цветкова-Арсова, доктор

Рецензенти:

Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share