НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1001285 Картинка 1937987 Картинка 7021938 Картинка 1010116 Картинка 11205268 Картинка 3408601 Картинка 635396 Картинка 8833726 Картинка 4125093 Картинка 5382634

Защита на дисертация - Мария Бончева

Публикувано на 25 май 2023

На 28.06.2023 г. от 15.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Мария Данчева Бончева докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Психология, педагогика и социология”, на тема: “Спортнопедагогически модел за развитие на социални умения при ученици от прогимназиалния етап на основната образователна степен“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“.

Научен ръководител: доц. Иванка Алипиева Тошева, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 356/26.04.2023 г.

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн – председател на журито

2. Доц. Ина Георгиева Владова, доктор

Резервен член: доц. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор


Външни членове:
1. Проф. Димитринка Георгиева Цонкова, доктор
2. Доц. Илиана Огнянова Петкова, доктор
3. Доц. Владислав Динков Господинов, доктор

Резервен член: проф. Людмил Петров Иванов, доктор

Рецензенти:

Проф. Татяна Станчева Янчева, дн

Доц. Владислав Динков Господинов, доктор


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share