НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11270430 Картинка 8871333 Картинка 10624327 Картинка 4401238 Картинка 11613372 Картинка 1422643 Картинка 952226 Картинка 5406317 Картинка 1002535 Картинка 1957256

Защита на дисертационен труд - Тервел Венков Пулев

Публикувано на 25 май 2023

Защита на дисертация – Тервел Венков Пулев

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Ефективност на експериментална комплексна методика в бокса ”, с научен ръководител доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука” от Тервел Венков Пулев.

Официалната защита ще се състои на 27.06.2023 г. от 13:00 часа в зала А-2 на НСА „Васил Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № 414/12.05.2023 г.

Вътрешни членове:

1. проф. Красимир Лазаров Петков, дн

2. проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн

Резервен член: доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове:

1. проф. Антоанета Иванова Момчилова, дн – РУ „Ангел Кънчев“

2. проф. Ангел Божичков Крумов, доктор

3. доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

Резервен член: проф. Петър Александров Банков, доктор

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- проф. Красимир Лазаров Петков, дн
- проф. Антоанета Иванова Момчилова, дн


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share